မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ကမၻာ့အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ (အပုိင္း ၁)

ကမၻာ့အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ အေတြ႔အႀကံဳသင္ခန္းစာမ်ားျမိဳ႔ေတာ္ခန္းမထက္က အလံေတာ္(အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ ပြဲဦးထြက္ မုန္တုိင္းတုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ မာ့က္စ္၊ အိန္ဂယ္တုိ႔၏ ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား)


စာတမ္းျပဳစုသူ၏ အမွာ

ဤစာတမ္းကုိ ျပဳစုၿပီးခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီ။
ထုိအခ်ိန္က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အစုိးရက လႊတ္ေတာ္ကုိ ေခၚဆုိေပးျခင္း မျပဳ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရရွိထားသည့္ပါတီကုိ အာဏာလႊဲေပး မည့္သေဘာထားမ်ဳိး သူတုိ႔မွာ စုိး စဥ္းမွ် မရွိ။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၊

ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားဘက္မွာ ေရွ႔ဆက္၍ မည္သုိ႔ေသာ ေျခလွမ္း လွမ္းၾကရမည္နည္း။ ‘ဘာလုပ္ၾကမလဲ’ဆုိသည္ကုိ ျပည္ခ်စ္ပုဂၢုိလ္မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားတုိင္း စဥ္းစားႀကံ ဆေနၾကသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ သည္လုိအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား စဥ္းစားႀကံဆရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဤစာအုပ္ကုိ ေရးသားျပဳစုဖုိ႔ ေခါင္းေဆာင္တဦးက တာဝန္ေပးခဲ့ပါသည္။
အနီးေခတ္သမုိင္းမွ ျပင္သစ္အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ ပြဲဦးတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ သင္ခန္းစာယူစရာအခ်က္အလက္မ်ားပါရွိသကဲ့သုိ႔ ေလ့လာအတုယူစရာမ်ားလည္း ပါဝင္ေလသည္။ ဥပမာ ၁၇၈၉ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ေတာ္လွန္ေသာ ပဲရစ္လူထုသည္ ‘အစုိးက လႊတ္ေတာ္ ေခၚေပး၊ မေပးရင္
ကုိယ့္ဘာသာေခၚမယ္’ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုံးျဖတ္ထားၾကေလသည္။

လက္ေတြ႔ တြင္လည္း ပဲရစ္မွ ေတာ္လွန္ေသာလူထုသည္ တင္းနစ္ကစားကြင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ကုိယ့္ဘာသာ ေအာင္ျမင္စြာ ေခၚယူ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၾကေလသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အင္အားစုမ်ားသည္လည္း ဒီသေဘာမ်ဳိး စဥ္စားႀကံဆႏုိင္ေစရန္ အႀကံေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္ငယ္ကုိ ျပဳစုေရးသားၿပီးခဲ့ေသာ္လည္း ထုိစဥ္ကာလ အခ်ိန္အခါ အဖ်က္အလက္မ်ားအရ စာအုပ္ကုိ ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳႏုိင္ခဲ့ပါ။
ယခုအခ်ိန္အခါတြင္မူ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးတြင္ အေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထုိစဥ္က အေနအထားမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေခ်ၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ မေျပာင္းလဲေသာ အေျခအေန၊ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။ ဒီမုိကေရစီေတာ္လွန္ေရး မေအာင္ေသး။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ေနဆဲ။


ျပည္သူလူထု၏ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ။ ျပည္သူႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအတြက္ တုိက္ပြဲနည္းနာမ်ား စဥ္းစားႀကံဆဖုိ႔ လုိအပ္ေနဆဲ။ ဤစာအုပ္ငယ္ပါ ျပင္သစ္အလုပ္သမားထု၏ တုိက္ပြဲဝင္စိတ္ဓာတ္၊ တုိက္ပြဲနည္းနာႏွင့္ သူရသတၱိမ်ားကုိ ေလ့လာရလွ်င္ ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တစုံတရာ အေထာက္အကူျပဳ
ေပးႏုိင္သည္ ဟု ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးနည္းနာမ်ား စဥ္းစားႀကံဆရာတြင္ ဤစာအုပ္ပါ ေတာ္လွန္ေသာ ပဲရစ္လူထု၏ တုိက္ပြဲမ်ား၊ တုိက္ပြဲဝင္နည္းနာမ်ားက တနည္းနည္းျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳစရာ ရွိေနဆဲဟု ျမင္မီပါသည္။
သည့္အျပင္ ဤစာအုပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကားလ္မာ့က္စ္ေရးသားေသာ “ျပင္သစ္ျပည္ ျပည္တြင္းစစ္”ႏွင့္ “လူဝီဘုိနာပတ္၏ ဘရူးးေမးလ္လ တစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္ေန႔”စာအုပ္မ်ားပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မာ့က္စ္ေရးေသာက်မ္းမ်ား ထဲတြင္ “ဘရူးးေမးလ္လ တစ္ဆယ္ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔”စာအုပ္သည္ ေတာ္လွန္ေရးအႏုပညာ အေျမာက္ဆုံးဟု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္တဦးက ညႊန္ျပခဲ့သျဖင့္ ဤက်မ္းကုိ ႀကဳိးစားဖတ္ရႈကာ မွတ္စုထုတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယခုထုတ္ေဝလုိက္ေသာ စာအုပ္ငယ္မွာ ဘာသာျပန္မဟုတ္ပါ။ မွတ္စုထုတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေရးသားျပစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မာ့က္စ္ႏွင့္ အိန္ဂယ္တုိ႔၏ အေရးႀကီးေသာ
သုံးသပ္ၾကည့္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိမူ တုိက္ရုိက္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။ အမွန္ပင္ မာ့က္စ္၏ ဤက်မ္းစာ ၂ အုပ္ပါေရးသားခ်က္မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရး အႏုပညာၾကြယ္ဝသကဲ့သုိ႔ ေရးသားေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္လည္း ေျပာင္ေျမာက္လွပါသည္။ ၄င္းေရးသားခ်က္မ်ားကုိ စာဖတ္သူမ်ား ထံ အကုံလုံဆုံးသယ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ကား ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ မတတ္ႏုိင္ပါ။
ပတၱျမားသည္ကား ပတၱျမားပင္ျဖစ္၍ ထုပ္ သိမ္းယူငင္သည့္ ၾကာဖက္၏ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ကုိကား ၾကာဖက္ကပင္ တာဝန္ယူရေပလိမ့္မည္။
ေနာက္တခ်က္ေျပာဖုိ႔လုိသည္မွာ ဤစာတမ္း၏ အမည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစား၏ သူရသတၱိ ေျပာင္ေျမာက္လွေသာ တုိက္ပြဲမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ ဂုဏ္ျပဳၿပီး ဤစာအုပ္ကုိ အမည္ေပးလုိပါသည္။ သည္အခါ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ အလုပ္သမားထုက ပဲရစ္ျမိဳ႔ကုိ သိမ္းၿပီး ပဲရစ္ျမိဳ႔ေတာ္ခန္းမထက္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္လံနီစုိက္ထူလုိက္ပုံကုိ မ်က္လုံးထဲမွာ(စိတ္ထဲမွာ) ေျပးျမင္လုိက္မိပါသည္။ သည့္အတြက္ ဤစာအုပ္ငယ္၏အမည္က “ျမိဳ႔ေတာ္ခန္းမထက္က အလံေတာ္”...။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ဗမာျပည္၏ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ႏွင့္ ျမိဳ ့အသီးသီးတုိ႔၏ ျမိဳ႔ေတာ္ခန္းမမ်ားထက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက ေအာင္လံေတာ္ လႊင့္ထူၾကမည့္အခ်ိန္ကုိလည္း လွမ္း၍

ေမွ်ာ္ရည္မိပါသည္။ ။

ေမာင္လွဝင္း(ျမင္းၿခံ)
၁၄၊ ၁၊ ၂ဝဝ၈

အပုိင္း(၁)

သမုိင္း(သုိ႔မဟုတ္) လူတန္းစားတုိက္ပြဲမ်ား

“ကြၽန္ေျပးကုိ ဝွက္ထားသူအတြက္ ေသဒဏ္။ ကြၽန္ရဲ႔ကုိယ္က ကြၽန္အမွတ္အသားကုိ ဖ်က္ေပးေသာလက္ အျဖတ္ခံရမည္။”

ျပင္းထန္ေသာ ဤအမိန့္မွာ စာရြက္ေပၚ ေရးထားျခင္းမဟုတ္။ ေက်ာက္စာတုိင္မွာ ထြင္းထုထားသည့္ အမိန္႔။ ဤေက်ာက္စာမွာ အျမင့္ ရွစ္ေပ ရွိသည္။ အမိန္႔စာ ေရးထုိးခဲ့သူမွာ “ဟမၺဴရာဘီ ဘုရင္”။ သူက ကုိဓဥပေဒ (Code of Hammurabi
)ကုိ ျပဳစုခဲ့သည္။ ေက်ာက္စာတုိင္မွာ ဤအမိန္႔ပါရွိေသာ “ဟမၺဴရာဘီ ကုိဓဥပေဒ”ကုိ ထြင္းထုေစခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ ေထာင္ေလာက္က ေရးထုိးခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာ ျဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလမွာ ေဘဘီလုိနီးယားႏုိင္ငံေခတ္။ ကြၽန္ပုိင္ရွင္စနစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေခတ္ကာလ။
လူတန္းစားကြဲျပားမႈႏွင့္ လူတန္းစားဖိႏွိပ္မႈတုိ႔သည္ ကြၽန္ပုိင္ရွင္ေခတ္ကတည္းက တည္ရွိလာခဲ့ေၾကာင့္ အထက္ပါေက်ာက္စာက သက္ေသျပေနသည္။
ကမၻာေပၚမွာ လူသားတုိ႔ဖန္တီးခဲ့ၾကေသာ ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ၾကသည္။ လူအမ်ား ၾကားသိ ဖူးၾကေသာ ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ တခု ႏွစ္ခုေလာက္ပဲ ဥပမာအျဖစ္ တင္ျပပါမည္။ အီဂ်စ္က ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ နန္းတြင္းမိသားစုတုိ႔၏ အေလာင္း မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားရွိရာ ပိရမစ္မ်ား။ အာရွတုိက္ အိႏၵိယမွ တာ့ဂ်္မဟာ အေဆာက္အအုံ။
အီဂ်စ္မွာ ဘုရင့္အေလာင္းေတြ ထားရွိဖုိ႔ ပိရမစ္တလုံး ေဆာက္လုပ္ရာမွာေတာင္ ၾကာပြတ ္ ရုိ က္ႏွက္မႈေတြ ေအာက္မွာ သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ အေရအတြက္ ရွိေသာ ေက်းကြၽန္မ်ား အလြန္တရာ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းႀကီးစြာ လုပ္ကုိင္တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ၾကရသည္။ ပီရမစ္တလုံးအတြက္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူသားမ်ား ေသဆုံးခဲ့ၾကရသည္။ သည္လုိမ်ဳိး ပိရမစ္ေတြ အေရအတြက္ မည္မွ်ေလာက္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကပါသလဲ။ လူသားေပါင္း အေရအတြက္ မည္မွ်ေလာက္ မ်ားျပားေအာင္ ေသဆုံးခဲ့ၾကရပါသလဲ။
အိႏၵိယ ပေဒသရာဇ္လူတန္းစား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သက္ေသတည္ ေမာ္ကြန္းထူဖုိ႔ တာ့ဂ်္မဟာ အေဆာက္ အအုံေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာတြင္ေကာ၊ အိႏၷိယျပည္သူေတြ အေရအတြက္မည္မွ်ေလာက္ အသက္ဆုံးပါးခဲ့ၾကရပါသလဲ။ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ေသာ အိႏၵိယ ဆင္းရဲသားမ်ား ႏွလုံးေၾကကြဲခဲ့ရ၊ မ်က္ရည္ေခ်ာင္းစီးခဲ့ရသည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။
ဤသုိ႔ေသာ ကမၻာ့အံ့ဖြယ္မ်ားသည္ လူတန္းစားကြဲျပားမႈႏွင့္ လူတန္းစားဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ သက္ေသထူျပေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားလည္း ျဖစ္ေနၾကပါသည္။
တကယ့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ လူတန္းစားကြဲျပားမႈႏွင့္ လူတန္းစားဖိႏွိပ္မႈမ်ားခ်ည္းသာ ရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။ ဘီစီ ၁၃၅ က စစၥလီကြၽန္း ေက်းကြၽန္မ်ား ပုန္ကန္မႈ။ ဘီစီ ၇၄ က စပါတာကတ္ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေက်းကြၽန္ လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲမ်ား။ ဤသည္မွာ လူတန္းစားဖိႏွိပ္မႈကုိ တြန္လွန္ခဲ့ေသာ လူတန္းစားတုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႔တုိက္ပြဲ မ်ားမွာ ေသးငယ္ေသာ တုိက္ပြဲကေလးမ်ား မဟုတ္ခဲ့ၾက။ စပါတာကတ္၏ ေက်းကြၽန္လြတ္ေျမာက္ေရးဆုိပါလွ်င္ စစ္သား ၈ ေထာင္ ခန္႔ရွိေသာ ေရာမစစ္တပ္ႀကီးကုိပင္လွ်င္ အႏုိင္တုိက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ ေလးႏွစ္ ေလးမုိး ရွည္လ်ားျပင္းထန္စြာ တုိက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရသည္။ ေရာမတျမိဳ႔လုံး တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။

အာရွတုိက္ ပေဒသရာဇ္တရုတ္ျပည္မွ လယ္သမားေတာ္လွန္ေရး တုိက္ပြဲမ်ားသည္လည္း အလားတူ ႀကီးမား ျပင္းထန္ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္သူႏွင့္ ေက်းကြၽန္..၊ ဘုရင္၊ မင္းညီမင္းသားနဲ႔ လူသာမန္မ်ား...၊ အရွင္သခင္ ႏွင့္လယ္ကြၽန္...၊ လက္မႈ ပညာသည္( အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရွိေသာ လုပ္ငန္း ေခါင္းေဆာင္သူ) ႏွင့္ က်ပန္းအလုပ္သမားမ်ား...တခြန္းတည္း ေျပာရလွ်င္ ဖိႏွိပ္သူ လူတန္းစားႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစားမ်ားသည္ တဦးႏွင့္တဦး အစဥ္အၿမဲ(ေခတ္အဆက္ဆက္) ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ ခ်ည္း။ ပုန္းကြယ္၍တမ်ဳိး၊ အတိအလင္းႏွင့္တဖုံ အဆက္မျပတ္ တုိက္ခုိက္လာခဲ့သည္ခ်ည္း...။
ကြၽန္ပုိ္င္ရွင္စနစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အရင္းရွင္စနစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း...စသျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ဤအတုိင္း တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္တည္လာခဲ့သည္မွာ ျငင္းမရႏုိင္ပါ။

“ယေန႔အထိ တည္ရွိေနဆဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားလုံး၏သမုိင္းသည္ လူတန္းစားတုိက္ပြဲသမုိင္းသာ ျဖစ္သည္။”

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းထဲက ဝါက်တေၾကာင္း၊ စကားတခြန္း။ အခန္း(၁) ၏ ပထမဆုံးဝါက်။
၄င္းတြင္ ဆုိထားသည့္သမုိင္းသည္ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးသည့္ သမုိင္းကုိ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းေၾကညာစာတမ္းကုုိ ကားလ္မာ့က္စ္ႏွင့္ ဖရက္ဒရစ္အိန္ဂယ္တုိ႔က ၁၈၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇႏၵဝါရီလမွာ ေရးသားခဲ့သည္။ စတင္ပုံႏွိပ္ခဲ့သည္က ၁၈၄၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ။ (လန္ဒန္မွာ) ထုိစဥ္က မွတ္တမ္းတင္ၿပီးျဖစ္သည့္ သမုိင္း၏ သမုိင္းမတုိင္မီ ကာလအေၾကာင္း လုံးဝ မသိသေလာက္ နီးပါး ျဖစ္သည္။


သည့္ေနာက္ပုိင္းက်မွ ဟက္ေသာဆင္ (HAXTHAUSEN)ဆုိသူက ရုရွားျပည္မွ ေျမယာဘုံပုိင္ဆုိင္ေသာ ေရွးဦးဘုံေျမေခတ္ကုိ စတင္ေတြ႔ရွိၿပီး ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ႔ေနာက္ပုိင္း ထပ္မံေတြ႔ရွိသူတဦးမွာ ေမာရာ ဆုိ သူ ျဖစ္သည္။ သူ႔ေတြ႔ရွိမႈမွာ “က်ဴေတာနစ္မ်ဳိးႏြယ္အားလုံး၏သမုိင္းသည္ ေျမယာပုိင္္ဆုိင္မႈဆုိသည့္ လူမႈေရးအုတ္ျမစ္အေပၚက စတင္ခဲ့ျခင္း”ဆုိသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ “ေက်းလက္ေျမယာပုိင္္ဆုိင္မႈသည္ အိႏၵိယျပည္မွ အုိင္ယာလန္ျပည္အထိ ေနရာတကာမွာ ေရွးဦးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသ႑ာန္အျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း”ကုိလည္း သူက ေတြ႔ရွိထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ရုံမက သက္ေသျပ ႏုိင္ခဲ့သည္။

သူတုိ႔အျပင္ ေမာ္ဂန္ (MORGAN)ဆုိသူကလည္း မ်ဳိးရုိး၏အစစ္အမွန္သဘာဝ၊ မ်ဳိး ရုိးႏွင့္ မ်ဳိး ရုိးတူအုပ္စုတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးတုိ႔အေၾကာင္းကုိ အခုိင္အမာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိလုိက္ျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သူက ၄င္းေရွးဦးကြန္ျမဴ နစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အတြင္းပုိင္းဖြဲ႔စည္းပုံကုိ စံတင္ေလာက္သည့္ သ႑ာန္ႏွင့္ ရွင္းလင္းျပသႏုိင္ခဲ့သည္။
ယင္း ေရွးဦးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ျပိဳကြဲသြားခဲ့ရသည္။ ေရွးဦးဘုံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပိဳကြဲသြားမႈႏွင့္အတူ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း သည္လည္း အပုိင္းပုိင္း စတင္ ျပိဳကြဲေတာ့သည္။ ပုဂၢလိက ပုိင္ဆုိင္မႈစနစ္ တစတစ ျဖစ္တည္လာၿခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အပုိင္းပုိင္း ျပိဳကြဲမႈ၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္မူ အပုိင္းလုိက္ျပိဳကြဲသြားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ရန္ဘက္လူတန္းစားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျဖစ္တည္လာၾကသည္။
ဤအခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံသိရွိလာေသာအခါတြင္ အိန္ဂယ္က လူသားသမုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကည့္ျမင္ရာမွာ ပုိမုိရွင္း လင္းေအာင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေရးသားလုိက္သည္။
“လူသားသမုိင္းတခုလုံး(ေျမယာဘုံပုိင္္္ဆုိင္သည့္ ေရွးဦးမ်ဳိး ရုိးတူအုပ္စု လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျပိဳကြာသြားၿပီးကတည္းက) သည္ လူတန္းစားတုိက္ပြဲမ်ား၏သမုိင္း၊ ေသြးစုပ္သူႏွင့္ ေသြးစုပ္ခံမ်ားအၾကားက အားျပိဳင္မႈ၊ အုပ္စုိးသူႏွင့္ အုပ္စုိးခံလူတန္းစားမ်ား အၾကားက အားျပိဳင္မႈသာ ျဖစ္သည္။”

အလယ္ေခတ္ လယ္ကြၽန္မ်ားလူအဖြဲ႔အစည္းတြင္းမွာ အေစာဆုံးျမိဳ႔မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဘူး(Bourg)ဟု ေခၚေသာျမိဳ႔ေတြပါ။ ဒီအေစာဆုံးျမိဳ႔မ်ားမွာ လြတ္လပ္ေသာျမိဳ႔သားမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ျပန္သည္။ ဘူဇြာ (Bourgeois) ဆုိသူ ေတြပါ။ ဒီျမိဳ႔သားေတြကေန ဓနရွင္လူတန္းစား၏ ကနဦး အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတုိးပြားလာခဲ့သည္။

ပေဒသရာဇ္ေခတ္ တနည္းေျပာရလွ်င္ လယ္ကြၽန္မ်ားကုိပုိင္ေသာ အရွင္သခင္မ်ား၏ေခတ္ကုုိ ထုိးေဖာက္ၿပီး ပေဒသ ရာဇ္ စက္မႈလုပ္ငန္းစနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ ၄င္း စနစ္မွာ လက္မႈလုပ္ငန္းအမ်ားပုိင္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတစိတ္တပုိင္းပါဝင္သည့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ္ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။
ပေဒသရာဇ္စက္မႈလုပ္ငန္းသည္ ေစ်းကြက္၏ႀကီးထြားလာေနေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းမေပးႏုိင္ေတာ့ သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာခဲ့ျပန္သည္။ ပေဒသရာဇ္စက္မႈလုပ္ငန္း၏ေနရာတြင္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ခင္းစနစ္က အစားထုိး ဝင္ေရာက္လာရသည္။
အေမရိကတုိက္ကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈႏွင့္...အာဖရိကတုိက္ကုိ ေကြ႔ပတ္ၿပီး အာရွႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေသာ လမ္းခရီးကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈသည္ ထြန္းသစ္စ ဓနရွင္လူတန္းစားအတြက္ စားက်က္သစ္ ဖြင့္လွစ္ေပးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေရွ႔အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္ျပည္တုိ႔မွာ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ပင္ အေမရိကတုိက္အား ကုိလုိနီအျဖစ္ သြတ္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္ဖလွယ္ေရးနည္းလမ္းသစ္မ်ား၊ ‚အျပင္ ကုန္စည္အေရအတြက္ ေယဘုယ် တုိးမ်ားလာမႈတုိ႔ က ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ပင္လယ္ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတုိ႔ကုိ မႀကဳံစဖူးေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ တြန္းအားေပး လုိက္သည္။
ေစ်းကြက္မ်ားက ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚတုိးပြားေနသည္။ ေစ်းကြက္၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကလည္း ျမင့္တက္လာေန သည္။ ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ စက္မႈလက္မႈလုပ္ခင္းစနစ္ကပင္လွ်င္ ဆက္လက္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ထုိအခါတြင္ ေရေႏြးေငြ႔ႏွင့္လည္ပတ္ေသာ စက္ကိရိယာတုိ႔က စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကုိ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ဒါကုိ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး လုိ႔ ေခၚခဲ့ၾကတာပဲ။ စက္မႈလက္မႈလုပ္ခင္းေနရာမွာ အႀကီးစားေခတ္မီစက္မႈလုပ္ငန္းက ေနရာဝင္ယူလုိက္သည္။ (၁၇၅ဝ-၁၇၆ဝ) ႏွစ္မ်ားက စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ အလယ္အလတ္လူတန္းစား၏ေနရာကုိ စက္မႈတပ္မေတာ္တခုလုံးအား ေခါင္းေဆာင္သူ- စက္မႈလုပ္ငန္း သန္းၾကြယ္သူေဌးႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေခတ္သစ္ဓနရွင္လူတန္းစားက ဝင္ေရာက္ေနရာယူလုိက္သည္။ စက္မႈလုပ္ ငန္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ မီးရထားလမ္းမ်ား ခ်ဲ႔ထြင္လာသည့္ အခ်ဳိးအစားအတုိင္း ဓနရွင္လူတန္းစားက ဆက္လက္ ႀကီး ထြားလာသည္။ ဓနရွင္တုိ႔၏ အရင္းအႏွီၤး တုိးပြားလာသည္။ သည္အခါ ဓနရွင္လူတန္းစားက အလယ္ေခတ္မွ ၾကြင္း က်န္ေနေသး သည့္ လူတန္းစားမ်ားမွန္သမွ်တုိ႔ကုိ ေနာက္တန္းသုိ႔ ဖယ္ထုတ္ပစ္လုိက္သည္။
ဓနရွင္လူတန္းစား၏ ျဖစ္ေပၚတုိးပြားမႈေျခလွမ္းတုိင္းမွာ ၄င္းႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ယင္းလူတန္းစား၏ ႏုိင္ငံေရးတက္ လွမ္းမႈသည္လည္း အတူ ယွဥ္တြဲလုိက္ပါလာခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တုန္းကဆုိလွ်င္ သူသည္လည္း(ဓနရွင္လူတန္းစားကုိ ဆုိလုိ သည္) အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစားထဲမွာ ပါခဲ့တာပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ေခတ္သစ္စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးႏွင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကုိ တည္ေထာင္လုိ္က္ သည့္ အခ်ိန္ကစၿပီး ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ ေခတ္သစ္ကုိယ္စားလွယ္စနစ္ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ႏုိင္ငံေရးစုိးမုိးမႈကုိ တဦးတည္းပုိင္အျဖစ္ သိမ္းပုိက္လုိက္ပါေတာ့သည္။

ဥေရာပတုိက္တြင္ ပထမဆုံးေသာ အရင္းရွင္ႏိုိင္ငံအျဖစ္ ေပၚထြက္လာသူမွာ အီတလီ ျဖစ္သည္။သုိ႔ရာတြင္ ဤသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးသိမ္းပုိက္စုိးမုိးမႈတုိ႔မွာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျပင္းထန္ သည္းသန္လွေသာ လူတန္းစားတုိက္ပြဲေတြ အမ်ားႀကီး ျဖတ္သန္းဆင္ ႏႊဲခဲ့ရပါသည္။ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရပါသည္။ ေသြးထြက္သံယုိ အေရး အခင္းႀကီးေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

အျခားတဖက္တြင္လည္း အရင္းရွင္စနစ္သည္ မိမိတုိ႔ အျမတ္ရရွိေစေရးအတြက္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကုိ ေမြးဖြားေပးခဲ့ ရသည္။
ဓနရွင္လူတန္းစားတည္ရွိမႈႏွင့္ စုိးမုိ္းမႈတုိ႔၏ အရင္းခံအေၾကာင္းရင္းမွာ အရင္းအႏွီၤး ျဖစ္တည္လာျခင္းႏွင့္ တုိးပြားလာ ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အရင္းအႏွီးတည္ရွိျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္တခုမွာ အခစား အလုပ္ပင္ ျဖစ္သည္။
၄င္းအခစား အလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ရသူမ်ားမွာ ပစၥည္းမဲ့မ်ား ျဖစ္သည္။
အလယ္အလတ္လူတန္းစား ေအာက္လႊာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ကေလးမ်ား၊ ဆုိင္ရွင္ကေလးမ်ား၊ လုပ္ငန္း မွ အနားယူသြားၾကသည့္ လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္အားလုံးနီးပါး၊ လက္မႈပညာသည္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ား...စသည္တုိ႔သည္ အခစားအလုပ္ အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအတြင္းသုိ႔ တစတစ သက္ဆင္း ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားသည္ လူတန္းစားအားလုံးအတြင္းမွ လူမ်ားကုိ သူ႔တပ္ဖြဲ႔၏ တပ္သားသစ္မ်ားအျဖစ္ စုေဆာင္းရယူလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ ဤနည္းျဖင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကုိ ျဖစ္ေပၚႀကီးထြားေစခဲ့ျခင္းသည္ မိမိတုိ႔(ဓနရွင္စနစ္ႏွင့္ အရင္းရွင္စနစ္) တုိ႔အား ေျမျမွဳပ္သၿဂဳိဟ္မည့္သူမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေမြးဖြားေပးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ အျခားေသာ သတိျပဳစရာ အခ်က္တခုလည္း ရွိေသးသည္။
ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ သူျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ ေခတ္ကာလတေလွ်ာက္လုံးတြင္ (ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ ပြဲ၊သည့္အျပင္ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ လူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏အယူအဆမ်ားကုိ တြန္းလွန္ျဖိဳဖ်က္ရာတြင္) အလြန္ေတာ္လွန္ ေသာ အခန္းမွ ပါဝင္လာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
သူ တုိက္ိခုိက္ခဲ့ရသည့္ တုိက္ပြဲေတြကလည္း မ်ားမွမ်ား။

ပေဒသရာဇ္လူတန္းစားႏွင့္ ပြဲဦးထြက္ တုိက္ခဲ့ရသည္။ ေျမရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဘာသာေရးဂုိဏ္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္ႏုိင္ဖုိ႔ အမ်ဳိးသားဘုရင္စနစ္ကုိ ေထာက္ခံခဲ့ရသည္။
အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း အတုိက္အခံျဖစ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ ဓနရွင္လူတန္းစားကုိလည္း တုိက္ခဲ့ရသည္။
ဤတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ မလႊဲမေရွာင္သာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားထံမွ အကူအညီကုိ ေတာင္းခံရယူခဲ့ ရသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကုိ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္းသုိ႔ သူကုိယ္တုိင္ ဆြဲသြင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓနရွင္လူတန္းစားကုိယ္ိတုိင္က သူ၏ကုိယ္ပုိင္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အတတ္ပညာမ်ားကုိ (ဆုိလုိသည္မွာ ဓနရွင္လူတန္းစားအား ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ေစမည့္ လက္နက္မ်ားကုိ) ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားလက္တြင္းသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ ဥေရာပဓနရွင္လူတန္းစား ျဖစ္တည္လာမႈ၏ ေကာက္ေၾကာင္းခဲျခစ္ရာ ပံုၾကမ္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားထဲမွ အထူးသတိျပဳမွတ္သားသင့္ေသာ အခ်က္မွာ ဓနရွင္လူတန္းစား အာဏာရယူေရးျဖစ္ ေသာ ဓနရွင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားတြင္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားက ပါဝင္ကူညီ တုိက္ခုိက္ေပးခဲ့ရျခင္းဆုိသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
ဥေရာပတုိက္မွ အနီးေခတ္ ဓနရွင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါက အီတလီ၊ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ၾသစတီးရီးယား စသည့္ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အစကတည္းက ဓနရွင္လူတန္းစားအာဏာရရွိေရးအတြက္ အလုပ္အေကြၽးျပဳ လာခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ပဲရစ္ အလုပ္သမားလူတန္းစားကသာလွ်င္ အစုိးရကုိ ျဖိဳခ်သည္ႏွင့္ တပါတည္း ဓနရွင္လူတန္းစား အုပ္စုိးမႈကုိလည္း ျဖိဳခ်ရန္ အလြန္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။
လူတန္းစားတုိက္ပြဲမ်ားသမုိင္းကုိ ေလ့လာမည္္ဆုိပါက အနီးေခတ္ ျပင္သစ္ျပည္ လူတန္းစားတုိက္ပြဲမ်ားကုိ မည္သုိ႔မွ် ေရွာင္ရွားေက်ာ္လႊားသြားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အထူးျပဳ ေလ့လာရန္ ပုိ၍ပင္ လုိအပ္ပါသည္။

မာ့က္စ္ဝါဒ စတင္ျမစ္ဖ်ားခံရာ ရင္းျမစ္ေဒသ(၃) ခု ရွိပါသည္။ ေရေသာက္ျမစ္သုံးသြယ္ဟုလည္း ဆုိၾကပါသည္။ ဂ်ာမန္ စံတင္အဘိဓမၼာ၊ အဂၤလိပ္ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒႏွင့္ ျပင္သစ္္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ ဟူ၍ အၾကမ္းအားျဖင့္ နားလည္ၾကပါသည္။ ဤေရ ေသာက္ျမစ္သုံးသြယ္မွ ျပင္သစ္္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒဆုိသည္မွာ ျပင္သစ္ျပည္လူတန္းစားတုိက္ပြဲမ်ား၏ အသီးအပြင့္တခု ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္မည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ သေဘာတရားေရးနိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဘယ္က ရရွိလာခဲ့ပါ သနည္း။ ထုိထုိဤဤ ပုဂၢဳိလ္မ်ား တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ေသာ (သုိ႔မဟုတ္) ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ အယူအဆမ်ား၊ မူမ်ားအေပၚမွာ မွီခုိျခင္းသက္သက္အျဖစ္ အေျခခံခဲ့သည္မဟုတ္ပါ။ လူတန္းစားတုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သမုိင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚ မွာသာ အေျခခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျပင္သစ္ျပည္တြင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္၊ လယ္ကြၽန္စနစ္ ယုိယြင္းလာမႈႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးမုန္ တုိင္းမ်ားက“လူတန္းစားတုိက္ပြဲသည္ ျဖစ္ေပၚတုိးပြားမႈျဖစ္စဥ္တရပ္လုံး၏ အုတ္ျမစ္ႏွင့္တြန္းအား ျဖစ္ေၾကာင္း”ပုိမုိရွင္းလင္းေအာင္ သက္ေသထူခဲ့ပါသည္။

· · · · ·

၁၈၄၈-ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္တဝုိက္တုန္းက(မာ့က္စ္ႏွင့္ အိန္ဂယ္တုိ႔ လက္ထက္တုန္းက) သမုိင္းေခတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရာတြင္ ေရွးေခတ္၊ အလယ္ေခတ္ႏွင့္ ေခတ္သစ္ ဟူ၍ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္မႈတရပ္ ရွိခဲ့ပါသည္။ အလယ္ေခတ္ကုိ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁ဝဝဝ ခုႏွစ္မွသည္ ၁၄ဝဝ ခုႏွစ္အထိဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္ဟူသည္မွာ ကာလအပုိင္းအျခား၏ အဓိပၸာယ္ကုိသာ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၄ ရာစုေနာက္ပုိင္း ဥေရာပတုိက္တြင္ ပေဒသရာဇ္လယ္ကြၽန္စနစ္ကုိ တြန္းလွန္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားႏွင့္အတူ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ ေပၚထြန္းလာသည့္ေခတ္ကာလမွ စတင္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။
ဥေရာပတုိက္၏အနီးေခတ္သမုိင္းဆုိသည္မွာလည္း ထုိကာလမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စတင္သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ဥေရာပတုိက္ အရင္းရွင္စနစ္ ေခတ္ထမႈကာလမွ စတင္သည္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ ၁၄ ရာစုႏွင့္ ၁၅ ရာစု ေခတ္ကာလမ်ားပါ။
ျပင္သစ္ျပည္ အနီ္းေခတ္သမုိင္း၏ အေရးအပါဆုံးသမုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ မုိးသက္မုန္တုိင္းမ်ားပမာ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ရုိက္ခတ္ခဲ့ၾကေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အထင္ရွားဆုံးမွာ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္ ျပင္သစ္ဓနရွင္ေတာ္လွန္ေရး၊ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားမွသည္ လူဝီဘုိနာပတ္၏ ဒုတိယလ တစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္ေန႔၊ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႔...စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ဤေတာ္လွန္ေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မာ့က္စ္ႏွင့္ အိန္ဂယ္တုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

[၁၇၈၉ ခုႏွစ္က ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ဓနရွင္ေတာ္လွန္ေရးပဲ။ ဒီေတာ္လွန္ေရးလည္း ျဖစ္ပြားလာေရာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႔အေတြ႔အႀကဳံဟာ ဥေရာပသမုိင္းတခုလုံးအေပၚမွာ လႊမ္းမုိးသြားခဲ့ တယ္။
ျပင္သစ္ျပည္က ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားဟာလည္း ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး မဟုတ္ပါ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူက ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လမ္းခင္းေပးခဲ့တယ္။
၁၈၄၈ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ပဲရစ္အေရးအခင္းမွာ ရီပတ္ဘလစ္ကင္(သမၼတဂုိဏ္းသား) ဓနရွင္လူ တန္းစားက အလုပ္သမားေတြကုိ ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကေန ညႊန္ျပလုိက္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ပစၥည္းမဲ့ လူတန္းစားတခုတည္းသာလွ်င္ ဆုိရွယ္လစ္လကၡဏာရွိေၾကာင္း ေနာက္္ဆုံးအခုိင္အမာျပဳ သက္ ေသျပလုိက္တာ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ အဲဒီကာလအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ သမုိင္းစဥ္အဆက္ဆက္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားအားလုံးရဲ႔ အဆုံးသတ္ ရလဒ္ဟာ (နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ဟာ) “အုပ္စိုးသူလူတန္းစားတရပ္ရဲ႔ ေနရာမွာ အျခားအုပ္စုိးသူ လူတန္းစားတရပ္က အစားထုိးတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပဲ” ျဖစ္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအစားထုိးလုိက္တဲ့ လူတန္းစားဟာ အုပ္စုိးခံ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ လူနည္းစု ကေလးမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့တယ္။
ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရာမွာ အမ်ားတကာ့ အမ်ားစု ျပည္သူလူထု ရဲ႔အက်ဴိးစီးပြားအတြက္ အမ်ားတကာ့အမ်ားစုႀကီးရဲ႔ ကုိယ္ပုိင္အသိရွိၿပီး အမွီခုိကင္းတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္လာတယ္။
ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႔ကာလမွာက်ေတာ့ ျပင္သစ္ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႔သမုိင္းမွာ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အာဏာကုိ (၂) လတုိင္တုိင္ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိန္ဂယ္က “အဲဒီ ပစၥည္းမဲ့အာဏာဟာ ဘယ္လုိမ််ိးလဲဆုိတာ သိလုိၾကပါသလား၊ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႔ကုိသာ ၾကည့္လုိက္ၾကပါေတာ့” လုိ႔ ညႊန္ျပခဲ့တယ္။]

ျပင္သစ္ၿပည္ လူတန္းစားတုိက္ပြဲမ်ားထဲမွ မာ့က္စ္ႏွင့္ အိန္ဂယ္တုိ႔က ယင္းသုိ႔ အလြန္တရာတန္ဖုိးရွိသည့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား ဆြဲထုတ္ယူႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား ဆြဲထုတ္ယူႏုိင္ေလာက္ေအာင္လည္း ျပင္သစ္ျပည္ လူတန္းစား တုိက္ပြဲမ်ားသည္ သမုိင္းအရ အေရးပါမႈရွိၿပီး ၾကြယ္ဝလွသည့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

လူသားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔သမုိင္းကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေရးခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဲဒီသမုိင္းကုိ သူတုိ႔ဆႏၵအတုိင္း သူတုိ႔ စိတ္တုိင္းက် ေရးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ပါ။ သူတုိင္းကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အေျခအေနေအာက္မွာ ေရးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္လည္း မဟုတ္။ အတိတ္ကာလက လက္လႊဲေပးလုိက္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ တုိက္ရုိက္ရင္ဆုိင္ေတြ႔ႀကဳံေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား ေအာက္မွာသာ ယင္းသမုိင္းကုိ ေရးခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ မ်ဳိးဆက္အားလုံးတုိ႔၏အစဥ္အလာေတြက သက္ရွိ(လက္ရွိ) ေနထုိင္သူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ထဲ မွာ ေျခာက္အိပ္မက္တခုလုိ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳေနတဲ့ အေတြ႔အႀကဳံအျဖစ္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးတခုပမာ ဖိထားပါသည္။

ယင္းအတြက္ လက္ရွိလူသားမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကုိ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲရာမွာႏွင့္ အရာကိစၥေတြကုိ ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲၾကရာတြင္ (သုိ႔မဟုတ္) အရင္ ဘယ္တုန္းကမွ မတည္ရွိဖူးေသးေသာ အရာမ်ားကုိ ဖန္တီးၾကရာတြင္...အတိအက် ေျပာ ရလွ်င္ အက်ပ္အတည္းေတြႏွင့္ ရင္္ဆုိင္ရသည့္ကာလ၊ ေတာ္လွန္ေရး အေရးတႀကီး အပူတျပင္း ျဖစ္လာသည့္ ကာလမ်ားတြင္ စုိး ရိမ္ပူပန္စိတ္မ်ား ေပၚလာတတ္ၿပီး အတိတ္တုန္းက လႈပ္ရွားျပဳမူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထားရွိခဲ့ၾကသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္၍ ထုတ္ယူသုံးစြဲၾကရပါသည္။ အတိတ္ကာလ လူသားတုိ႔ထံမွ နာမည္ေတြ...တုိက္ပြဲေတြ...ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ...လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြ ...အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ကမၻာ့သမုိင္းျမင္ကြင္းသစ္မွာ အသုံးျပဳဖုိ႔အတြက္ ေခ်းငွားထုတ္ယူတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တတ္ သည္။

အေတြ႔အႀကဳံေတြကုိ လူသားတုိ႔ အသုံးခ်ေလ့ရွိတဲ့ နည္းနာမ်ားထဲက အေၾကာင္းရင္းဥပမာတရပ္ပါ။
လက္ရွိေတာ္လွန္ေရးေတြဟာလည္း ဒီသေဘာအတုိင္း အတိတ္ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႔အႀကဳံေတြကုိ အသုံးခ်ၾကရပါ သည္။
၁၈ ရာစုတုန္းကလုိမ်ဳိး ဓနရွင္ေတာ္လွန္ေရးေတြဟာ မုန္တုိင္းေတြလုိ အရွိန္လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ေအာင္ပြဲေတြ တခုၿပီးတခု ရရွိခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္ေတြမွာလည္း ပုိ၍ပုိ၍ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ လူေတြေရာ၊ အရာကိစၥေတြပါ ေတာက္ပၿပီး အေရာင္လက္ေန ခဲ့ၾကသည္။ စိတ္ထဲတြင္ ေပ်ာ္ရ¸င္မႈေတြႏွင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနခဲ့ၾကသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ဤအျခင္းအရာမ်ားသည္ သက္တမ္းတုိခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အထိ ေအာင္ပြဲအရွိန္တက္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီမွာပဲ တနည္းအားျဖင့္ မုန္တုိင္း±ုိက္ခတ္မႈကာလ၏ အက်ဳိးဆက္ေတြ၊ ရလဒ္ေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နိဂုံးမခ်ဳပ္ရေသးမီမွာ ပဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ျပန္လည္ နိမ့္က်သြားခဲ့ရျပန္သည္။ ကာလရွည္ နိမ့္က်မႈဟု ဆုိရပါလိမ့္မည္။ ဓနရွင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွ နိမ့္က်မႈဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉ ရာစုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ေသာ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈ မ်ား လုပ္ရေတာ့သည္။ သူတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အေရးကိစၥေတြ၊(တဦးခ်င္းကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ထိပ္တင္မႈေတြ) ရုိက္ခ်ဳိးဖုိ႔ ကုိယ့္ဘာသာ ႀကဳိး စားရေတာ့သည္။ အသစ္ျပန္စႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေနာက္ျပန္လွည့္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ေအာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရသည္။
ပစၥည္းမဲ့တုိ႔က ရန္သူကုိ òဖခ်တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္အေတြ႔အႀကဳံတြင္ သူတုိ႔တုိက္ခုိက္ပစ္လုိက္သည့္ ရန္သူမ်ားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အားယူကာ အသစ္ျပန္လည္ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားလာျခင္းကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ ႀကီးမားသည့္ အလုံး အထည္ ျဖစ္လာသည္။( ဒါဟာ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တုိ႔ရဲ႔ သုံးသပ္ခ်က္ပါ။ မ်က္ေမွာက္ ၂၁ ရာစု အျခင္းအရာမ်ားကလည္း ဒီသုံးသပ္ခ်က္ မွန္ကန္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါတယ္။ စာေရးသူ) အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျပန္ျဖစ္လာသည္။
ထုိေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႀကဳိးပမ္းတုိ္က္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္ကာလက မိမိတုိ႔၏ ခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ မျပည့္စုံမႈမ်ားကုိ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားသည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အည‡ာတာ ကင္းမဲ့စြာ ရက္ရက္စက္စက္ သေရာ္သည္။ ေလွာင္ေျပာင္ သည္။ အၿမဲတမ္း ေနာက္ဆုတ္တပ္လန္ေနရတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိး ခဏခဏ မႀကဳံေစရန္အတြက္ ေနာက္ျပန္္ဆုတ္လုိ႔ မရေတာ့တဲ့ အေန အထား မေရာက္မီအခ်ိန္အတြင္းမွာ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေရးလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ေရွ႔တုိက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေနာက္ျပန္လွည့္ၿပီး ရွင္းလင္းေအာင္ သုံးသပ္ျခင္းသည္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္တခုျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။
ထုိစဥ္က ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းဝယ္ အလြန္လွပေသာ ေၾကြးေၾကာ္တပ္လွန္႔သံကေလးတခု ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ေတာ္ လွန္ေရးတုိက္ပြဲအတြင္း ပါဝင္လာေစဖုိ႔ လႈံ႔ေဆာ္သံျဖစ္သလုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေဝဖန္ေရးအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္သည္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

“အေျခအေနေတြကုိယ္တုိင္က သင္တုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။
ဒီမွာ ႏွင္းဆီေတြေလ...
ဒီမွာ လာေရာက္ ကခုန္ၾက။
သင္စြမ္းႏုိင္သမွ်
ဒီမွာ ပါဝင္ကျပလွည့္။”


အေရွ႕မိုးေကာင္းကင္ ၀က္ဆိုဒ္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment