မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ကမၻာ့အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ (အပုိင္း ၈)


အခန္း(၅)

လူဝီဘုိနာပတ္၏

ဘရူူူူေမးလ္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္ေန႔ (ဒုတိယလ ၁၈ ရက္ေန႔)

(၁၈၄၈) ေဖေဖာ္ဝါရီ ေတာ္လွန္ေရးမတုိင္မီက ေတာ္လွန္ေရးဆုိသည္မွာ အစုိးရပုံသဏၭာန္ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ သိမ္းေရး ျဖစ္သည္။

ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ မင္းဆက္ဘုရင္စနစ္ အုပ္စုိးမႈကုိ ေထာက္ခံသည့္ဘက္တြင္ အပုိင္း (၂) ပုိင္းကြဲသြား ခဲ့သည္။ ( ၂) ပါတီ ဟုဆုိရမည္။

တပါတီကေတာ့ ျပင္သစ္ လက္ဂ်ီတမစ္(တရားဝင္) ဝါဒီတုိ႔၏ဂုိဏ္း။ သူတုိ႔က ေဘာ္ဘြန္ မင္းဆက္ကုိေထာက္ ခံသည္။ ဒီ မင္းဆက္ဆုိတာက ေျမရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းလႊာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကုိယ္ စားျပဳသည့္ မင္းဆက္။ ဤမင္းဆက္မွာ (၁၇၉၂) တုန္းက တခါ ၿဖိဳခ်ခံခဲ့ရသည္။ (၁၈၃ဝ) ခုႏွစ္က်ေတာ့လည္း တခါ ၿဖိဳခ်ခံရျပန္သည္။ ဤသုိ႔ ၿဖိဳခ်မႈေတြ ခံရၿပီးသည္၏ ေနာက္မွာ ဒီ မင္းဆက္ကုိ လုိလားေထာက္ခံ သူမ်ား သည္ တရားဝင္ဝါဒီတုိ႔၏ပါတီအျဖစ္ ပါတီတရပ္ ထူေထာင္လုိက္သည္။

ေနာက္တပါတီမွာ ေအာ္လီယန္မင္းဆက္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ား (Orleanists) ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ဘ႑ာ ဘုရင္အုပ္စုႏွင့္ ဓနရွင္ႀကီးလူတန္းစားတုိ႔ကုိ ေဒါက္တုိင္အျဖစ္ ထားရွိသည္။ သူတုိ႔သည္ (၁၈၃ဝ) ဂ်ဴလုိင္ ေတာ္လွန္ေရး၌ အာဏာရယူ ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ေအာ္လီယန္ၿမိဳ႔စား လူဝီဖိလစ္ကုိ ဘုရင္အျဖစ္တင္သည္။ ဒီဘုရင္ မင္းဆက္ကုိ ဂ်ဴလုိင္မင္းဆက္ ဟုေခၚၾကသည္။ ေအာ္လီယန္မင္းဆက္ ဟုလည္း တခ်ဳိ႔က ေခၚၾကသည္။ (၁၈၄၈) ေဖေဖာ္ဝါရီ ေတာ္လွန္ေရးက ဒီမင္းဆက္ကုိ ၿဖိဳခ်လုိက္သည္။

ဤသည္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ဓနရွင္လူတန္းစား အစိတ္အပုိင္း အသီးသီးတုိ႔သည္ ဓနရွင္အာဏာ က်င့္သုံးေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္မ်ားအေပၚ အႀကိဳက္ခ်င္း မတူညီၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ တစိတ္တပုိင္းက ေဘာ္ဘြန္မင္းဆက္ အုပ္စုိးမႈကုိႀကိဳက္ၾကၿပီး ေနာက္တစိတ္တပုိင္းက ေအာ္လီယန္မင္းဆက္ကုိႀကိဳက္သည္။ တခ်ဳိ႔က သမၼတစနစ္ အစုိးရပုံသဏၭာန္ကုိ လုိလားသည္။ တခ်ဳိ႔က စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ကုိ သေဘာက်သည္။ သမၼတစနစ္ကုိ ႀကိဳက္ၾကရာမွာလည္း ပုံသဏၭာန္အမ်ိဳိးမ်ဳိး ထပ္ကြဲေသးသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ အစိတ္အပုိင္းတခုက အာဏာရအစုိးရအတြင္း ပါဝင္ေနေသာ္ျငားလည္း ၄င္း အစုိးရ ပုံသဏၭာန္ကုိ မႀကဳိက္သည့္ ေနာက္ ဓနရွင္အစိတ္အပုိင္းတခုက ၄င္းအစုိးရကုိ ၿဖိဳခ်ေတာ္လွန္သည္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အရင္းစစ္လုိက္လွ်င္မူ ဓနရွင္လူတန္းစား လုံးဝအာဏာရေရး ႀကဳိးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္ သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

(၁၈၄၈) ဂြၽန္လ ပဲရစ္ အလုပ္သမားအေရးအခင္း ရႈံးးနိမ့္သြားၿပီးသည္၏ ေနာက္ပုိင္း ထပ္မံေပၚေပါက္ လာေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္ ဓနရွင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အာဏာကုိ ၿဖိဳခ်ဖ်က္သိမ္းေရးတုိ႔ ျဖစ္လာ ၾကသည္။ “၁၈၇၁ ခုႏွစ္ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႔” ေပၚလာသည့္အခါတြင္ ဤအခ်က္သည္ အထူးထင္ရွားေပၚလြင္လာသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ၄င္းကာလ၏ၾကားမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ထူးျခားသည့္အေရးကိစၥတခ်ဳိ႔ကုိလည္း ေျပာဖုိ႔ လုိပါေသး သည္။

ထူးျခားသည့္ အျဖစ္အပ်က္အေနႏွင့္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ နပုိလီယံ (ပထမ) ၏ “တူ” ျဖစ္သူ လူဝီဘုိနာပတ္ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚတက္လာၿပီး အာဏာရရွိသြားပုံႏွင့္ ေနာက္တဖန္ စစ္တပ္အင္အားျဖင့္ သူက အာဏာ ဆက္လက္ သိမ္းပုိက္ပုံအေၾကာင္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ကာလအေနႏွင့္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ (၁၈၄၈) ခုႏွစ္မွသည္ (၁၈၅၁) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၂ )ရက္ေန႔အထိဟု ဆုိရ မည္။

ဒီကာလအတြင္းတြင္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား၏ရလဒ္ အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

• • •

ေဖေဖာ္ဝါရီေတာ္လွန္ေရး၏ရလဒ္အျဖစ္ ပထမဆုံး ေပၚထြက္ခဲ့တာကေတာ့ ယာယီအစုိးရပါ။

ယာယီအစုိးရက ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲတခု က်င္းပခဲ့ရာတြင္ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္အျဖစ္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တရပ္ေပၚလာသည္။ ဒီတုိင္းျပဳျပည္ျပဳ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏တာဝန္က ဓနရွင္သမၼတႏုိင္ငံအတြက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေပးေရးျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရး၏ အက်ဳိးရ လဒ္မ်ားကုိ ဓနရွင္အတုိင္းအတာႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္အဆင့္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ဒီလႊတ္ေတာ္၏ အဓိကဦး တည္ခ်က္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

ဒီလႊတ္ေတာ္သည္ (၁၈၄၈) မတ္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေဝးစထုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး စထုိင္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ သိနားလည္လာသည့္ ပဲရစ္အလုပ္သမားမ်ားက ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲလာၾကေတာ့ သည္။ အစုိးရကို ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ တင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဘလန္ကြီးႏွင့္ တျခားအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ား အဖမ္းခံရတာပဲ အဖတ္ တင္ခဲ့သည္။

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒအရဆုိလွ်င္ ျပင္သစ္ျပည္ကုိ ဓနရွင္လူတန္းစား တရပ္လုံးက “ျပည္သူ” ဟူေသာ နာမည္တပ္ကာ အုပ္စုိးသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းမဲ့တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္စရာ မရွိေတာ့။ ပစၥည္းမဲ့တုိ႔၏ ဘဝသည္လည္း အာမခံခ်က္ မရွိေတာ့။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇြန္လ ပုန္ကန္မႈ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည့္အတုိင္း ဇြန္လ ပုန္ကန္မႈတြင္ ပစၥည္းမဲ့တုိ႔ အေရးနိမ့္ၿပီး ဓနရွင္သမၼတႏုိင္ငံက ေအာင္ပြဲခံခဲ့တာပါ။

ဓနရွင္သမၼတႏုိင္ငံဘက္က ရပ္တည္သူေတြကလည္း မ်ားပါသည္။ ဘ႑ာဘုရင္အုပ္စု၊ စက္မႈဓနရွင္၊ အလယ္ အလတ္လႊာ လူတန္းစား၊ စစ္တပ္၊ ကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားတပ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေလလြင့္ပစၥည္းမဲ့မ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ေက်းလက္လူထု....စသည္တုိ႔အားလုံးသည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဘက္ကခ်ည္းသာ။ ပစၥည္းမဲ့ လူတန္းစားဘက္မွာကေတာ့ သူကုိယ္တုိင္က လြဲလုိ္႔ တျခားဘယ္သူမွ မရွိခဲ့ၾကပါ။

အဲဒီ ဇြန္လ ေန႔ရက္မ်ားတုုုန္းက ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကလြဲ၍ က်န္လူတန္းစားအားလုံးတုိ႔သည္ (Party of Order) ပါတီထဲ သြားစုခဲ့ၾကသည္။ ဒီလုိစုၿပီး ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကုိ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒတုိ႔၏ တရားဝင္ပါတီ အျဖစ္ဝုိင္းဝန္း တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔က ေျပာလုိက္ၾကေသးသည္။ “လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း၏ ရန္သူမ်ားလက္တြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ကုိ ကယ္တင္လုိက္ႏုိင္ၿပီ”တဲ့။

ဇြန္လတုိက္ပြဲမွာ ပစၥည္းမဲ့တုိ႔ရႈံံးနိမ့္တဲ့ေန႔ရက္ကစၿပီး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္၏သမုိင္း စတင္ခဲ့သည္။ လူတန္း စားအရ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ ဓနရွင္လူတန္းစားအတြင္းမွာ သမၼတစနစ္ဝါဒီဂုိဏ္း၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈသမုိင္း ဟုေျပာရေပလိမ့္မည္။ (ကာလ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ သူ၏က်ဆုံးမႈသမုိင္းသည္လည္း ဆက္တုိက္ လုိက္ပါလာ ခဲ့သည္။)

ဒီသမၼတစနစ္ ဂုိဏ္းသားေတြဆုိတာကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနၾကသည္။ သုံးေရာင္ျခယ္သမၼတစနစ္ ဂုိဏ္း သားမ်ား၊ သမၼတႏုိင္ငံစနစ္ စစ္စစ္ကုိသာ လုိလားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ သမၼတႏုိင္ငံစနစ္ကုိ လုိလားသူမ်ားႏွင့္ အစဥ္အလာ သမၼတႏုိင္ငံစနစ္ ကုိ လုိလားသူမ်ား ....စသျဖင့္ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရွိေနၾကသည္။

လက္ရွိ သမၼတႏုိင္ငံစနစ္ကုိ လုိလားသည့္ ဂုိဏ္းသည္ လူဝီ္ဖိလစ္ဘုရင္၏ လက္ထက္တုန္းက အတုိက္အခံ ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ အင္အားစုျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ အခ်ိန္ကာလ၏ ႏုိင္ငံေရးဖြဲ႔ တည္မႈအရ သူတုိ႔ သည္ ခုိင္မာေသာ အင္အားစုတရပ္ ျဖစ္လာသည္။ လြတ္ေတာ္တြင္းမွာလည္း သူတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ သည္။ ပဲရစ္မွာ ထုတ္သည့္ သူတုိ႔၏ဂ်ာနယ္ “ေနရွင္နယ္” ဆုိသည္မွာလည္း သူ႔နည္းသူ႔ ဟန္အရ ေလးစားျခင္း ခံရေသာ ဂ်ာနယ္တေစာင္ပါ။ (ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔ပါတီကုိ ‘ေနရွင္နယ္ပါတီ’ ဟူ၍လည္း ေခၚခဲ့ၾကသည္။) သမၼတ ႏုိင္ငံစနစ္ကုိ လုိလားၾကေသာ စာေရးဆရာမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ အမႈထမ္းမ်ား စသည္တုိ႔သည္လည္း သူတုိ႔ အထဲမွာ ပါသည္။

သူတုိ႔က ဘ႑ာဘုရင္အုပ္စုကုိ ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ သူတုိ႔(ေနရွင္နယ္ပါတီ) ၏ အဓိက ယုံၾကည္မႈမွာ အရင္းစစ္လုိက္လွ်င္ ဓနရွင္စနစ္ လုိလားမႈသက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ ဓနရွင္စနစ္ အုပ္စိုးမႈပုံသဏၭာန္တြင္မူ သူတုိ႔က သမၼတႏုိင္ငံစနစ္ကုိ လုိလားသည္။ ဘုရင္စနစ္ကုိ မႀကဳိက္။ ဒါပဲကြဲသည္။ သည့္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္မွာက် သူက ျခေသၤ့မင္း၏ေဝစုမ်ဳိး ရခ်င္သည္။ ေအာင္ပြဲခံအၿပီး ရာထူးေနရာအမ်ားစုကုိ သူက ရခ်င္သည္။

(၁၈၄၈) ေဖေဖာ္ဝါရီေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ယာယီအစုိးရတြင္းမွာ သူက ေနရာဝင္ယူခဲ့သည္။ သူတုိ႔အဖြဲ႔ထဲက ဇြန္လ ပုန္ကန္မႈအတြင္း ဦးစီးညႊန္ၾကားခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္(Cavaignac)သည္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ထဲမွာ ေနရာ ရရွိသြားခဲ့သည္။ ေနရွင္နယ္ ဂ်ာနယ္က မားရက္စ္(Marrast) သည္လည္း တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္၌ အၿမဲတမ္းသဘာပတိ ျဖစ္လာသည္။ အေရးႀကီးေသာ ဝန္ႀကီးေနရာမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ ရာထူးေနရာမ်ားကုိ သူတုိ႔ပဲ ရခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔ အာဏာရလာမႈကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဇြန္လ ပုန္ကန္မႈကိစၥအေၾကာင္း ရမယ္ရွာ၊ စြပ္စြဲအျပစ္တင္ၿပီး လီဒရူူးရုုိလင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ဒီမုိကေရစီသမၼတဂုိဏ္းသားမ်ားကုိ ေဘးကန္ထုတ္ လုိက္ သည္။

ဒီသမၼတႏုိင္ငံစနစ္ လုိလားသူဂုိဏ္း၏ အုပ္စုိးမႈသည္ (၁၈၄၈) ဇြန္ ၂၄ ရက္မွသည္ (၁၈၄၈) ဒီဇင္ဘာ (၁ဝ) ရက္ေန႔အထိ သာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီကာလအတြင္းမွာ အခုိင္အမာလုပ္ငန္း၂ခုကုိ သူလုပ္ခဲ့သည္။ တခုက သမၼတႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး။ ေနာက္တခုက ပဲရစ္ၿမိဳ႔မွာ “အေရးေပၚအေျခအေန” အမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္း။ ဒီႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။ “ပဲရစ္ၿမိဳ႔ဟာ အႏၱရာယ္အတြင္း က်ေရာက္ေနတယ္။ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ လုိအပ္ရင္ ေသနတ္သုံးရလိမ့္မယ္”ဟု ဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓနရွင္သမၼတဂုိဏ္းသားမ်ားက တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစည္းအေဝးထုိင္ေနၾကတုန္း သူတုိ႔၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ (Cavaignac) က လႊတ္ေတာ္၏ အျပင္ဘက္မွာ ပဲရစ္အေရးေပၚအေျခအေနကုိ ကြပ္ကဲေနရရသည္။ ဒီအ ေရးေပၚအေျခအေနသည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွ အေျခခံဥပေဒေမြးဖြားလာႏုိင္ေစဖုိ႔ ဝမ္းဆြဲလက္သည္ အလုပ္ကုိ လုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ၿပီး လွံစြပ္ေတြႏွင့္ က်ားကန္ေပးခဲ့ျခင္းမွ်သာ ....။ ဒီလုိလုပ္ရတာက ျပည္သူေတြကုိ ေၾကာက္လန္႔လုိ႔ပါ။ က်ားကန္ေပးထားရေသာ လွံစြပ္မ်ားသည္ ျပည္သူေတြဘက္သုိ႔ ဦးလွည့္ထားသည္။ ယင္းဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသည္ သူ႔မိခင္ ဝမ္းပုိက္တြင္းမွာ ရွိေနစဥ္ ကာလကတည္းက လွံစြပ္မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးခဲ့ရၿပီး ဒီလွံစြပ္မ်ားႏွင့္ပဲ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေမြးဖြားေပၚထြက္ေစခဲ့သည္။ သည့္ေနာက္ လွံစြပ္မ်ား၏ အကာအကြယ္ႏွင့္သာ ဆက္လက္ ရွင္သန္တည္ရွိခဲ့ရသည္။

ဒီသမၼတဂုိဏ္းသားေတြ၏ ဘုိးေဘးျဖစ္သူမ်ားက သူတုိ႔၏ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ သုံးေရာင္ျခယ္အလံကုိ ဥေရာပတလႊား လႊမ္းၿခံဳံျဖန္႔ၾကက္ေပးခဲ့ၾကသည္။ (ပထမဦးဆုံး သမၼတႏုိင္ငံထူေထာင္စဥ္ကာလက္ုိ ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္သည္)။ သည့္ေနာက္က်ေတာ့ ဥေရာပတုိက္တြင္ သမၼတႏုိင္ငံအသီးသီး ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ျပင္သစ္က တီထြင္ေပးလုိက္ေသာ ဒီနည္းလမ္းသည္ ဥေရာပကုိ လႊမ္းၿခံဳံ ၿပီး၍ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တဖန္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါက်ေတာ့ (ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ေနာက္တႀကိမ္ သမၼတ ႏုိင္ငံ ျပန္ျဖစ္လာသည့္ အခါက်ေတာ့) ဒီသမၼတႏုိင္ငံကုိ အေရးေပၚအေျခအေန အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ကာကြယ္ထားရသည့္ အေျခအေန ဆုိက္ေနပါၿပီ။

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက ပထမဆုံး ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔မ်ားထဲတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔ဖုိ႔ဆုိတာလည္း ပါရွိခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ အလုပ္သမားတုိက္ပြဲ ေခါင္းေဆာင္ လူဝီဘလန္႔ႏွင့္ ဆုိရွယ္ဒီမုိကေရစီပါတီေခါင္းေဆာင္ ‘လီဒရူူး ရုိလင္’တုိ႔ကုိ ဦးတည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓနရွင္သမၼတဂုိဏ္းသားေတြ အဖုိ႔ ဒီလူေတြရွိေနသမွ် ရတက္မေအးႏုိင္ၾကလုိ႔ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အညွာအတာကင္းၿပီး ရက္စက္မႈမွာ စိတ္ခ်ရ ေသာ၊ ဘုရင္စနစ္ကုိ ေထာက္ခံသူ ယခင္အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း အုိဒီလန္ဘားေရာ့(Odilon Barrot) ကုိ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္သည္။

စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ လူဝီဘလန္႔ႏွင့္ တျခားလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ ‚ေနာက္ တရားရုုံးသုိ႔ စြဲခ်က္တင္အျပစ္ေပးဖုိ႔ ထပ္မံလႊဲအပ္လုိက္သည္။

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္သည္ အာမခံေၾကး ပုံသဏၭာန္ျဖင့္ အရင္းအႏွီးအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံေနမႈကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည္။ (ဓနရွင္မ်ားကုိ အလုပ္အေကြၽးျပဳလုိက္တာပါ။)

တေန႔အလုပ္ခ်ိန္ (၁ဝ) နာရီသာ ကန္႔သတ္ထားမႈကုိ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ အေºကးမေပးပါက ေထာင္ခ်သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ မႈကုိ ျပန္လုပ္လာသည္။ လြတ္လပ္စြာ စု±ုံးခြင့္၊ စည္းေဝးခြင့္မ်ားကုိ ခြင့္မျပဳေတာ့။ (အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လူထုကုိ ဖိႏွိပ္တာပါ။)

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒ ေရးဆြဲေသာအလုပ္သည္ စက္တင္ဘာ (၄) ရက္ေန႔မွာ စတင္ၿပီး ေအာက္တုိဘာ (၂၃) ရက္ေန႔မွာ ၿပီးစီးသည္။ သည့္အျပင္ ဒီလႊတ္ေတာ္ကပဲ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မည္ဟု သတ္မွတ္လုိက္သည္။ (၁၈၄၈) ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၁၉) ရက္ေန႔။ သမၼတအတြက္ အႀကဳိကုိယ္စားလွယ္(သမၼတေလာင္းလ်ာ) မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ရာ မင္းသားလူဝီဘုိနာပတ္ (နပုိလီယံ၏ တူေတာ္သူ) ႏွင့္ (Vinicennes) အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွာ အက်ဥ္းသား ျဖစ္ေနသူ ကြန္ျမဴနစ္ “ရက္စ္ပီးလ္” တုိ႔ကုိ ပဲရစ္ျမိဳ႔ကုိယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဒီဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ အေရးႀကီး ေသာ အခ်က္တခ်က္ပါရွိသည္။ ၎မွာ မည္သည့္အေရြးခံ သမၼတေလာင္းျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအေရ အတြက္ (၂) သန္း မရရွိပါက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အတည္မျပဳ -ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ မဲေတြျပား သြားၿပီး သမၼတေလာင္းမ်ားအနက္ မည္သူမွ် အတည္ျပဳျခင္းမခံရပါက တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ကေတာ့ဆက္ လက္တည္ရွိေနမည္။ သူက သူ႔စိတ္ႀကဳိက္ သမၼတကုိ ေရြးခ်ယ္လိမ့္မည္။ မိခင္ ျဖစ္သူ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ သည္ သူ႔သားျဖစ္သူ သမၼတစနစ္ဂုိဏ္းသားကိုပဲ နန္းတင္ခ်င္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ လူဝီဘုိနာပတ္ကုိ ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျမဴနစ္ ရက္စ္ပီးလ္ကုိ ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ဓနရွင္ႀကီးလူတန္းစားက သမၼတေလာင္း အျဖစ္ ေရြးထားသည့္ အတုိးႀကီးစား ေငြကုန္သည္ (Fould) ကုိ ျဖစ္ေစ သူတုိ႔မလုိခ်င္ပါ။ သူတုိ႔ဓနရွင္ သမၼတဂုိဏ္းသားထဲက ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ျဖစ္ေနသူ (Cavaignac) ကိုသာ သူတုိ႔က သမၼတ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၁ဝ) ရက္ေန႔ ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြက္္ဆုိလွ်င္ ဒီမဲပုံးေတြထဲမွာ သူ၏ေသမိန္္္္႔ပါ တည္ရွိေနသည္ဟု ဆုိရပါလိမ့္မည္။ သူ ေသဆုံးရမည္လား၊ ဆက္လက္ရွင္သန္ရမည္လား ဆုိသည္ကုိ မဲဆႏၵေတြက အေျဖေပးပါလိမ့္မည္။

မဲေရတြက္ၿပီးသည့္အခါ ထြက္လာသည့္အေေျဖမွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က “သူ႔အေမျဖစ္သူ၏သား”ကုိ ရွာ ခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ေတြ႔ရွိလာရသည္မွာ “သူ႔ဦးေလးျဖစ္သူ၏တူ”သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ လူဝီဘုိနာပတ္က နပုိလီယံ၏ တူမဟုတ္လား။

(Cavaignac) က မဲတသန္းသာ ရေပမယ့္ ေဒးဗစ္နပုိလီယံ( လူဝီဘုိနာပတ္) ကေတာ့ မဲ ( ၆ )သန္းနီးပါး (၅, ၅ဝဝ, ဝဝဝ) သန္း ရရွိခဲ့ပါသည္။

• • •

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔ျဖစ္ေသာ (၁၈၄၈) ဒီဇင္ဘာ (၁ဝ) ရက္ေန႔သည္ လယ္သမားမ်ား အုံျကြေတာ္လွန္ေသာေန႔ဟု ဆုိရမည္။ ဒီေန႔သည္ လယ္သမားမ်ား၏ ေဖေဖာ္ဝါရီေတာ္လွန္ေရးေန႔ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။

သမၼတႏုိင္ငံသည္ သူ႔ကုိယ္သူ အခြန္ေကာက္သူ အျဖစ္ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

လယ္သမားေတြကလည္း သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ အင္ပါယာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဧကရာဇ္အျဖစ္ သမၼတႏုိင္ငံကုိ ျပန္မိတ္ဆက္ျပလုိက္ သည္။

ပထမ နပုိလီယံသည္ လယ္သမားလူတန္းစား၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ကုိ အစြမ္းကုန္ ကုိယ္စားျပဳ လုိက္ေလ်ာေပးသည့္ တေယာက္တည္းေသာ ပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ (၁၇၈၉) ႏွစ္မွာ စတင္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ သမၼတႏုိင္ငံ၏ အဖြင့္စာမ်က္ႏွာမွာ သူ႔အမည္ကုိ ေရးထုိးၿပီး ျပည္ပစစ္ပြဲမ်ားကုိ စစ္ေၾကညာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းမွာ ဆုိလွ်င္ လယ္သမားလူတန္းစား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဦးစားေပးခဲ့သည္။ လယ္သမားေတြအတြက္ နပုိလီယံ ဆုိသည္မွာ လူပုဂၢဳိလ္တေယာက္မဟုတ္၊ လမ္းစဥ္တရပ္သာ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ မဲရုုံေတြဆီသုိ႔ အုိးစည္ဗုံေမာင္းမ်ားတီးၿပီး ခ်ီတက္လာၾကသည္။ ေျကြးေၾကာ္သံမ်ားတုိင္ ၾကသည္။

“အခြန္ေတာ္ေတြ တုိးၿပီး မေကာက္နဲ႔”

“လူခ်မ္းသာေတြ က်ဆုံးပါေစ”

“သမၼတႏုိင္ငံ က်ဆုံးပါေစ”

“အင္ပါယာ ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ သက္ေတာ္ရွည္ပါေစ”

အင္ပါယာဧကရာဇ္မင္းျမတ္၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ပုန္းကြယ္တည္ရွိေနသည္မွာကား လယ္သမားထု၏ တုိက္ပြဲမ်ား။

မဲစနစ္အရ သူတုိ႔ျဖဴတ္ခ်လုိက္သည့္ သမၼတႏုိင္ငံသည္ လူခ်မ္းသာတုိ႔၏ သမၼတႏုိင္ငံသာ ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ (၁ဝ) ရက္ေန႔တြင္ လယ္သမားမ်ားက အာဏာသိမ္းၿပီး အစုိးရ အေျပာင္းအလဲလုပ္လုိက္ သကဲ့ သုိ႔ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရတရပ္ကို ဆြဲႏုတ္ယူလုိက္ၿပီး ေနာက္အစုိးရတရပ္ကုိ အစားထုိးေပးလုိက္သည္။ သူတုိ႔၏ မ်က္လုံး မ်ားသည္ ပဲရစ္ျမိဳ႔ေပၚမွာ စူးစုိက္က်ေရာက္ခဲ့သည္။

ေတာ္လွန္ေရးကဇာတ္တခုမွာ တက္ျကြသူ သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ သူတုိ႔ တက္ေရာက္ကျပလုိက္သည့္အခါ လက္ခုပ္ ၾသဘာသံေတြ ညံမစဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္တႀကိမ္အတြက္ လက္ခုပ္ၾသဘာသံမ်ား မတက္ မျကြႏွင့္ ခပ္ႀကဲႀကဲသာ ရႏုိင္သည့္ ကကြက္မ်ဳိး သူတုိ႔ ကခ်င္ေတာ့မွာ မဟုတ္။ သူတုိ႔ကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခုိင္းလုိ္႔ ရေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လယ္သမားမ်ား၏ ေအာင္ပြဲကုိ ၿပီးျပည့္စုံသြားေအာင္ တျခားလူတန္းစားေတြကလည္း ကူညီ ခဲ့ၾကသည္။ ပစၥည္းမဲ႔တုိ႔အတြက္ ဆုိလွ်င္ နပိုလီယံကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေရးသည္ သူတုိ႔လုံးဝလက္မခံႏုိင္ သည့္(Cavaignac) ကုိဖယ္ရွားေရးအတြက္ပါပဲ။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ပါပဲ။ ဓနရွင္သမၼတႏုိင္ငံစနစ္ကုိ ဖယ္ထုတ္ပစ္ေရးအတြက္ပါပဲ။

ဓနရွင္ေပါက္စ လူတန္းစားအတြက္ဆုိလွ်င္ နပုိလီယံဆုိသည့္ အဓိပၸယ္သည္ ေျကြးရွင္ေတြကုိ အေျကြးဆပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနသူ လူေတြရဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာ ျဖစ္သည္။ (ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစားသည္ အေျကြးေတြတင္ေနၿပီး ေျကြးရွင္ျဖစ္သူ ဓနရွင္ လူခ်မ္းသာေတြ ကုိမလုိလားႏုိင္ ျဖစ္ေနၾကေသာ အခ်ိန္ပါ။)

ဓနရွင္ႀကီး လူတန္းစား၏အမ်ားစုကလည္း နပုိလီယံကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေရးဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္သည္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ နပုိလီယံကုိ အသုံးခ်ေရးျဖစ္သည္။ (ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူတုိ႔သည္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကုိက္ညီေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ လာရသည္။)

မတူျခားနားသည့္ လူတန္းစားမ်ားသည္ မတူျခားနားသည့္ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ နပုိလီယံဆုိသည့္အမည္ကုိ ပါးစပ္က တတြတ္တြတ္ ရြတ္ခဲ့ၾကသည္။ နပုိလီယံဆုိသည့္ အမည္သည္ ေရပန္းစားခဲ့ေလသည္။

လူတုိင္းက မဲစာရြက္ေတြေပၚမွာ ဒီအမည္ႏွင့္အတူ ေရးသားခဲ့သည္မ်ားကေတာ့ ....

“ေနရွင္နယ္ဂ်ာနယ္ရဲ႔ ေနရွင္နယ္ပါတီ က်ဆုံးပါေစ”

“Cavaignac က်ဆုံးပါေစ”

“တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ က်ဆုံးပါေစ”

“ဓနရွင္သမၼတႏုိင္ငံ က်ဆုံးပါေစ”

ဓနရွင္လူတန္းစား အစိတ္အပုိင္းတခ်ဳိ႔ႏွင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားတုိ႔သည္ မဲမျပားေအာင္ သူတုိ႔၏မဲေတြကုိ လယ္သ မားေတြႏွင့္ အတူပုံေအာလုိက္ကာ တုိင္းျပဳျပညျ္ပဳလႊတ္ေတာ္၏ ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ပ်က္ေအာင္လုပ္ ခဲ့ၾကသည္ (Cavaignac) ကုိ မဲျဖင့္ ဆန္႔က်င္လုိက္ၾကသည္။

ဒီလူတန္းစား (၂) ရပ္၏ ပုိမုိတုိးတက္သည္ဆုိေသာ အပုိင္းေတြကေတာ့ သူတုိ႔လူတန္းစား၏ ကုိယ္ပုိင္သမၼတ ေလာင္းေတြ ကုိသာ မဲေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဓနရွင္ေပါက္စ ဆုိရွယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ လီဒရူးအုိုိလင္ ကုိ ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစား၏ တုိးတက္သည့္ အစိတ္အပုိင္းက မဲေပးခဲ့ပါသည္။ ပစၥည္းမဲ့ပါတီ၏ တုိးတက္သည့္ အစိတ္အပုိင္းကလည္း ရက္စ္ပီးလ္ ကုိသာမဲေပး ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လီဒရူူးအုိလင္ႏွင့္ ရက္စ္ ပီးလ္တုိ႔သည္ ကုိယ့္ပါတီ၏ အခုိင္အမာ အမည္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

နပုိလီယံ ဆုိတာကေတာ့ ဓနရွင္သမၼတႏုိင္ငံကုိ ပါတီအားလုံးက ပူးေပါင္းတုိက္ခုိက္ေရးအတြက္ ဘုံနာမည္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ (၂ဝ) ရက္ေန႔တြင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က နပိုလီယံကုိ သမၼတႏုိင္ငံ၏သမၼတအျဖစ္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ဒီလႊတ္ေတာ္က ေနာက္ဆုုံး ထြက္ခတ္ခတ္သည့္အေနျဖင့္ သူ႔အာဏာသက္၏ ေနာက္ဆုံးရက္ျဖစ္ သည့္ ဒီဇင္ဘာ (၁၉ ) ရက္ေန႔တြင္ ဇြန္လ ပုန္ကန္ထျကြသူမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြငျ္ဳ့ပဖုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ျငင္းဆန္ဖ်က္သိ္မ္းသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူဝီဖိလစ္ဘုရင္၏ အစုိးရလက္ထက္တုန္းက ေနာက္ဆုံးဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ (Odilon Barrot) သည္ နပုိလီ ယံ၏ ယခုအစုိးရ လက္ထက္တြင္ ပထမဆုံးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။ နပုိလီယံသည္ သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈသက္တမ္းကုိ ဒီဇင္ဘာ (၂ဝ) ရက္ေန႔ကဟု စတင္သတ္ မွတ္ခဲ့သည္။ သူက ေရေအးဖ်န္း၊ ေခြၽးသိပ္သည့္အေနျဖင့္ အစုိးရ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ေဟာင္းကုိပဲ ဆက္လက္ထိန္း သိမ္း ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

သည့္ေနာက္မွာေတာ့ လယ္သမားတုိ႔အတြက္ သူတုိ႔မဲေပးခဲ့ရသည့္ လူဝီဘုိနာပတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေမ့ႏုိင္စရာ ကိစၥတခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ “အခြန္ေတာ္ေတြ တုိးမေကာက္နဲ႔”ဟု တုိ္င္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိ ေºကးေၾကာ္ၿပီး လူဝီဘုိနာပတ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ႀကီးစြာႏွင့္ မဲေပးေရြးေကာက္ခဲ့ၾကတာပါ။

လူဝီဘုိနာပတ္ သမၼတထုိင္ခုံ ထုုုိင္ၿပီးလုိ႔ ၆ ရက္အလြန္၊ ၇ ရက္ေန႔အေရာက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ သူ႔၏ ဝန္ႀကီး အဖြဲ႔သည္ ယာယီအစုိးရေခတ္တုန္းက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ ဆားအခြန္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းဖုိ႔ (ျပန္ေကာက္ဖုိ႔) အဆုိျပဳလုိက္သည္။ ဝုိင္အရက္ခြန္္္ႏွင့္ တြဲေကာက္ေသာ ဆားအခြန္ သည္ ျပင္သစ္ျပည္၏ ဘ႑ာေရးစနစ္တြင္ အျပစ္ တင္ကဲ့ရဲ႔စရာ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်း လက္ျပည္သူလူထု၏ မ်က္စိထဲမွာ အျမင္မတည့္သည့္ ကိစၥရပ္ပါ။ ဒီ ဆားခြန္ေတာ္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူဝီ ဘုိနာပတ္၏ ေတာ္လွန္ေရး ဆားပြင့္မ်ားသည္လည္း ဆုံးရႈံးေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့သည္။ လူထုအုံ ျကြမႈအတြင္း မွာလည္း နပုိလီယံသည္ လြင့္ပ်ယ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေခ်ၿပီ။ ဘာဆုိဘာမွ် မက်န္ေတာ့။ ဘုရင္စနစ္ လုိလားေသာ ဓနရွင္မ်ား၏ ႀကီးမားေသာ္လည္း နာမည္မထြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ႀကံ ႀကံစည္မႈမ်ားကလြဲလုိ႔ ဘာဆုိဘာမွ် မက်န္ ေတာ့။

• • •

အမွန္ကေတာ့ နပုိလီယံကုိ သမၼတအျဖစ္ ေၾကညာလုိ္က္သည့္ ၁၈၄၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔မွစၿပီး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ ကုန္သြားၿပီဟု ဆုိႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေနရာအမ်ား စုရထားတဲ့ သမၼတဂုိဏ္းသား မ်ားကုိ အၿပီးအပုိင္ ဖယ္ရွားမပစ္ရေသးပါ။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္သည္လည္း တရားဝင္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သူ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံကလည္း ဆက္လက္တည္ရွိဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒသည္ သမၼတႏွင့္ သူ၏ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ကုိ တုိက္ခုိက္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနဆဲပင္။

ဒီဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံသည္ (၁၈၃ဝ) တုန္းက ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဆုိင္ရာ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ တည္းျဖတ္ၿပီး အသစ္ထုတ္ေဝ လုိက္ျခင္း ျဖစ္၏။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖုိ႔ဆုိသည္ကေတာ့ (၁၈၄၈) ေဖေဖာ္ဝါရီေတာ္လွန္ေရးက ေၾကညာခဲ့ၿပီးသားအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဒါႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတုိ႔ ဘာမွ်မတတ္ႏုိင္။ ဖ်က္သိမ္းလုိ႔မရ။

ဒီဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံသည္ သူရဲေကာင္း အာခ်ိးလိစ္ (Achiles ) ကဲ့သုိ႔ပင္ သူ႔မွာ အားနည္းခ်က္တခု ရွိသည္။ ဒီအားနည္း ခ်က္သည္ အာခ်ီးလိ္စ္ ကဲ့သုိ႔ သူ၏ဖေနာင့္မွာ မဟုတ္။ သူ၏ ဦးေခါင္းမွာ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဦးေခါင္းသည္ တလုံးတည္း မဟုတ္။ ႏွစ္လုံး။ တလုံးမွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္။ ေနာက္တလုံးက သမၼတ။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံကုိ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္လွ်င္ ရုုတ္တရက္ေတာ့ ဘာပဋိပကၡမွ ရွိသည္ဟု မထင္ရ။ သုိ႔ရာတြင္ ဒီဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံမွာ သည္ကဲ့သုိ႔ ပါရွိေနသည္။

သမၼတကုိ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအရ ဖယ္ရွားႏုိင္ခြင့္ ရွိေနသည္။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအရ သမၼတကေတာ့ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ခြင့္မရွိ။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒကုိ ေဘးဖယ္ထားတဲ့ နည္းျဖင့္သာ ဖယ္ရွားႏုိင္မွာ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ သမၼတဆုိသည္ကုိ တုိင္းျပည္က တုိက္ရုုိက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼသည္ တုိင္းျပည္၏ ဂုဏ္က်က္သေရ။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဆုိသည္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္တဦးစီ စုေပါင္းလုိက္ၿပီးမွ အမ်ဳိးသားႏွင့္တုိင္းျပည္ဆုိသည့္ စိတ္ဓာတ္ဝိညာဥ္ကုိ ခံယူရရွိႏုိင္တာ ျဖစ္သည္။ သမၼတက လႊတ္ေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္ရာတြင္ သူ႔မွာ အစြမ္းထက္သည့္ အခြင့္အေရးတမ်ဳိး၊ လက္နက္တမ်ဳိးေတာ့ ရွိသည္။ သူက ျပည္သူလူထု၏ ဂုဏ္က်က္သေရ ျဖစ္သည့္ သမၼတ ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္လား။

ပင္လယ္နတ္သမီး (Tactis) က သူရဲေကာင္းအာခ်ီးလိစ္ကုိ အရြယ္ေကာင္းစဥ္မွာပဲ ေသဆုံးရလိမ့္မည္ဟု နိမိတ္ျပခဲ့ သည္။ ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံသည္လည္း အာခ်ီးလိစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ အေသေစာမည့္ ကံဇာတာ ပါလာခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံကုိ ဆက္လက္တည္ရွိဖုိ႔ဆုိလွ်င္ အနည္းဆုံး မဲဆႏၵစုစုေပါင္း၏ (၄) ပုံ( ၃) ပုံက ေထာက္ ခံရမွာ ျဖစ္သည္၊ လႊတ္ေတာ္၏မဲမ်ားအရ ဆုိလွ်င္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ မဲဆႏၵ (၅) ရာထက္မနည္း ရရွိရမည္။ ဤသည္က သိပ္ေတာ့ မလြယ္။ ပါလီမန္ ကုိယ္ စားလွယ္အမ်ားစုကုိ သူတုိ႔က အမိန္႔ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာေတာင္မွ သူတုိ႔၏ အာဏာသည္ လက္ၾကား ေရယုိ၊ ဟုိက ေပါက္ထြက္လိုက္၊ ဒီက ေပါက္ထြက္လုိက္ႏွင့္....

(၁၈၄၈) ဒီဇင္ဘာလ (၂ဝ) ရက္ေန႔မွသည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ တကယ္ဖ်က္သိမ္းေပးလုိက္ရသည့္ (၁၈၄၉) ေမလ အထိ ဒီကာလသည္ ဓနရွင္သမၼတႏုိင္ငံစနစ္ ဂုိဏ္းသားမ်ား၏ က်ဆုံးမႈသမုိင္းပါပဲ။ သမၼတႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းကစၿပီး အာဏာရ ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကုိ ေဘးေရာက္ေအာင္ ကန္ထုတ္ပစ္ခဲ့ ၾကသည္၊ ဓနရွင္ေပါက္စ လူတန္းစား ကုိေတာ့ သူတုိ႔အာဏာရ ေနစဥ္အခ်ိန္ အတြင္း ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ထားခဲ့သည္။ ႏႈတ္ပိတ္ထားခဲ့သည္။ အာဏာရ ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ ဓနရွင္လူတန္း စား အမ်ားစုႏွင့္လည္း သိပ္အေစးကပ္လွသည္မဟုတ္။

ဓနရွင္လူတန္းစား အမ်ားစုကလည္း သမၼတႏုိင္ငံဆုိသည္ကုိ သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းလုိ သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤ ဓနရွင္လူတန္းစားအမ်ားစုႀကီးသည္ တကယ္တမ္းတြင္ ဘုရင္စနစ္ လုိလားသူေတြကမ်ား သည္။ သူတုိ႔၏အစိတ္အပုိင္း တခုက ေျမရွင္ႀကီးလူတန္းစား။ သူတုိ႔သည္ ဘုရင္စနစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကာလတုန္းက တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုေတာ့ သူတုိ႔က တရားဝင္ဝါဒီေတြ၊ ေဘာ္ဘြန္မင္းဆက္ ဥပေဒျပဳစုိးမုိးေရးကုိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသူေတြ ....။ တျခားအစိတ္အပုိင္းတခု ကေတာ့ ဘ႑ာဘုရင္အုပ္စု။ (၁၈၃ဝ) ဂ်ဴလုိင္မင္းဆက္အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသူေတြ။ ယခုက်ေတာ့ ေအာ္လီယန္မင္းဆက္ကုိ လုိလားေထာက္ခံ သူမ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကေလၿပီ။ စစ္တပ္၊ ဘုရားေက်ာင္း၊ တကၠသုိလ္၊ အကယ္ဒမီေက်ာင္း စသည္တုိ႔တြင္ သူတုိ႔ (၂ ) ဖြဲ႔စလုံးက အဆင့္ျမင့္ေနရာေတြ ယူထားႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ကုိင္ထားႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဓနရွင္သမၼတႏုိင္ငံေတာ္ဆုိသည္မွာ ေဘာ္ဘြန္မင္းဆက္နာမည္ႏွင့္ပဲ ေပၚလာလာ၊ ေအာ္လီယန္ မင္း ဆက္နာမည္ႏွင့္ပဲ ေပၚလာလာ အရင္းစစ္လုိက္လွ်င္မူ အရင္းရွင္စနစ္ပါပဲ။ ဒီနာမည္ေတြဆုိသည္က အရင္းရွင္ စနစ္အတြက္ပဲ။ အရင္းရွင္ဂုိဏ္းသားေတြက တုိင္းျပည္ကုိ သူတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္လုိ႔ ရႏုိင္မည့္ ပုံသဏၭာန္တခုကုိ ေရြးခ်ယ္ ရွာေဖြၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

(၁၈၄၈) ဂြၽန္လပုန္ကန္မႈအေရးအခင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့တုန္းကေတာ့ သူတုိ႔အားလုံးသည္ (Party of Order) ပါတီထဲမွာ သြားေရာက္စုစည္းခဲ့ၾကသည္။ ညီညြတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါက်ေတာ့ သူတုိ႔ဓနရွင္ လူ တန္းစား အမ်ားစုအေနျဖင့္ ပထမဦးဆုံး လုပ္ရမည့္ အလုပ္မွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း ယခုအထိ ေနရာေတြရရွိထားဆဲျဖစ္ေသာ ဓနရွင္သမၼတစနစ္ လုိလားသူအုပ္စုကုိ ဖယ္ရွားပစ္ေရးျဖစ္သည္။ (၁၈၄၉) ေမလ တြင္ သူတုိ႔တည္ရွိမႈကုိ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေအာင္ လုပ္လုိက္ၾကသည္။ သူတုိ႔၏သမုိင္းကုိ ထာဝစဥ္ ရပ္နားသြား ေစခဲ့သည္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္၏အျပင္ဘက္မွာပါ။

ဒီလုိျဖစ္သြားေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္လုိက္ပါသလဲ။

(၁၈၄၉) ဇန္နဝါရီ (၂၉) ရက္ေန႔က ျဖစ္ပါသည္။ ဒီေန႔သည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ကုိယ့္အဖြဲ႔ အစည္းကုိ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ကုိယ့္ဘာသာ ေၾကညာဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ရမည့္ေန႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိေန႔တြင္ တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္သည္ သူ၏ အေဆာက္အဦး ဌာနအသီးသီးကုိ စစ္တပ္က ဝုိင္းရံသိမ္းပုိက္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ လုိက္ရသည္။ ဝုိင္းထားသူမ်ားထဲတြင္ လူဝီဘုိနာပတ္လည္း ပါသည္။ သူက ျမင္းႀကီးစီးလုိ႔။ သူ႔ေနာက္မွာက စစ္တပ္ေတြ။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျပလုိက္ျခင္းပါ။

(Party of Order) ပါတီ၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သူ (Changarnier) သည္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္ အပါအဝင္ စစ္တပ္ အားလုံး၏ အျမင့္ဆုံးအာဏာကုိ သူ႔လက္ထဲမွာ ကုိင္ထားသည္။ ထုိေန႔က သူသည္ ပဲရစ္ျမိဳ႔တြင္ စစ္ေရးျပပြဲ အခင္းအက်င္းသဏၭာန္မ်ဳိး လုပ္ျပခဲ့သည္။ တုိင္းျပဳျပညျ္ပဳလႊတ္္ေတာ္က ဆန္႔က်င္လာခဲ့ လွ်င္ ဒီအင္အားနဲ႔ ခ်ပစ္လုိက္မယ္ ဆုိတဲ့သေဘာကုိ ျပလုိက္တာပါပဲ။ ဘုရင္စနစ္လုိလားသူမ်ားက ညြန္႔ေပါင္း အင္အားဖြဲ႔ၿပီး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတစနစ္လုိလားသူ ဂုိဏ္းသားမ်ားကုိ ဖိအားေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတဂုိဏ္းသားတုိ႔၏ တုိင္းðပျပည္ðပလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူဝီဘုိနာပတ္ကုိ လုိလားသူ၊ ဘုရင္စနစ္လုိလားသူမ်ား အၾကားက တုိက္ပြဲကုိ စစ္အင္အားျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္ဟု ေျပာျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ (၁၈၅၁) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၂ )ရက္ အာဏာသိမ္း ပြဲ၏ အျကိဳဇာတ္တုိက္မႈဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။

• • •

(၁၈၄၉) ခုႏွစ္၊ ေမ (၂၈) ရက္ေန႔မွာ ဥပေဒျပဳ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ (၁၈၅၁) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၂ ) ရက္ေန႔မွာက်ေတာ့ သူ႔အခန္း ၿပီးဆုံးသြားၿပီး ဇာတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ သူတည္ရွိဆဲ အခ်ိန္ကာလကုိ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဆုိင္ရာ သမၼတ ႏုိင္ငံ၏ကာလ (သုိ႔မဟုတ္) ပါလီမန္ဆုိင္ရာ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ကာလဟု ဆုိရမည္။

ျပင္သစ္ျပည္၏ ပထမဦးဆုံး ေတာ္လွန္ေရးကာလတုန္းက အုပ္စုိးခဲ့သူမ်ားသည္ ဓနရွင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ သမား မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီေနာက္ကေတာ့ ဓနရွင္အလယ္အလတ္ဂုိဏ္းသားမ်ား၊ ဒီေနာက္က်ေတာ့ ဂ်က္ကုိဘင္ဂုိဏ္း သားမ်ား။ ထုိ အစီအစဥ္အတုိင္း အာဏာရအုပ္စုိးလာခဲ့ၾကသည္။

(Party of Order) ပါတီဆုိတာကေတာ့ ပါလီမန္ထဲမွာ ဝင္ဆန္႔ၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္ျဖစ္ေနေသာ ပါတီတခု။ ေအာ္လီယန္ မင္းဆက္လုိလားသူမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ဝါဒီမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကသည္။ (Party of Order) ပါတီဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအမည္ မဟုတ္၊ လူမႈေရးအမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဓနရွင္ကမၻာာ့အစီအစဥ္မ်ား၊ ဓနရွင္ အဆင့္အတန္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ ေတြဟု ဆုိရမွာပါ။

ပါလီမန္သမၼတႏုိင္ငံ ပုံသ¿ာန္ေအာက္မွာသာ ဒီပါတီက အျခားလူတန္းစားမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ သမၼတႏုိင္ငံဆုိသည့္ ပုံသ¿ာန္ေအာက္မွာသာ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ ကြဲေနေသာ အစိတ္အပုိင္း (၂) ခု (ဒါမွမဟုတ္) ဂုိဏ္း (၂) ဂုိဏ္း ျပန္ေပါင္းႏုိင္ခဲ့ၾကတာပါ။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကာလသည္ (Party of Order) ပါတီ၏ ကာလပါပဲ။ ဒီဂုိဏ္း (၂) ဂုိဏ္း ပူးေပါင္းမႈက လႊမ္းမုိးႀကီးစုိး ထားႏုိင္ေသာ ကာလပါ။ လူဝီဘုိနာပတ္၏ သမၼတအာဏာႏွင့္အတူ သူတုိ႔အာဏာသည္လည္း ပူးတြဲတည္ရွိေနသည္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ ပူးေပါင္းလက္တြဲထားေသာ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ပါတီကုိ တုိက္ဖုိ႔ဆုိလွ်င္ က်န္လူတန္းစားမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းမႈ မလုပ္ဘဲ တုိက္၍မရႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစားႏွင့္ အလုပ္သမားလူတန္းစားတုိ႔ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႔ၾကရသည္။ ဓနရွင္ ေပါက္စတုိ႔သည္ ဂ်ဴလုိင္ပုန္ကန္မႈတုန္းက အလုပ္သမားမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူတုိ႔အေနအထားကုိ သူတုိ႔ ျပန္စဥ္းစားလာၾကရသည္။ သူတုိ႔အေပၚ အာဏာရထားသူေတြက ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္။ ဆုိးဝါးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈ ရလဒ္ကုိသာ သူတုိ႔ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ဒီအေျခအေနေၾကာင့္ သူတို႔သည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္နီးစပ္ လာခဲ့ၾကျပန္သည္။

ထုိမွ်သာမက ဒီဓနရွင္လူတန္းစား၏ ပါလီမန္ကုိယ္စားလွယ္အစု (Montagne) သည္ ဓနရွင္သမၼတစနစ္ ဂုိဏ္းသားမ်ား အာဏာရထားစဥ္ကာလတုန္းကလည္း ေဘးထုတ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ ေတာ္၏ ဒုတိယသက္တမ္းကာလ က်ေတာ့ သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည့္ ေရပန္းစားမႈကုိ ျပန္လည္ ရရွိလာခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူဝီဘုိနာပတ္ႏွင့္ ဆင္ႏႊဲရသည့္တုိက္ပြဲ၊ ဘုရင္စနစ္လုိလားသူမ်ား ႏွင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဓနရွင္ေပါက္စ လူတန္းစားသည္ ဆုိရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔မႈကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္လုိက္ သည္။ ျပန္ေပါင္းထုတ္ဖုိ႔အတြက္ ထမင္းစားပြဲႀကီးမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ (၁၈၄၉) ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲတြင္ သူတုိ႔သည္ ပူးတြဲလမ္းစဥ္ မူၾကမ္း တရပ္ကုိ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႈပ္ရွားဖုိ႔ ေကာ္မရွင္တခု ဖြဲ႔သည္။ ပူးတြဲကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ တင္သြင္း ခဲ့ၾကသည္။

သူတုိ႔သည္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးတည္ပစ္မွတ္အတြက္ တုိက္ပြဲဝင္လုိက္၊ အဲဒီ ရည္ ရြယ္ခ်က္ ပ်က္ျပားသြားသည့္အခါ ဒီမုိကေရစီဘက္ ျပန္လွည့္လာလုိက္ႏွင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ ဓနရွင္ေပါက္စတုိ႔၏ ဓနရွင္ပုံသဏၭာန္ သက္သက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး ဦးတည္လႈပ္ရွားမႈမ်ား က်ဳိး ပ်က္သြားသည့္အခါတြင္ ဆုိရွယ္လစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဘက္ ျပန္လွည့္လာၾကျပန္သည္။ သည္လုိႏွင့္ ဆုိရွယ္ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤနည္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းက ဓနရွင္လူတန္းစား ဂုိဏ္း ၂ ဂုိဏ္းကုိ ပူးေပါင္းထားသည့္ (Party of Order) ပါတီကုိ တုိက္ဖုိ႔အတြက္ ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစားႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္အေသြးအေရာင္ ပါရွိသည့္ အစိတ္အပုိင္း တခုတုိ႔ ပူးေပါင္းလာမိျခင္းျဖစ္ သည္။ သူတုိ႔ကုိ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ လီဒရူူးရုိလင္က ကုိယ္စားျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒျပဳအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ စၿပီး ဖြင့္လွစ္လုိက္သည္ႏွင့္ တòပင္နက္တည္း ဓနရွင္လူတန္းစား၏ (Party of Order) ပါတီက ဓနရွင္ေပါက္စေတြ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ပါတီအစု (Montagne) ကုိ မႏွစ္ျမိဳ႔ႏုိင္။ ၾကည့္မရ။ ဓနရွင္လူတန္းစားအေနျဖင့္ ယခု အခ်ိန္အခါတြင္ ဒီမုိကေရစီလုိလားသူ ဓနရွင္ေပါက္စေတြကုိ အဆုံးစီရင္ဖုိ႔ လုိအပ္လာၿပီဟု သူ ခံစားလာမိသည္။ ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ (၁) ႏွစ္ေလာက္က ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားႏွင့္ လက္တြဲဖုိ႔အထိ သူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဆုံးျဖတ္သည့္အတုိင္းလည္း သူ လုပ္ခဲ့သည္။ သူ လက္တြဲခဲ့သူေတြကုိ အဆုံးစီရင္ဖုိ႔ လုိအပ္လာၿပီဟု ယူဆလာလွ်င္လည္း နည္းနည္းမွ အညွာအတာ မရွိ။ ပုတ္သင္ညဳိ အေရာင္ေျပာင္းတတ္သလုိ သူလည္း အခ်ိန္အခါ ရာသီဥတုအလုိက္ အေရာင္ေျပာင္းတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓနရွင္ေပါက္စေတြ၏ ပါလီမန္ပါတီအစု (Montagne) ကုိ အဆုံးစီရင္ဖုိ႔ သူ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္၏။

ယခု လက္ရွိကာလတြင္ ပစၥည္းမဲ့ပါတီ၏ အင္အားသည္ လမ္းမ်ားေပၚမွာသာ ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဓနရွင္ ေပါက္စေတြကေတာ့ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တြင္းအထိ ေရာက္ရွိလာေနသည္ဟု သူ စဥ္းစားမိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ လမ္းေပၚ ျပန္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ပစ္ရမည္။ ၄င္းတုိ႔၏ ပါလီမန္အာဏာကုိ ကုိယ့္ဘာသာ ရုိက္ခ်ဳိး ဖ်က္ဆီးေစသလုိျဖစ္ေအာင္ လုပ္သည့္နည္းလမ္းကုိ ႀကံဆရမည္။ ဒါက ဓနရွင္လူတန္းစား (Party of Order) က လွ်ဳိ႔ဝွက္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အႀကံအစည္၊ ေထာင္ေခ်ာက္။

သည္ေထာင္ေခ်ာက္တြင္းသုိ႔ ပါလီမန္အတြင္းရွိ ဓနရွင္ေပါက္စ ပါတီအစုသည္ ေခါင္းလွ်ဳိဝင္လုိက္သလုိမ်ဳိး ျဖစ္ သြားခဲ့သည္။

‘ေရာမ’ကုိ ျပင္သစ္တပ္ေတြက သြားေရာက္တုိက္ခုိက္သည့္ ကိစၥသည္ ငါးစာပမာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ေခ်ာက္တြင္းက အသားတစ္တတုံးေပါ့။ ပါတီတြင္းက ဓနရွင္ေပါက္စ ပါတီအစုသည္ ဒီအသားတစ္ကုိ သြားဟပ္လုိက္သည္။ ေရာမကုိ ျပင္သစ္ စစ္တပ္က သြားတုိက္သည့္ ကိစၥသည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒအရ တားျမစ္ထားသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ စစ္တပ္အင္အားက တျခား တုိင္းတပါး ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ ခြင့္ကုိ မထိပါးရ၊ မထိခုိက္ရဟု ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒမွာပါရွိသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာ တူညီခ်က္ မရပါက စစ္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာမရွိ - ဟူ၍လည္း အေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရာမကုိ ျပင္သစ္စစ္တပ္ေတြက သြားေရာက္တုိက္ခုိက္သည့္ကိစၥကုိ ဓနရွင္ေပါက္စ ပါတီကမေက်နပ္။ ဒီကိစၥသည္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းဟု ဓနရွင္ေပါက္စပါတီက ခံစားရသည္။

(၁၈၄၉) ခုႏွစ္၊ ဂြၽန္ (၁၁) ရက္။

ဓနရွင္ေပါက္စတုိ႔၏ ပါလီမန္အတြင္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ လီဒလင္သည္ လူဝီဘုိနာပတ္ႏွင့္ ၄င္း၏ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ကုိ စြဲခ်က္တင္ေသာ ကန္႔ကြက္စာတေစာင္ကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ယူသြားခဲ့သည္။ သူက လွည့္ပတ္ေျပာ ေနရ တာေတြ၊ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္ ေနရတာေတြကုိႀကဳိက္သူမဟုတ္။ “ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒကုိ နည္းလမ္း မ်ဳိးစုံနဲ႔ ကာကြယ္သြားမယ္၊ လုိအပ္ရင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒကုိ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ကာကြယ္သြားမယ္”ဟု သူ ေျပာလုိက္သည္။

(၁၈၄၉) ခုႏွစ္၊ ဂြၽန္ (၁၂) ရက္ေန႔။

၎စြဲခ်က္တင္ကန္႔ကြက္စာကုိ ဥပေဒျပဳအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်လုိက္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဓနရွင္ေပါက္စ ပါတီက လႊတ္ေတာ္ကို သပိတ္ေမွာက္ၿပီး ထြက္လာခဲ့သည္။

(၁၈၄၉) ခုႏွစ္၊ ဂြၽန္ (၁၃) ရက္ေန႔။

လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ဓနရွင္ေပါက္စပါတီ (Montagne) က ေၾကညာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ လူဝီဘုိနာပတ္ႏွင့္ သူ၏ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ကုိ “ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒ၏ ျပင္ပသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကသူမ်ား” ဟူ၍ အတိအလင္း စြပ္စြဲလုိက္ ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီလုိလားသူမ်ား ပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္က လမ္းမေပၚသုိ႔ ထြက္၍ ဆႏၵျပသည္။ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပမႈပါ။ သည္အခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ (Changarnier) ဦးေဆာင္ေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္တုိးေတာ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲကုိ လက္နက္ကုိင္တပ္ႏွင့္ òဖခြင္းလုိ္က္သည့္ အေရးအခင္းပါပဲ။ လႊတ္ေတာ္တြင္းက ဓနရွင္ေပါက္စ ပါတီအစုသည္ တခ်ဳိ႔ ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ေျပး သြားၾကရသည္။ တခ်ဳိ႔ တရားရုုံးမွာ စြဲခ်က္တင္ၿပီး စစ္ေဆးအျပစ္ေပးျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။

ပဲရစ္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနကာလအျဖစ္ တခါ ထပ္မံေၾကညာရျပန္သည္။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး တပ္ထဲက ဒီမုိ ကေရစီ အစိတ္အပုိင္းကုိ ရုပ္သိမ္းဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တြင္းက ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္း စား၏ တန္ခုိး အာဏာ(သုိ႔မဟုတ္) ၾသဇာအရွိန္အဝါတုိ႔ ရုိက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရေလ သည္။

‘လီယြန္ျမိဳ႔’တြင္လည္း ေသြးထြက္သံယုိ ပုန္ကန္မႈလုပ္ၾကဖုိ႔ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခ်က္ျပမႈသည္ အာဏာပုိင္တုိ႔ ၏ အင္အားသုံးၿပီး ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းထားျခင္းကုိ ခံလုိက္ရသည္။ အေရးေပၚကာကြယ္ေရးအေျခအေန ထုတ္ျပန္သည့္ကာလႏွင့္ ထိပ္ တုိက္တုိးသည္၊ ဒီအေျခအေနႏွင့္ အၾကာႀကီး ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ပါတီတြင္းက ဓနရွင္ေပါက္စ ပါတီအစုသည္ သူတုိ႔အေနျဖင့္ ပါလီမန္တြင္းမွာပဲ ေအာင္ပြဲခံလုိ သည္ဆုိလွ်င္ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲ ေလသံေတာင္ မဟသင့္ခဲ့။ သူတုိ႔အေနျဖင့္ ပါလီမန္တြင္းမွာ လက္နက္ ကုိင္တုိက္ပြဲ ေလသံဟၿပီးခဲ့ၿပီဆုိလွ်င္လည္း လမ္းေတြ ေပၚမွာ ပါလီမန္နည္းႏွင့္ ဆက္လက္စခန္း မသြားသင့္ ေတာ့။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပပြဲသည္ ျပင္းထန္သည္းသန္သည့္ အေျခအေန ဆုိက္ေရာက္လာခဲ့ၿပီဆုိလွ်င္ ဒါဟာ စစ္ပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ျပင္းထန္တဲ့ တုိက္ပြဲကုိ ဖိတ္ေခၚလိုက္တာပဲ။ ဒါကုိ ႀကဳိတင္မျမင္ျခင္းဟာ မုိက္မဲရာ က်သည္။ တကယ္တမ္းစစ္ပြဲ (ဒါမွမဟုတ္) ျပင္းထန္တဲ့ တုိက္ပြဲကုိ ရည္မွန္းထားသည္ ဆုိလွ်င္လည္း လက္ နက္မ်ားကုိ အလြန္ေလးလံလွသလုိ သေဘာထားၿပီး လက္နက္မ်ားကုိ ပစ္ခ်ထားျခင္းဟာ အလြန္ထူးဆန္း အ့ံၾသဖြယ္ရာ အေတြးအေခၚ ျဖစ္မေနဘူးလား။

ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းက ဓနရွင္ေပါက္စ ပါတီအစုသည္ ဘုိနာပတ္အေပၚ စြဲခ်က္တင္ဖုိ႔ လုိလားခဲ့ သည္။ အယုံအၾကည္မရွိ အဆုိတင္သြင္းဖုိ႔ လုိလားခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူတုိ႔ပါတီအစု ရႈံးသြားခဲ့ရ သည္။ သူတုိ႔အရႈံးသည္ ဘုိနာပတ္၏ တုိက္ရုိုိက္ေအာင္ပြဲ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (Party of Order) ပါတီကလည္း အလားတူ ေအာင္ပြဲရခဲ့သည္။

ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔ ဆႏၵျပပြဲသည္ တျခားအေရးကိစၥမ်ားထက္ ဒီမုိကေရစီလုိလားေသာ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တပ္၏ ဆႏၵျပပြဲသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ (၁၈၃ဝ) ခုႏွစ္ ဘုရင္စနစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အုပ္စုိးမႈကုိ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ကတည္းက အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္သည္ အဆုံးအျဖတ္အခန္းက ပါခဲ့သည္။ လူဝီဖိလစ္၏ အုပ္စုိးမႈလက္ထက္မွာ ပုန္ကန္သူေတြကုိ လူသတ္ပြဲႀကီးေတြလုပ္တုိင္း အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္သည္ တျခား တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ (၁၈၄၈) ေဖေဖာ္ဝါရီ ေတာ္လွန္ေရးတုန္း ကေတာ့ ပုန္ကန္မႈကုိ ႏွိမ္နင္းဖုိ႔ သူ မတက္ျကြခဲ့။ လူဝီဖိလစ္ ရႈံးသြားမည္ဟု သူထင္ထားသည္။ တကယ္လည္း ရႈံးသြားခဲ့တာပဲ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူဝီဖိလစ္၏ သေဘာထားအေပၚမွာ သူက ဟုိလုိလို ဒီလုိလိုႏွင့္ မျပတ္မသား လုပ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပင္သစ္ျပည္တြင္ အျမင္တရပ္ အျမစ္တြယ္လာသလုိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဲဒါကေတာ့ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ ေရးတပ္မပါဘဲ ေတာ္လွန္ေရး မေအာင္ႏုိင္၊ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္လည္း အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ကို ယွဥ္ျပိဳင္ တုိက္ခုိက္ႏုိင္သည့္ စစ္တပ္တခု ကုိယ့္မွာ ရွိေနရမည္-ဆုိေသာ အျမင္တရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၈၄၈ ဂြၽန္လ ပုန္ကန္ မႈအေရးအခင္းမွာက်ေတာ့ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္သည္ တျခားစစ္တပ္ေတြႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ပုန္ကန္မႈကုိ ႏွိမ္ နင္းခဲ့တာပဲ ျဖစ္သည္။

ဘုိနာပတ္တက္လာၿပီးသည္၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္ေတာ့ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္၏ အေရးပါမႈအခန္း သည္ အတုိင္းအတာ တခုအထိ က်ဆင္းလာသည္။ ေမွးမွိန္လာသည္။ (၁၈၄၉) ဇြန္ (၁၃) ရက္ေန႔ကိစၥက်ေတာ့ အဲဒီ ကစၿပီး သူ၏ တန္ခုိးၾသဇာသည္ ထုိးက်သြားသည္၊ သူ႔တပ္တြင္းက ဒီမုိကေရစီအစိတ္အပုိင္းတခ်ဳိ႔ ဖယ္ရွားခံ လုိက္ရလုိ႔ မဟုတ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ကာလအလုိက္ သူ႔ၾသဇာသည္ ျပင္သစ္ျပည္တဝန္းမွာ ထပ္ျပန္တလဲလဲ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာ၍သာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးက် ေတာ့ သူ၏ ဂုဏ္သတင္းသည္လည္း အတိတ္မွာသာ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီ ဆုိသည္အထိ ျဖစ္လာသည္။

ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္၏ ဆႏၵျပပြဲတြင္ သူတုိ႔သည္ လက္နက္ကုိင္ မထားခဲ့ၾက။ အေသအခ်ာပဲ သူတို႔ လက္နက္ကုိင္မထားခဲ့ၾက။ တျခားစစ္တပ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေရးအတြက္ သူတုိ႔၏ စစ္ဝတ္စုံ ကုိသာ သူတုိ႔ ဝတ္ဆင္ထားခဲ့ၾကသည္။ ဒီစစ္ဝတ္စုံေတြက သူတုိ႔ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ အေထာက္ အကူျပဳ ေပးလိမ့္မည္ဟု သူတုိ႔ အေလးအနက္ သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တျခားစစ္တပ္ မ်ားအတြက္ကေတာ့ စစ္ဝတ္စုံဆုိသည္မွာ အဝတ္စေတြ ခ်ဳပ္ထားတာပဲ - ဆုိသည့္အခ်က္ကုိသာ သူတုိ႔ သိ သည္။ ဒါ့ထက္ပုိၿပီး နား လည္စရာလည္း မလုိ၊ ဂရုလည္း မစုိက္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ဝတ္စုံသာ ဝတ္ထားၿပီး လက္နက္မပါသည့္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္ကုိ သူတုိ႔က လက္နက္မပါေသာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူဟူ၍သာ သေဘာထားၿပီး လက္နက္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္òဖခြဲတာ လုပ္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမွာတင္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္၏ တန္ခုိးၾသဇာ က်ဆင္းသြား ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

(၁၈၄၈) ဇြန္လ အေရးအခင္းတုန္းက ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကုိ ဆန္႔က်င္ဖုိ႔အတြက္ ဓနရွင္ႏွင့္ ဓနရွင္ ေပါက္စလူတန္းစားတုိ႔ ညီညြတ္ခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔ က်န္စစ္တပ္အင္အားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္တုိ႔သည္ လည္း ညီညြတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခု (၁၈၄၉) ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔မွာက်ေတာ့ ဓနရွင္လူတန္းစားက အမ်ဳိး သားကာကြယ္ေရးတပ္ႏွင့္ တျခားစစ္တပ္ေတြကုိ ကြဲကြာသြားေစ လုိက္သည္။

(၁၈၅၁) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၂) ရက္ေန႔က်ေတာ့ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္သည္ သူ႔ဘာသာ ျပိဳကြဲပ်က္စီးၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ သူျပိဳကြဲပ်က္စီးသြားၿပီးမွ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္အား ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း အမိန္႔ကုိ လူဝီဘုိနာပတ္က မွတ္တမ္းတင္ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိး ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(၁၈၄၈) ဇြန္ (၂၃) ရက္ေန႔တုန္းက ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ပုန္ကန္မႈအေရးနိမ့္သြားခဲ့ရသည္။

ယခု (၁၈၄၉) ဇြန္ (၁၃) ရက္ေန႔အေရးအခင္းတြင္ အေရးနိမ့္သြားရသူကေတာ့ ဓနရွင္ေပါက္စ လူတန္း စားပါ။


အေရွ႕မိုးေကာင္းကင္၀က္ဆိုဒ္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment