မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ကမၻာ့ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ (အပုိင္း၂)

ဥေရာပတုိက္ အရင္းရွင္စနစ္ ေခတ္ထလာမႈ

၁၄ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ ၁၅ ရာစုႏွစ္က ဥေရာပတုိက္.သမုိင္းရုပ္ပုံကားခ်ပ္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ထုတ္ လုပ္ေရးအတတ္ပညာ တုိးတက္ျမင့္မားလာမႈ၊ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရး ျမင့္မားလာမႈႏွင့္ ျပည္ပေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကားေရး ထြန္းကားလာမႈတုိ႔ကုိ ေတြ႔ျမင္ရ လိမ့္မည္၊

၄င္းျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားသည္ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ တုိင္းျပည္မ်ား၏ ၿမိဳ႕တခ်ဳိ႕တြင္ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္၊ အထူးသျဖင့္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေတြမွာပါ၊

၄င္းေနရာမ်ားတြင္ အရင္းရွင္စနစ္ေခတ္ဦးကာလမွသည္ အရင္းရွင္စနစ္ေခတ္ ေကာင္း ဆီသုိ႔ တစတစ တက္လွမ္းလာေနေသာ ျဖစ္စဥ္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္၊ အရင္းရွင္စနစ္ ျဖစ္ထြန္း လာမႈ တြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ အေျခခံအခ်က္(၂) ခ်က္ရွိသည္၊


(၁) လူနည္းစု ဓနရွင္မ်ား.လက္တြင္းသုိ႔ အရင္းအႏွီးမ်ား စုပုံေရာက္ရွိလာျခင္း၊


(၂) ပစၥည္းမဲ့မ်ား တုိးပြားႀကီးထြားလာျခင္း၊


ထုိေခတ္ကာလက ဥေရာပတုိက္.သမုိင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အထက္ပါ အခ်က္ ၂ ခ်က္၏ ေဘာင္ အတြင္း အက်ဳံးဝင္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

၁၄၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ရုိင္ဖယ္ေသနတ္ကုိ စတင္တီထြင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္၊ ဤအခ်က္ သည္လည္း ဥေရာပတုိက္သားမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ေျမသစ္တုိးခ်ဲ႕ဝင္ေရာက္ရန္။ ေစ်းကြက္သစ္ရွာ ေဖြရန္ ႏွင့္ ကုိလုိနီနယ္ပယ္မ်ား လုယက္ရန္တုိ႔အတြက္ အခြင့္သာမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ျပန္သည္။

(၁) လူနည္းစု ဓနရွင္မ်ား.လက္တြင္းသုိ႔ အရင္းအႏွီးမ်ား စုပုံေရာက္ရွိလာျခင္း၊

ဓနရွင္လူတန္းစားျဖစ္တည္ေရးတြင္လည္း လုိအပ္သည့္ အေျခခံအခ်က္ ၂ ခ်က္ရွိသည္။ ထုတ္လုပ္ေရးပရိေဘာဂမ်ား ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။


ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ ထုတ္လုပ္ေရးကိရိယာကုိ အဆက္မျပတ္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲ ေနရေလသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေရးဆက္ဆံမႈကုိလည္း အဆက္မျပတ္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲ ေနရျပန္သည္၊ ထုိသုိ႔ မလုပ္လွ်င္ သူ မတည္တံ့ႏုိင္ပါ။


ပေဒသရာဇ္ေခတ္ လက္မႈတပုိင္း စက္မႈလုပ္ငန္းကုိ ေခတ္သစ္စက္မႈလုပ္ငန္းက အစား ထုိး ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ရသည္၊ လက္မႈပညာသည္ေလးမ်ား. အလုပ္ရံုေတြကုိ စက္မႈအရင္းရွင္ေတြ. စက္ရုံႀကီး ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းပစ္ခဲ့ရသည္။


၄င္းေနာက္တြင္ သူ(အရင္းရွင္) သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းအထြက္ပစၥည္းကုိ ေရာင္းခ်ဖုိ႔ (ဖ လွယ္ဖုိ႔) အတြက္ ေစ်းကြက္ကုိ အဆက္မျပတ္တုိးခ်ဲ႕ရန္လည္း လုိအပ္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓနရွင္လူတန္းစားတုိ႔ ကမၻာအႏွံ႔ ေျခဆန္႔ ေျပးလႊာားၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ကမၻာအႏွံ႔ ေျခ ဆန္႔ရျခင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ သူ႔ူစက္ရုုံမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ကထြက္ရွိေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ သုံးစြဲရုုံႏွင့္ လုံေလာက္မႈ မရွိေတာ့၊ အေဝးဆုံးနယ္ပယ္မွ သယ္ေဆာင္ လာရေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ သုံးစြဲရသည့္ အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာသည္။ သူ ထုတ္လုပ္ လိုက္ေသာ အထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း မိမိ ျပည္တြင္းမွာ သာမက ကမၻာအႏွံအျပားက သုံးစြဲလာ ၾကေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ျဖန္႔ခ်ိတာလည္း လုပ္လာရသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ ဖလွယ္ေရး နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြလာရသည္။

ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္ေရး(ဖလွယ္ေရး) နည္းလမ္းမ်ား တုိးပြားမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ထုတ္လုပ္ေရးပရိေဘာဂ ထူေထာင္မႈသည္လည္း ပုိမုိ ႀကီးမားလာသည္။ သည့္ေနာက္တြင္ အေသးစား ထုတ္လုပ္ေရးကေလးမ်ားမွာ ေမာင္းထုတ္ခံလုိက္ရသကဲ့သုိ႔ ေဘးသုိ႔ လြင့္ထြက္သြားသည္။ အရင္းရွင္ပုိင္ စက္မႈလုပ္ငန္းက ေရာင္းဝယ္ဖလွယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာ ၿပီး ဤနည္းျဖင့္ လူနည္း စု ဓနရွင္လူတန္းစား.လက္တြင္းသုိ႔ အရင္းအႏွီးမ်ား စုၿပဳံေရာက္ရွိလာသည္။


ကုိလုိနီနယ္ေျမမ်ား လုယက္ျခင္း။ ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ဖလွယ္ျခင္းတုိ႔သည္ လည္း အရင္းအႏွီး ပုိမုိတုိးမ်ားလာေစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္တခု ျဖစ္သည္၊ ဤအခ်က္က ျပည္ ပေရာင္းဝယ္မႈ ထြန္းကားလာေစသည္၊ အႀကီးမားဆုံး အျမတ္အစြန္း ရရွိေစေသာ အေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္သည္၊။


၁၁ ရာစုတုန္းက ဘာသာေရးအတြက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရေသာ ခရူးးဆိတ္စစ္ပြဲေၾကာင့္ ဥေရာ ပတုိက္ႏွင့္ အေရွ႕တုိင္းႏုိင္ငံမ်ား. ဆက္သြယ္မႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲဆုိသည္မွာ အာရွ မုိင္းနားႏွင့္ ဘိုိင္ဇန္တုိင္ႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ၿပီး တူရကီလက္ထဲမွ အထြတ္အျမတ္နယ္ေျမ (Holy Land) ကုိ သိမ္းပုိက္ေအာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဥေရာပတုိက္.အာဏာာပုိင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္အာဗင္ (Urban) က ၁ဝ၉၅ ခုႏွစ္မွာ စစ္သားစုေဆာင္းကာ စတင္တုိက္ခုိက္လာခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲပါ၊ ရဟန္းမင္းအဆက္ဆက္ ဘုရင္အဆက္ဆက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာ စစ္ပြဲ ျဖစ္သည္။ ၁၂ဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ စတုတၳခရူးဆိတ္တပ္မေတာ္က ကြန္စတန္တီႏုိပယ္ၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ရရွိလုိက္သည္၊ ယင္း ေနာက္ ဗင္းနစ္ေရတပ္သည္ အေရွ႕ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ဇိမ္ခံပစၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား မႈ လုပ္လာသည္။ မာကုိပုိလုိ လက္ထက္ ၁၂၅၄ မွ ၁၃၂၄ ခုႏွစ္အထိ အေရွ႕အေနာက္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ခရီး စတင္လမ္းပြင့္ကာ ကူးသန္းသြားလာႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။


၁၄၉၈ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ဥေရာပတုိက္သားမ်ားသည္ ဂြတ္ဟုတ္အငူ ( Cape of Good Hope) ကုိ ေကြ႔ပတ္ကာ အေရွ႕တုိင္းသုိ႔ ပုိမုိခရီးတုိေအာင္ သြားႏုိင္ေသာ လမ္းခရီးကုိ စတင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းသည္လည္း အရင္းရွင္စနစ္အတြက္ ေစ်း ကြက္တုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔အတြက္လည္းေကာင္း၊ ကုိလုိနီနယ္သစ္ရွာၿပီး လုယက္ဖုိ႔အတြက္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ဤနည္းျဖင့္ အရင္းရွင္စနစ္ကုိ ႀကီး ထြား ေစဖုိ႔အတြက္လည္းေကာင္း အခြင့္ေကာင္းတခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေပၚတူဂီတုိ႔သည္ ၁၄၁၈ ခုႏွစ္ ကစၿပီး အာဖရိကတုိက္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခေဒသမ်ားသုိ႔ သြားလာလွည့္ပတ္ေနခဲ့ၾကပါၿပီ၊ သူတုိ႔ ကုိလုိနီနယ္သစ္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စပိန္ႏွင့္ ေပၚတူဂီတုိ႔သည္ ေရေၾကာင္းသိပေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ၾကသည္၊ ေပၚတူဂီမွ မင္းသား ဟင္နရီ (Prince Henry) သည္ ၁၄၂၁ ခုႏွစ္မွသည္ ၁၄၆ဝ ခုႏွစ္အထိ အာဖရိကတုိက္အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခသုိ႔ စူးစမ္းေလ့လာ ေရးအဖြဲ႔မ်ား ႏွစ္စဥ္ေစ လႊတ္ခဲ့ သည္။


၁၄၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ရုိင္ဖယ္ေသနတ္ကုိ စတင္တီထြင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္၊ ဤအခ်က္ သည္လည္း ဥေရာပတုိက္သားမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ေျမသစ္တုိးခ်ဲ႕ဝင္ေရာက္ရန္။ ေစ်းကြက္သစ္ရွာ ေဖြရန္ ႏွင့္ ကုိလုိနီနယ္ပယ္မ်ား လုယက္ရန္တုိ႔အတြက္ အခြင့္သာမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ျပန္သည္။


၁၄၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗာစကုိ ဒဂါးမား (Vasco da Gama) က ဂြတ္ဟုတ္အငူကုိ ေကြ႔ပတ္ၿပီး အိႏၵိယျပည္သုိ႔ စတင္ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၅၂၁ တြင္ စပိန္ဘုရင္၏ ေစလႊတ္ခ်က္အရ မက္ဂ်ယ္ လန္ (Magillan) သည္ အတၱလႏိၱတ္ႏွင့္ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာကုိ ေက်ာ္ျဖတ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမွွတဆင့္ အေရွ႕အိႏၵိယကၼန္းစုသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ျပန္သည္။


ထုိအခ်ိန္က ဥေရာပတုိက္သည္ အမ်ဳိးသားဘုရင္စနစ္ (National Monarchy) ထြန္းကားေနသည့္ အခ်ိန္ပါ။ ဘူး (Bourg) ၿမိဳ႕ေတြမွာ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ တစိတ္တပုိင္း ျဖစ္တည္လာျခင္းက ဘုရင္၏ၾသဇာအာဏာ ႀကီးထြားေရးကုိ အေထာက္ အကူျပဳေပးခဲ့သည္။


ဥေရာပတုိက္တြင္ ယခင္က ပေဒသရာဇ္နယ္စားပယ္စားေတြက ဘုရင္ထက္ ပုိမုိ ၾသဇာ အာဏာ လႊမ္းမုိးထားႏုိင္ေသာ အေနအထားမွာ ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔အတြက္ ဘုရင္ႏွင့္ နယ္စားပယ္စားေတြ အၾကား အက်ဳိးစီးပြားအရႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ထိပ္ တုိက္ ပ႗ိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ ဘုရင္သည္ ဓနရွင္လူတန္းစားသစ္၏ လူအားေရာ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈအားကုိပါ အသုံးျပဳၿပီး ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္လူတန္းစားတုိ၏ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္မႈတုိ႔ကုိ တြန္းလွန္ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ ျဖင့္ ဘုရင္၏ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးထြားလာၿပီး အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္စေသာ ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသား ဘုရင္စနစ္ စတင္ ထြန္းကားလာသည္။


အေရွ႕တုိင္းသုိ႔သြားေသာ ေရေၾကာင္းခရီး လမ္းပြင့္သြားသည့္အခါ.... ဥေရာပတုိက္သား မ်ားသည္ ယခင္က အိႏိၵယ သမုဒၵရာတလႊား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့ၾကေသာ အာရပ္ႏွင့္ အေရွ႕အိႏၵိယသားတုိ႔ကုိ ဖိႏွိမ္ဖယ္ရွားၿပီး အေရွ႕တုိင္း ဆုိင္ရာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ လု ယက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤျဖစ္စဥ္မွာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ျဖစ္လာခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အာရပ္ေရတပ္ကုိ တုိက္ပြဲမ်ားတုိက္ၿပီး ဖ်က္ဆီးအႏုိင္ယူခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ေပၚတူဂီတုိ႔သည္ အိႏိၵိယ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွ ဂုိအာ (ြသေ) ၿမိဳ႕မွာ အေျခစုိက္ၿပီး အိႏိၵယသမုဒၵရာ အေနာက္ျခမ္း ကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည္၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကဳိင္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ေရး ရည္ရြယ္ၿပီး ၁၅၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မလက႕ာ(ၾေူူေခခေ) ကုိ သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စူလတန္ႏွင့္ ေပၚတူဂီတုိ႔သည္ ၁၅၂၆ ခုႏွစ္အထိ တုိက္ပြဲမ်ား တုိက္လာ ခဲ့ၾကရသည္။


ေပၚတူဂီတုိ႔သည္ ၁၅၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ဘက္ကမ္းေျခသုိ႔ စတင္ေရာက္ရွိ လာၾကသည္၊ သုိ႔ရာတြင္ တရုုတ္တုိ႔က ေပၚတူဂီတုိ႔အေၾကာင္းကုိ သိထားၿပီးသား။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရုတ္က ေပၚတူဂီတုိ႔ကုိ လက္မခံခဲ့ၾက။ ဤသို႔ျဖစ္သည့္တုိင္ ေပၚတူဂီတုိ႔သည္ ၁၅၅၇ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းရွိ မကာအုိ(ၾေခေသ) ကုိ အေျခစုိက္ေနထုိင္ခြင့္ရေအာင္ ႀကဳိးပမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။


ဤအေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကားလ္မာ့က္စ္က “ဓနရွင္လူတန္းစားရဲ႕ ေစ်းေပါတဲ့ ကုန္စည္ေတြဟာ တရုုတ္ တံတုိင္းႀကီးေတြအားလုံးကုိ ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္တဲ့ အေျမာက္ၾကီးေတြ ျဖစ္ခဲ့ ၾကတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္၊


ေပၚတူဂီတုိ႔သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္လည္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ခဲ့ၾကသည္၊


ေပၚတူဂီတုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္ကုိပင္လွ်င္ အလြတ္မေပးခဲ့ပါ၊ ေပၚတူဂီ ဒီဘရစ္တုိ ( de Brito) သည္ ၁၅၉၉ ခုတြင္ သံလွ်င္ကုိ သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၆၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းက သံလွ်င္ကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး ဒီဘရစ္ တုိကုိ ကြပ္မ်က္ပစ္ခဲ့သည္။


ဥေရာပတုိက္သားမ်ား အေရွ႕တုိင္းသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ၾက သည့္ အခါ ဤလုပ္ငန္းသည္ ကုန္သည္တဦးခ်င္း၏ ဓနအင္အားႏွင့္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေတာ့သည့္ မႏုိင္ဝန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စုေပါင္းအရင္းအႏွီးႏွင့္ ကုမၸဏီီမ်ား စတင္ထူေထာင္လာၾကရေတာ့သည္။


၁၂ ရာစုကတည္းက ဥေရာပၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဆုိတာမ်ဳိး ရွိေနခဲ့ဲၿပီ။ ၁၂ ရာစုမွသည္ ၁၅ ရာစုအတြင္း အီတလီျပည္ကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး ဘဏ္စနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ဤအခ်က္က ကုိလုိနီေစ်းကြက္သစ္ဆုိင္ရာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကုိ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဤနည္းျဖင့္ အဂၤလိပ္ အေရွ႕အိႏိၵယ ကုမၸဏီီ၊ ဒတ္ခ်္ အေရွ႕အိႏိၵယ ကုမ္ပဏီီႏွင့္ ျပင္ သစ္ အေရွ႕အိႏိၵယ ကုမၸဏီ.....စသည္တုိ႔ ေပၚလာခဲ့ၾကသည္။


ဤသုိ႑ေသာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ ဘုရင္မ်ားက အၿပိဳင္ အဆုိင္ အားေပးအား ေျမွာက္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္ အေရွ႕တုိင္းဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ၊ လုယက္မႈ၊ ေသြးစုပ္မႈတုိ႔မွ ရရွိလာေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားသည္ ဥေရာပတုိက္ အရင္းရွင္စနစ္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အေထာက္အကူျပဳေပးသည့္ အတုိင္းအတာ ပမာဏ သည္ လည္း ႀကီးမားသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္၊ ဥပမာ --- ၁၇၆ဝ ခုႏွစ္က အဂၤလန္.ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ေပါင္ေငြ ၆-သန္း။ ၇ သန္း သာ ရွိေနေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယျပည္မွ အဂၤလန္သုိ႔ “ပဏၰာ”အျဖစ္ ဆက္သရသည့္ အခြန္ေတာ္ ေငြသည္ပင္လွ်င္ တႏွစ္လွ်င္ ေပါင္ ၂-သန္း အေရအတြက္ ရွိခဲ့သည္။


ဥေရာပ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ တျခားေသာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတခုမွာ “ကၽြန္ကုန္ကူးျခင္း” ျဖစ္သည္၊ ဥေရာပတုိက္သားတုိ႔သည္ အေမရိကတုိက္တြင္ ကုိလုိနီထူေထာင္ၿပီး သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးလာၾကသည့္အခါ လုပ္အား မလုံေလာက္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဖရိကတုိက္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ကုိ အေမရိကသုိ႔ ကၽြန္အျဖစ္ တင္ပို႔ေရာင္း ခ်ၾကသည္။ ဥ ေရာပတုိက္သားတုိ႔ အေမရိကတိုိက္ကုိ ေတြ႔ရွိလုိက္ျခင္းသည္ ေရႊေၾကာႀကီး ေတြ႔ရွိလုိက္သည့္ႏွယ္ ျဖစ္ခဲ့ ရသည္။ (တကယ့္ေရႊမ်ားကုိလည္း ရရွိခဲ့ၾကပါေသးသည္။) သုိ႔ရာတြင္ တျခားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုမွာကား နာလန္ျပန္မထူႏုိင္ေတာ့သည္အထိ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ (အေမရိကတုိက္မွ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားပါ။) တျခားေသာ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းတခုသည္လည္း ကၽြန္ျပဳခံလုိက္ရသည္။ (အာဖရိက တုိက္မွ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားပါ။)


အေမရိကတုိက္(ကမၻာသစ္) ကုိ ၁၄၉၂ ခုႏွစ္မွာ ကုိလံဘတ္(Columbus)ြ က စပိန္နယ္သစ္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကၿပီး ကမၻာသစ္ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္း ခဲ့ၾကသည္၊(၁၄၅၁ ခုႏွစ္မွသည္ ၁၅၂၆ ခုအတြင္းဟု အၾကမ္းအားျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ အေမရိက တုိက္သုိ႔ ေရွးဦးေရာက္ရွိသြားခဲ့သူ အေမရိဂုိ ဗက္စ္ပုခ်ီ (Amerigo Vespucci)ြ က သူ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေသာ ကမၻာသစ္အေၾကာင္း စာျဖင့္ ေရးသားျဖန္႔ခ်ိျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူ႔ကုိ အစြဲဲျပဳၿပီး ယင္းကမၻာသစ္ကုိ ‘အေမရိက’ လုိ႔ အမည္ေပးခဲ့တာပါ၊


(၁၅၁၉-၂၁) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စပိန္စြန္႔စားသူ (Corte’s) က မကၠဆီကုိအား သိမ္းပုိက္ခဲ့ သည္။ ပီဇာရုိိ (Pizarro) က (၁၅၃၁-၃၅) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ပီရူူးကုိ သိမ္းပုိက္သည္။ ယင္းေဒသမ်ားကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး ေရေၾကာင္းႏွင့္ကုန္းေၾကာင္းတုိ႔မွ ခ်ီတက္ၿပီး ေတာင္အေမရိကတလႊား နယ္ေျမ အမ်ားအျပား ကုိ ထပ္မံ သိမ္းယူခဲ့ၾကျပန္သည္။ ၁၆ ရာစုသုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါတြင္ (ဘရာဇီးလ္ကုိ ေပၚတူဂီတုိ႔ သိမ္း ပုိက္ထားျခင္းမွအပ) လက္တင္အေမရိကတခုလုံးကုိ စပိန္တုိ႔ သိမ္းပုိက္ၿပီး ျဖစ္သြားသည္။


(ရင္းျမစ္က်က် ေလ့လာလွ်င္ အလြန္အဆင့္အတန္းျမင့္မားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိလာရေသာ) အင္ဒီးယန္းယဥ္ေက်းမႈသည္ ခရစ္ယာန္ယဥ္ေက်းမႈသစ္ေအာက္တြင္ တနည္းေျပာရလွ်င္ လူျဖဴႏွင့္ စပိန္ ကျပားတုိ႔၏ ဓနရွင္ယဥ္ေက်းမႈသစ္ေအာက္တြင္ တိမ္ေကာပေပ်ာက္သြားသည့္အျဖစ္သုိ႔ ဆုိက္ ေရာက္္ခဲ့ ရသည္။


၁၅၄၁ ခုႏွစ္တဝုိက္က အင္ဒီးယန္းတုိ႔ကုိ စပိန္တုိ႔က သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းခဲ့သည္မွာ အေရအတြက္ ၁၂ သန္းမွ ၁၅ သန္းအထိ ရွိခဲ့သည္၊ သူတုိ႔သည္ ၁၅၂၁ ခုႏွစ္မွ ၁၅၆ဝ ခုႏွစ္အထိ ကမၻာသစ္မွ ေရႊ ၁၅၇,ဝဝဝ ကီလုိ။ ေရႊျဖဴ ၄,၆၇ဝ,ဝဝဝ ကီလုိ ရရွိသြားခဲ့ၾကသည္။


ကုိလံဘတ္ ပထမဦးဆုံး စတင္ေျခခ်ခဲ့ရာ ေနရာျဖစ္ေသာ ‘ေမာတီ’ မွာ ေဒသခံ ဟာရာဝက္ အင္ဒီးယန္းလူမ်ဳိး သန္းဝက္ေလာက္သည္ မ်ဳိးဆက္ ၂ ဆက္အတြင္း မ်ိဳးျပဳတ္ေအာင္ အသတ္ခံခဲ့ၾကရသည္၊ မကၠဆီကုိတြင္ ၁၅၂ဝ ခုႏွစ္က အင္ဒိးယန္းလူဦးေရ သန္း၂ဝ ရွိခဲ့ရာက ၁၆ဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂ သန္းေလာက္သာ က်န္ေတာ့သည့္အေျခ ဆုိက္ေရာက္သြားခဲ့ရသည္၊


ထုိ႔ေၾကာင့္ ကားလ္မာ့က္စ္က “ဥေရာပတုိက္တြင္ အခစားအလုပ္သမားမ်ားကုိ ဇာပ ဝါပါးဖုံးၿပီး ကၽြန္ျပဳခဲ့သည္၊ ကမၻာသစ္က ကၽြန္ျပဳျခင္းတြင္မူ ကၽြန္ျပဳမႈကုိ ေအာက္ေျခပဏၰက္စုိက္ၿပီး ေျဗာင္ က်က် ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္” ဟု ေဝဖန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအစား ကၽြန္တုိ႔ျဖင့္ အစားထုိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္၊


အာဖရိကတုိက္သားမ်ားအား ကၽြန္အျဖစ္ ကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စာရင္းဇယား မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရႈမည္ ဆုိပါက....


အေမရိကတုိက္သုိ႔ ကၽြန္အျဖစ္ အပုိ႔ခံၾကရေသာ အာဖရိကတုိက္သား မ်ားအေရအတြက္ သည္....


၁၆ ရာစုႏွစ္တြင္ ၉ဝဝ,ဝဝဝ။


၁၇ ရာစုႏွစ္တြင္ ၂,၇၅ဝ,ဝဝဝ။


၁၈ ရာစုႏွစ္တြင္ ၇,ဝဝဝ,ဝဝဝ။


အႏွစ္ ၄ဝဝ အတြင္း အာဖရိကတုိက္သား သန္း ၁ဝဝ ခန္႔ ကၽြန္ျပဳခံရသည့္ အျဖစ္ ေအာက္တြင္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေသေၾကသြားခဲ့ရသည္။ ၄င္းအျပင္ ၁၅ ရာစုအေႏွာင္းပုိင္းမွသည္ ၁၆ ရာစု အေႏွာင္းပုိင္းကာလအတြင္း ေပၚတူဂီတုိ႔သည္ အာဖရိ ကတုိက္မွေန၍ ေရႊ ၂၇ဝ,ဝဝဝ ကီလုိဂရမ္ကုိ ရယူသြားႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။


အာဖရိကတုိက္မွေန၍ နီဂရုုိးမ်ားကုိ ကၽြန္မ်ားအျဖစ္ အတၱလႏၱိတ္ သမုဒၵရာကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ ၿပီး သယ္ေဆာင္လာရာတြင္ လမ္းခရီးမွာပင္ နီဂရုုိး ကုိးသန္းခန္႔ ေသဆုံးသြားခဲ့ၾကသည္။ ၁၅ သန္း ေလာက္သာ အသက္ရွင္ ပါလာခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ၄င္းကၽြန္မ်ား. တဝက္ေလာက္ေသာ အေရ အတြက ကုိ ၿဗိတိသွ်သေဘၤာေတြႏွင့္ သယ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ၊ ၿဗိတိသွ်ဓနရွင္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ထြန္း ႀကီးပြားလာျခင္း၏ ပထမဆုံးအေၾကာင္းရင္းမွာ ဤအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုိရုိးစကားတခု ရွိခဲ့ဖူးသည္။


“ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ နယ္ေျမအုတ္ရိုုိးတံတုိ္င္းမ်ားကုိ နီဂရိုုိးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ေသြးမ်ားျဖင့္ အဂၤ ေတကုိင္ၿပီး တည္ေဆာက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္”တဲ့။


ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ဥေရာပတုိက္၏ အရင္းရွင္စနစ္ ေခတ္ထလာမႈကုိ မည္သုိ႔ ၾကည့္ျမင္သုံး သပ္သင့္ပါသနည္း၊


ဥေရာပတုိက္ ဓနရွင္လူနည္းစုလက္တြင္း စုၿပဳံေရာက္ရွိသြားေသာ အရင္းအႏွီးမ်ား ဆုိ သည္မွာ.... အေမရိကတုိက္မွ အင္ဒီးယန္းအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အာဖရိကတုိက္မွ နီဂရုိးးမ်ား၊ တုိင္းရင္း သားမ်ားတုိ႔၏ ေသြးတုံးေသြးခဲမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ကုိလုိနီအျဖစ္ ကၽြန္ျပဳျခင္းခံရသည့္ အေရွ႔တုိင္းသားမ်ား ၏ ေသြးတုံးေသြးခဲမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ဥေရာပတုိက္မွာပဲ ပင္တုိင္ အဆက္မျပတ္ ေသြး စုပ္ခံခဲ့ၾကရသည့္ ဥေရာပတုိက္သားတုိ႔၏ ေသြးတုံးေသြးခဲမ်ားလည္း ႀကီးမားေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ ပါ ဝင္သည္၊


ဥေရာပတုိက္၏ အရင္းရွင္စနစ္ကုိ ဤလူသားတုိ႔၏ ေသြးရည္ေသြးခဲမ်ားျဖင့္ တည္ ေဆာက္ ခဲ့ၾကတာပါ၊

၂၊ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးလာျခင္း


ဥေရာပအရင္းရွင္စနစ္ ေခတ္ထၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည့္အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံအေၾကာင္း မပါဘဲ ျပည့္စုံႏုိင္လိ္မ့္မည္ မဟုတ္ေပ၊


အရင္းရွင္စနစ္သည္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအေပၚ ေသြးစုပ္ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္အတူ ႀကီးထြားလာ သည္ဟူေသာ သုံးသပ္ခ်က္သည္ အေျခခံက်ေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္၏။ ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ အနာ ဂတ္ သူ႔သင္းခ်ဳိင္းကုိ တူးေပးမည့္သူ တနည္းအားျဖင့္ သူ႔ကုိ ေျမျမဳပ္သၿဂၤဳိဟ္မည့္သူကုိ သူကုိယ္တုိင္ ေမြးဖြားေပးခဲ့တာပါ။


ဓနရွင္လူတန္းစားဆုိသည္မွာ လူမႈထုတ္လုပ္ေရးပရိေဘာဂမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး အခစား အလုပ္သမားမ်ားအား ခုိင္းစားေနသူ ေခတ္သစ္အရင္းရွင္လူတန္းစားကုိ ဆုိလုိသည္။


ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားဆုိသည္မွာ မိမိကုိယ္ပုိင္ ထုတ္လုပ္ေရးပရိေဘာဂမ်ား မရွိၾက ေသာ ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိလုပ္အားကုိ မလႊဲဲမေရွာင္သာ ေရာင္းစားေန ၾကရေသာ ေခတ္သစ္အလုပ္သမားလူတန္းစားပင္ ျဖစ္သည္၊


ဓနရွင္လူတန္းစားမ်ား(တနည္းအားျဖင့္-အရင္းအႏွီး) တုိးမ်ားလာသည့္ အခ်ဳိးအစားႏွင့္ အညီ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား တုိးမ်ားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအလုပ္သမားလူတန္းစားသည္ အလုပ္ရွိမွ သာလွ်င္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္၊ သူတုိ႔၏ အလုပ္က အရင္းအႏွီးကုိ တုိးပြားေစမွသာ သူတုိ႔အလုပ္ရႏုိင္သည္။ အလုပ္ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္။ အလုပ္သမား လူတန္းစားသည္ မိမိကုိယ္ မိမိ အလီလီ ေရာင္းစားရသည္။ အျခားအေရာင္းအဝယ္ ပစၥည္းမ်ားနည္းတူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လည္း ကုန္စည္ တမ်ဳိးပါပဲ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရင္းရွင္တုိ႔၏ ပုိင္္ဆုိင္မႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျပာင္း အလဲအားလုံး၊ ေစ်းကြက္၏ မတည္ၿငိမ္မႈအားလုံး၊ အားလုံးေသာ အျခင္းအရာေတြ၏ ဂယက္ရုိက္မႈကုိ သူ ခံရသည္။ အရင္းရွင္ေတြခံရသည့္နည္းတူ အလုပ္သမားလည္း ခံရသည္။ ဓမၼတာအတုိင္းပင္ အလုပ္ သမားမ်ားမွာ အလုပ္ရွိမွ အသက္ရွင္ရသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသုိေသာ ဂယက္ရုိက္မႈဒဏ္ကုိ ပုိမို ခံရ သည္။


သုိ႔ျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ စက္ရံု၏ အဆြယ္အပြားမ်ား ျဖစ္လာသည္။ သူ႔ကုိ အရုိုိး ဆုံး၊ အေျပာင္းအလဲ မရွိိဆုံး၊ အလြယ္ကူဆုံးျဖစ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိဖုိ႔ကုိသာ ေတာင္းဆုိသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ အလုပ္သမားတေယာက္၏ ထုတ္လုပ္ေရးစရိတ္ကုိ သူ အသက္ရွင္ေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ႏွင့္ မ်ုိးဆက္ ျပန္႔ပြားေရးတုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဘဝတည္ၿမဲေရးပစၥည္းမ်ား ရရွိေစရံုေလာက္သာ ကန္႔သတ္ထား သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တဘက္က ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ခသည္ ေလ်ာ့ပါးလာသည္။ အလုပ္ခ်ိန္ကေတာ့ ပုိတုိးလာသည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္္အတြင္း အလုပ္ပမာဏ တုိးလာ သည္။ အလုပ္၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမ်ား အလုပ္သမားအေပၚ ပုိမုိ က်ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။


စက္ရံုမွာ စုၿပဳံေနေသာ အလုပ္သမားထုႀကီးကုိ စစ္သားမ်ားကဲ့သုိ႔ စုစည္းဖြဲ႔စည္း လုိက္ သည္။ စက္မႈတပ္မေတာ္ႀကီး၏ သာမန္တပ္သားမ်ားအျဖစ္ တပ္မွဴးတပ္ၾကပ္ အဆင့္ဆင့္္တုိ႔၏ ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ စနစ္တက် ထားရွိလုိက္သည္။


သူတုိ႔သည္ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ ေက်းကၽြန္ျဖစ္ရုံသာမက ဓနရွင္ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းကၽြန္ မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ မွ်သာမက စက္ကိရိယာ၊ ႀကီးၾကပ္သူႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္ တဦးခ်င္း စက္ ပုိင္ရွင္ ဓနရွင္ကုိယ္တုိင္၏ ကၽြန္ျပဳမႈကုိ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် နာရီႏွင့္အမွ် ခံၾကရသည္၊ ဓနရွင္လူတန္းစားက အျမတ္အစြန္းရရွိေရးကုိ သူ၏ အဆုံးစြန္ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ ပုိမုိ ေျဗာင္က်စြာ ေဖာ္ထုတ္လာသည္ ႏွင့္အမွ် စက္ရုုံအတြင္း ဓနရွင္၏ မင္းမူအုပ္စုိးမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ မင္းမူအုပ္စုိးမႈတုိ႔သည္ ပုိၿပီး ပုိၿပီး မုန္းတီး စရာ ေကာင္းလာသည္။ ပုိၿပီး ရက္စက္လာသည္။


ေခတ္သစ္စက္မႈလုပ္ငန္း ပိုမုိတုိးတက္လာေသာအခါ ကာယအလုပ္မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ သိပ္ မလုိေတာ့ပါ။ အားစုိက္ရမႈ နည္းလာသည္။ သည္အခါ ေယာက္်ားေတြ၏ အလုပ္ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အစားထုိးလာသည္။ အလုပ္သမားလူတန္းစားအတြက္ အသက္ျခားနားမႈေတြ၊ က်ားမ ျခားနားမႈ ေတြ သည္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ထင္ရွားသည့္ လူမႈေရးအဓိပၸာယ္မွ ရွိမေနေတာ့။ အားလုံးတုိ႔သည္ အလုပ္ကိရိ ယာမ်ား ျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့သည္။


အလုပ္သမားမ်ားသည္ စက္ရံုပုိင္ရွင္မ်ား၏ ေသြးစုပ္မႈကုိ ခံရၿပီးေနာက္ လုပ္ခကို လက္ ငင္းရလုိက္သည္။ ဤသည္မွာ ေသြးစုပ္ၿပီးသား လုပ္ခေငြကုိ ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ လုပ္ခရၿပီး သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ တျခားေသာ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္သည့္ အိမ္ပိုင္ရွင္ႀကီးေတြ၊ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ႀကီးေတြ၊ အေပါင္ခံစားသူေတြသည္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ထပ္မံေသြးစုပ္လုိက္ ၾကျပန္ေသး သည္။ ( ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႔က သူတုိ႔ အာဏာာရရွိလုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အေပါင္္ဆုိင္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ တား ျမစ္လုိက္ျခင္းသည္ ဤအခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္သည္။)


အလယ္အလတ္ ေအာက္လႊာ လူတန္းစားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ ကေလးမ်ား၊ ဆုိင္ပုိ္င္ရွင္ကေလးမ်ား၊ လုပ္ငန္းမွ အနားယူသြားရသည့္ (ဓနရွင္စနစ္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက ဖ်က္သိမ္း ေမာင္းထုတ္ျခင္းကုိ ခံလုိက္ရေသာ) လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ အားလုံးနီးပါး၊ လက္မႈပညာသည္မ်ား၊ ၄င္းအျပင္ လယ္သမားမ်ားတုိ႔သည္ တစတစႏွင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားတပ္ဖြဲ႔အတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္သက္ဆင္း လာ ၾကသည္။


လယ္သမားလူတန္းစားထဲမွ တစိတ္တပုိ္င္းသည္ ဘာေၾကာင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအ တြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကရပါသနည္း။


ဥေရာပတုိက္မွ လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ေျမမ်ား လုယက္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္၊ လယ္ ေျမကုိ ေမြးျမဴေရးစားက်က္ေျမမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းကာ သုိးေမြးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၾကေသာ ဓနရွင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လယ္ယာေျမ လုပ္ငန္းအတြင္းမွာလည္း ဓနရွင္နည္းနာေတြ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ ဓနရွင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ျမွဳဳပ္ႏွံစရာ အရင္းအႏွီၤး မရွိၾကေသာ ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား သူတုိ႔၏ လယ္သမားဘဝကို စြန္႔လႊတ္လုိက္ၾကသည္လည္း ရွိသည္။ ဓနရွင္ လူတန္းစားသည္ ေက်းလက္ေတြကုိ ၿမိဳ႕ေတြ၏ စုိးမုိးမႈေအာက္တြင္ ထားရွိျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္း အခ်က္တခု ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားကုိ အသစ္ တည္ေထာင္လာၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရကုိ အလြန္ အမင္းတုိးပြားလာေစၿပီး ေက်းလက္လူဦးေရ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ထုိင္းမႈိင္းသည့္ ေက်းလက္ဘဝမွ ဆြဲ ထုတ္ပစ္လုိက္သည္။


ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအခ်က္တခုလည္း ရွိေသးသည္။ လယ္သမားမ်ား ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ အုပ္စုိးသူလူတန္းစား၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ ပေဒသရာဇ္အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေဘးဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားတုိ႔ သူတုိ၏ လယ္သမားဘဝမွ ရုန္းထြက္ ဖုိ႔ ႀကဳိးစားၾကည့္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္၊။


ထုိ႔အျပင္ ဥေရာပတိုက္၏ အေရွ႔ဘက္မွေန၍ ပုလိပ္ေရာဂါ ကူးစက္က်ေရာက္လာသျဖင့္ ၁၃၄၈ ခုႏွစ္မွသည္ ၁၃၅ဝ ခုႏွစ္အထိ ဥေရာပတုိက္၏ လူဦးေရ ထက္ဝက္ေလာက္ ေသေၾကပ်က္စီး ကုန္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလ်ာ့ပါးလစ္လပ္သြားသည့္ အလုပ္သမားမ်ား.ေနရာတြင္ လယ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္လာၾကသည္လည္း ရွိသည္။


ဤသုိ႔ျဖင့္ ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ ျပန္႔က်ဲေနသည့္ လူဦးေရကုိ စုစည္းႃပြတ္သိပ္ေစလုိက္သည္။ အေသးစား ထုတ္လုပ္ေရးပရိေဘာဂႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈအေသးစားမ်ားကုိ ပုိ၍ပုိ၍ ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။ သည္ အ ခါ ထုတ္လုပ္ေရးပရိေဘာဂမ်ား စုစည္းျခင္း ျဖစ္လာရသည္ တနည္းအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရးပရိေဘာဂမ်ား လူနည္းစုလက္တြင္းသုိ႔ စုစည္းေရာက္ရွိသြားသည္။ ယင္းသုိ႔ ထုတ္လုပ္ေရးပရိေဘာဂမ်ားကုိ ေခတ္သစ္ စက္မႈလုပ္ငန္းက စုစည္းလာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိ ၾကီးထြားလာသည္။ အရင္းအႏွီၤး ပုိ၍ မ်ား ျပားလာရသည္။ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ အရင္းအႏွီး ရရွိဖုိ႔အတြက္ ေသြးစုပ္မႈနည္းနာမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ရွာႀကံလာရ သည္။ ရွာႀကံရရွိသည့္အခါတြင္ ထပ္မံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳသည္။ အရင္းအႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ ပုိမုိ ႀကီးမားလာ သည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းကလည္း ပုိမုိႀကီး ထြားလာျပန္ပါေရာ။ ဤအခါတြင္ အလုပ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ထပ္မံစုေဆာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ရျပန္ေတာ့သည္။


၄င္းအျပင္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားသည္ အေရအတြက္ တုိးမ်ားလာရံုသက္သက္ မကပါ။ ပုိႀကီးေသာ ထုထည္အျဖစ္ စုစည္းလာသည္။ သူ႔အင္အား တေန႔တျခား ပုိမုိႀကီးမားလာၿပီး ဤသုိ႔ႀကီးမား လာေၾကာင္းကုိလည္း မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ခံစားသိရွိ လာၾကသည္။


အစပုိင္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိ တုိက္ရုိုိက္ေသြးစုပ္ေနေသာ ဓနရွင္တဦး ခ်င္းကုိပဲ တုိက္ပြဲဆင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ ဓနရွင္ႏွင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားတို႔အၾကား က တုိက္ပြဲသည္ ပုိ၍ပုိ၍ လူတန္းစားႏွစ္ရပ္ၾကားက တုိက္ပြဲလကၡဏာေဆာင္လာသည္။


အလုပ္သမားတုိ႔သည္ မိမိလုပ္ခကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ပူး ေပါင္းလာၾကရသည္။ တဆင့္တက္၍ ပုိမုိ စည္းကမ္းရွိေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းလာ ၾကရ သည္။ ရံဖန္ရံခါ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ ပုန္ကန္မႈမ်ား အတြက္ အၿမဲတမ္းအစည္းအရုုံးမ်ား တင္ႀကဳိၿပီး တည္ေထာင္ထားရသည္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ ဓနရွင္ႏွင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားတုိ႔ အၾကား အားၿပိဳင္မႈသည္ အတိအလင္းပုန္ကန္မႈအျဖစ္ ေပါက္ကြဲသြားတတ္သည္လည္း ရွိသည္။


ဤအဆင့္မတုိင္ခင္ကမူ အလုပ္သမားမ်ားေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ဓနရွင္လူတန္းစား ကုိယ္တုိင္က ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ ပေဒသရာဇ္လူတန္းစားအေပၚ အႏုိင္ရရွိဖုိ႔ႏွင့္ အရင္းရွင္အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္္ဆုိင္မႈမ်ားတြင္ အႏုိင္ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ အလုပ္သမားလူတန္း စားတရပ္လုံးကုိ အကူအညီေတာင္းခံရသည့္ အျဖစ္လည္း ဆုိက္ေရာက္လာသည္၊ တနည္းဆုိလွ်င္ ဓနရွင္လူတန္းစားက အလုပ္သမားအင္အားကုိ အသုံးခ်လိုက္တာပါ။


ထုိအဆင့္မွာဆုိလွ်င္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားသည္ သူ၏ တုိကရုိုိက္ရန္သူျဖစ္ေသာ ဓနရွင္ လူတန္းစားကုိ တုိက္ပြဲဆင္တာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိရန္သူ၏ ရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သက္ဦး ဆံပုိင္ အႂကြင္းအက်န္ေတြ၊ ေျမရွင္ေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမလုပ္သည့္ ဓနရွင္ ႏွင့္ ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစားမ်ား တုိ႔ကုိ တုိက္ပြဲဆင္ခဲ့ၾကရသည္။ ျပင္သစ္ျပည္ ဓနရွင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားတြင္ ရႈပ္ေထြးလွေသာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားအၾကား ဤသုိ႔ေသာတုိက္ပြဲဆင္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။ ယင္းေခတ္ကာလက သမုိင္းလႈပ္ရွားမႈ တရပ္လုံးသည္ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ လက္တြင္း တည္ရွိေနခဲ့သည္။ ရရွိေသာ ေအာင္ပြဲတုိင္းသည္လည္း ဓနရွင္လူတန္းစား၏ ေအာင္ပြဲမ်ားသာ။


သည့္ေနာက္ပုိင္းကာလ ေရာက္ရွိေတာ့မွ....


အထက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ဥေရာပတုိက္ ဓနရွင္လူတန္းစား ႀကီးထြားလာ သည့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ ၾကည့္ျမင္ျခင္းပါပဲ။


• • •


၄င္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ ထပ္မံရွင္းလင္းဖုိ႔လုိအပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မွာ အရင္းရွင္ စနစ္ေခတ္ထလာမႈႏွင့္အတူ လယ္သမားေတြ ေျမယာလုယက္ခံရသည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ သည္။ ဓနရွင္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာမႈက လယ္သမားမ်ား၏ ဘဝေတြကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေၾကာင္း ပုံေပၚေစလုိ၍ ျဖစ္သည္။


လယ္သမားမ်ား ေျမယာလုယက္ခံၾကရသည့္ကိစၥတြင္ အဓိကက်ေသာ သဏၭာန္ ၂ မ်ဳိးရွိ သည္။


ပထမသဏၭာန္မွာ ၁၅ ရာစုအကုန္ကာလက အဂၤလန္တြင္ သုိးႏြားတိရစၦြာန္ ေမြးျမဴေရး အတြက္ စားက်က္ႀကီးမ်ား လုိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားကုိ လယ္ယာေျမ ေတြက ေန အႏုနည္းေရာ အၾကမ္းနည္းပါ ၂ မ်ဳိးစလုံးသုံးၿပီး ေမာင္းထုတ္ပစ္ခဲ့သည္။ သည္အခါ လယ္ယာ လုပ္ခင္းကုိင္ခင္းႀကီးေတြ ေပၚလာသည္။ ယင္းလယ္ယာလုပ္ခင္းႀကီးမ်ားကုိ သူေဌးႀကီးမ်ားႏွင့္ မင္းညီ မင္းသားေတြက ပုိင္္ဆုိင္ၾကသည္။


လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ ဓနရွင္နည္းနာမ်ား ဝင္ေရာက္ေနရာယူမႈဟုလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။ စားက်က္မ်ားဆုိသည္မွာလည္း ဓနရွင္တုိ႔၏ သုိးေမြးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အသားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ ငန္းတုိ႔အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ေကာက္စုိက္စက္မ်ား ၁၇ဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပၚေပါက္လာသည္၊ လယ္ကြင္းအက်ယ္ႀကီးေတြကုိ ၿခံႀကီးမ်ား ကဲ့သုိ႔ ကာရံၿပီး အသား စား တိရစၦြာန္အမ်ားအျပား ေမြးျမဴလာၾကသည္။ ေမြးျမဴေရးတေခတ္ဆန္းလာသည္။


ဓနရွင္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအျပင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း မွလည္း အျမတ္အစြန္း စုိ႔စုိ႔ပုိ႔ပုိ႔ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ဤအျမတ္အစြန္းေတြ ေပါင္ေငြ ၅၄ သန္းေလာက္ စုေဆာင္းမိလာေသာအခ်ိန္တြင္ ဘဏ္္မ်ား၊ စေတာ့ေစ်း ဖလွယ္ရာဌာနမ်ား စတင္ထူေထာင္ၾကေတာ့ သည္။ ဤနည္းျဖင့္ စက္မႈအရင္းရွင္မ်ားဘဝမွ ဘဏ္အရင္းရွင္မ်ားဘဝသုိ႔ စတင္ကူး ေျပာင္းလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။


လယ္သမားေတြ ေျမယာလုယက္ခံခဲ့ရျခင္း၏ ေနာက္သဏၭာန္တခုမွာ ကုိလုိနီနယ္ေျမမ်ား အျဖစ္ သိမ္းပုိက္လုယက္တာ ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥကုိ အထက္တြင္ တင္ျပၿပီးပါၿပီ။)


ဥေရာပတုိက္တြင္ အရင္းရွင္စနစ္ေခတ္ထလာမႈႏွင့္အတူ ဥေရာပယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း ထြန္းကားလာခဲ့ေလသည္။ ၁၄ရာစုႏွင့္ ၁၅ ရာစုတုိ႔တြင္ အီတလီျပည္သည္ ဥေရာပယဥ္ေက်းမႈ အထြန္း ကားဆုံး တုိင္းျပည္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဥေရာအရင္းရွင္စနစ္ ေခတ္ဦးတြင္ စာေပ၊ ပန္းခ်ီပန္းပု အႏုပညာ၊ ဒႆနိကေဗဒ စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္။ ပေဒသရာဇ္ ေခတ္မွာလည္း စာေပ၊ ပန္းခ်ီ ပန္းပုႏွင့္ အေတြးအေခၚ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ ေပၚေပါက္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့တာပါပဲ။ သုိ႔ရာတြင္ ပေဒ သရာဇ္တုိ႔သည္ သူ႔လူတန္းစားအက်ဳိးႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ(သုိ႔မဟုတ္) သူ႔လူတန္းစားအက်ဳိးကုိ မထိခုိက္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ ကုိသာ ခြင့္ျပဳသည္။ ပေဒသရာဇ္တုိ႔ မလုိလားေသာ စာေပအႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔သည္ ပိတ္ပင္ တားဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည္၊


လူတန္းစားအက်ဳိးႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္အရာေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈသည္ ကၽြန္ပုိင္ရွင္ ေခတ္ကတည္းက တည္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘ဆုိကေရးတီး’သည္ သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္၊ သူ႔အယူအဆ အတြက္ အသက္ေပးသြားခဲ့ရသည္။ ဤသည္မွာ ယင္းေခတ္ယင္းအခါက ထူးဆန္းေသာ အယူအဆ သစ္ျဖစ္သည့္ သူ႔အေတြးအေခၚကုိ သက္ဦးဆံပုိင္ေတြက လက္မခံႏုိင္သည့္အတြက္ ဖိႏွိပ္ပစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အလားတူ ဥေရာပတုိက္တြင္ ဘီစီ ၅၂၇ ေနာက္ပုိင္း ပေလတုိ၏ အကယ္ဒမီေက်ာင္းကုိ ပိတ္ပစ္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း ဤသေဘာအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဓနရွင္စနစ္ေခတ္ဦးေရာက္ေတာ့လည္း သူတုိ႔၏ ဓနရွင္စနစ္ ျဖစ္တည္ဖုိ႔ႏွင့္ ကုိလုိနီလုယက္ဖုိ႔အတြက္ အေမရိကတုိက္မွ အဆင့္အတန္းျမင့္ မားခဲ့သည့္ ‘မာယာ’(Maya) ‘အင္ကာ’(Inca) ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ ေျမျမွဳပ္ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကသည္။


သုိ႔ရာတြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအရ ေျပာရလွ်င္ ပေဒသရာဇ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထက္ အရင္းရွင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ပုိမုိတုိးတက္ခဲ့သည္။ ပုိမုိလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေပအႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔သည္ အရင္းရွင္စနစ္ေခတ္ဦးကာလတြင္ ႏိႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ပုိမုိလြတ္လပ္ၿပီး ပုိမုိတုိး တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္၊ ထုိစဥ္က ဥေရာပတုိက္တြင္ အီတလီ။ ဂ်ာမနီီႏွင့္ ဒတ္ခ်္တုိ႔တြင္ ပန္းခ်ီႏွင့္ ပန္းပုပညာမ်ား အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္။ ဥေရာပတုိက္၏ အႏုပညာ အေက်ာ္ အေမာ္တဦးျဖစ္ေသာ မုိက္ကယ္အင္ဂ်လုိ(၁၄၇၅-၁၅၆၄) ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ကဗ်ာလကၤာဘက္တြင္ အဂၤလန္က စပင္ဆာ(၁၅၅၂-၉၉) သည္ ထင္ရွားသည္၊ ျပဇာတ္ဘက္တြင္မူ ရွိတ္စပီးယား(၁၅၆၄-၉၉) သည္ ဥေရာပတုိက္အကန္႔အသတ္ ေဘာင္ကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကမၻာ့့ အတုိင္းအတာျဖင့္ ယေန႔ထက္တုိင္ ေက်ာ္ၾကားၾသဇာ ႀကီးမားသူ ျဖစ္လာသည္။


၁၅ ရာစုက ဂ်ာမနီီမွ ပန္းခ်ီပန္းပု လက္ရာမ်ားသည္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ အုပ္စုိးသူ လူတန္းစား၏ ၾသဇာ အာဏာကုိ ျပည္သူလူထုအၾကား ေရာက္ရွိပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။


၁၄ ရာစုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဂ်ာမနီလူမ်ဳိး ဂူတင္ဘတ္ ဆုိသူက ပုံႏွိပ္စက္ကုိ တီထြင္ ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ စာေပျဖန္႔ခ်ိ ေရးကုိ ႀကီးမားစြာ တြန္းေဆာ္ေပးလုိက္သည္။ ၄င္းပုံႏွိပ္စက္ကုိ အတု ယူၿပီး ျပင္သစ္၊ အီတလီႏွင့္ အဂၤလန္တုိ႔က ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ကာ ထြန္းကားေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


ပုံႏွိပ္စက္ေၾကာင့္ ၁၇ ရာစု ဂ်ာမနီတြင္ ဝတၳဳစာေပတုိ႔သည္ အက်ယ္အျပန္႔ ေနရာယူ လာႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းဝတၳဳစာေပအမ်ားစုမွာ ဓနရွင္ လူကုံထံေလာကကုိ အမႊန္းတင္ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ဝတၳဳစာေပမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္၊ ဓနရွင္လူတန္းစား. ေတာ္လွန္ရုုန္းကန္မႈက စာေပယဥ္ေက်းမႈအေပၚ ရုိက္ခတ္ထင္ဟပ္ခ်က္ဟုေတာ့ ဆုိႏုိင္သည္။


ဤသုိ႔ေသာ ယဥ္ေက်းမႈဘက္မွ တုိးတက္လာမႈေတြကုိ ကားလ္မာ့က္စ္က ေအာက္ပါအ တုိင္း ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခဲ့သည္။


“ဥေရာပတုိက္၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အသိပညာ ဖန္တီးမႈမ်ားသည္ ဓနရွင္လူတန္းစားႀကီး ထြားလာမႈႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္မႈရွိခဲ့သည္။ ထုိမွ်သာမကပါ။ အမ်ဳိးသားတရပ္၏ အသိပညာ ဖန္တီးမႈ သည္ အမ်ားပုိင္ပစၥည္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဓနရွင္တုိ႔၏ ထုတ္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ကမၻာ့လႊမ္းၿခဳံမႈ၊ ဓနရွင္ တုိ႔အတြက္ ကုန္ၾကမ္းကုိ ကမၻာာ့ေဒသအသီးသီးမွ ျဖည့္တင္းေပးရမႈ ေဒသအသီးသီး ေစ်းကြက္ အသီးသီးတုိ႔၏ လုိအပ္မႈအသစ္ကုိ ဓနရွင္လူတန္းစားက လုိက္လံေနရမႈ....ဤသည္တုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိး သား အသီးသီးတုိ႔သည္ တဦးႏွင့္တဦး ဆက္သြယ္လာခဲ့ၾကရသည္၊ အျပန္အလွန္ မွီခုိ္မႈ ျဖစ္လာၾက ရသည္။ အမ်ဳိးသား တဘက္သတ္က်မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသား အျမင္က်ဥ္းမႈတုိ႔သည္ ပုိ၍ ပုိ၍ အကန္႔ အသတ္ခံ လာခဲ့ၾကရသည္။ အေရအတြက္မ်ားျပားလွေသာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ စာေပယဥ္ေက်းမႈမွ ကမၻာာ့စာေပယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြန္းလာေစခဲ့သည္”


၁၆ ရာစုတြင္ ပေဒသရာဇ္ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈနယ္ပယ္တြင္လည္း ထုိးေဖာက္ဆန္႔က်င္မႈ မ်ား ေပၚ ထြက္လာခဲ့သည္။


“လူ႔တန္ဖုိးကုိ ေလးစားသင့္တယ္”ဟူေသာ အယူအဆ ေပၚလာသည္။ လူ႔အင္အား၊ လူ႔တန္ဖုိးကုိ ဝါဒျဖန္႔ရင္းက “ဘုရားသခင္က အရာရာကုိ ဖန္ဆင္းသည္”ဆုိေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ လည္း ဆန္႔က်င္လာၾကသည္။လူသာ ဴပအ့နမ (၁၄၈၃-၁၅၄၆) က ‘တရားက်င့္တာတုိ႔၊ ေကာင္းမႈျပဳတာတုိ႔ဟာ လြတ္ ေျမာက္မႈဆီသုိ႔ မပုိ႔ေဆာင္ႏုိ္င္။ ယုံၾကည္မႈကသာ လြတ္ေျမာက္မႈဆီ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္’ဟု ေဟာ ေျပာခဲ့သည္။ သူက ၁၅၂၅ ခုႏွစ္မွာ သမၼာက်မ္း စာကုိ ဘာသာျပန္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္၊ ဘာသာေရးစာတမ္း ၉၅-ေစာင္ကုိလည္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔ကုိ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္က ဝုိင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္၊


၁၅၂၄-၂၅ ခုႏွစ္မ်ားက ဂ်ာမနီီတြင္ ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဆန္႔ က်င္ေရး လယ္သမားစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၄င္းလႈပ္ရွားမႈသည္ ဘာသာေရးထိပ္သီ္းမ်ားႏွင့္ မင္းမ်ဳိး မင္းႏြယ္မ်ားကုိ ဦးတည္ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတာပါ။ ၄င္းတုိက္ပြဲအတြင္း လယ္သမားဦးေရ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံ ပါဝင္ ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအေရးေတာ္ပုံ ရႈံံးနိမ့္သြားခဲ့ရေသာ္လည္း ဘာသာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစ ခဲ့သည္။ ယင္းလယ္သမားသူပုန္ကုိ “လူသာ”၏အကူအညီႏွင့္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္းပါ။ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ က ဝိုင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ လူသာသည္ လယ္သမားသူပုန္က်ေတာ့ ဘယ္ဘက္က ရပ္သြားသလဲဆုိတာ သင္ခန္းစာ ယူစရာ ျဖစ္သည္၊ လယ္သမားမ်ား ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံခဲ့ၾကရသည္၊


အလယ္ေခတ္ခရစ္ယာန္ေလာကတြင္ ဘာသာေရး အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဆန္႔ က်င္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ေပၚလာခဲ့သည္။ ဘုန္းၾကီးမ်ား၏ လာဘ္စားမႈေတြ ပြင့္က်ကုန္သည္။ မေက်နပ္ သူေတြက ဆန္႔က်င္ဆူပူတာေတြ ျဖစ္လာသည္။


၁၅၃၄ ခုႏွစ္ အဂၤလန္တြင္ အ႒မေျမာက္ ဟင္နရီဘုရင္ႀကီးက အဂၤလိပ္အမ်ဳိးသား အာ ဏာပုိင္တုိ႔ကုိ ကက္သလစ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ခုိင္းလုိက္သည္။ ဘုရားေက်ာင္းပုိင္ ပစၥည္းေတြကုိ သိမ္းယူသည္၊ ပရုိတက္စတင့္ က်င့္ဝတ္မ်ား ကုိ ျပ႒ာာန္းသတ္မွတ္ေပးသည္။


ဂ်ာမနီီျပည္မွာလည္း ဟက္စ္ဘတ္ (Hapsburg) မင္းဆက္က ကက္သလစ္အယူဝါဒကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းသည့္ အခါ ၂၅-ႏွစ္ၾကာ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ အႏွစ္သုံးဆယ္စစ္ပြဲ (၁၆၁၈-၄၈) ၿပီးဆုံးသြားသည့္အခါက်မွ ၁၅၅၅ ခုႏွစ္တုန္းက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္အရ ေဒသႏၱရ မင္းညီမင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။


ဂ်ာမနီတျပည္လုံးသည္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ယုိယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။


ကက္သလစ္တုိ႔က ဘာသာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ကုိင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္လာသည့္ အခါတြင္ ပရုိတက္စတင့္ဘာသာ၏ ဆန္႔က်င္မႈတုိ႔ႏွင့္ ရင္္ဆုိင္ရသည္။ ပုိလန္၊ ဟန္ေဂရီ၊ ဂ်ာမနီီ ေတာင္ ပုိင္းတုိ႔မွာ ဘာသာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ရသည္။


ဤသုိ႔ျဖင့္ ဘာသာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ဝ တုိင္ ရွည္ၾကာခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ဳိးေတြ အရင္းရွင္စနစ္ေခတ္ဦးမွာ ဘာေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာခဲ့ရ တာပါလဲ။ ဒါဟာ ဘာသာေရးသက္သက္လား။ အရင္းရွင္စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဓနရွင္လူတန္းစားတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ စပ္မႈ ရွိသလား။


ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကဲ့သုိ႔ေသာ ဘာသာေရးအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္လူတန္းစား ဘက္က ရပ္တည္လာခဲ့ၾက သူေတြပါ။ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္တုန္းကဆုိလွ်င္ ဥေရာပတဝန္းလုံးတြင္ ဘာသာေရးဘက္မွာသာမက ႏုိင္ငံေရးဘက္မွာပါ ပုပ္ရ ဟန္းမင္းႀကီိးက အထြတ္အထိပ္ပါ။ သူက အျမင့္္ဆုံး အာဏာပုိင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ တက္သစ္စ ဓနရွင္လူတန္း စားကုိ အားေပးေထာက္ခံေသာ အမ်ဳိးသားဘုရင္ႏွင့္ ပေဒသရာဇ္တုိ႔ဘက္က ရပ္တည္ေသာ ဘာသာ ေရးအၾကီးအကဲမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ၾကရေတာ့သည္။


၁၂ ရာစုမွသည္ ၁၅ ရာစုအထိ ျပင္သစ္ျပည္မွာ ဘုရင္ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတုိ႔ အားၿပိဳင္ ခဲ့ရာတြင္ ဘုရင္က အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ (အဂၤလန္မွာ ၁၅၃၄ ခုႏွစ္တုန္းက ဟင္နရီဘုရင္က ကက္သလစ္ ဘာသာကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ဲၿပီးၿပီ။) ပရုိုိတက္စတင့္ဘာသာအေၾကာင္းကုိလည္း အၾကမ္းဖ်င္း နားလည္ထားဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ ၁၅၁၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ပရုိုိတက္စတင့္ဂုိဏ္း စတင္ ေပၚထြက္လာခဲ့တာပါ။ ဘုရင္ႏွင့္ ဘူဇြာ(ဓနရွင္လူတန္းစား)တုိ႔က ပရုိုိတက္စတင့္ဘာသာကုိ ေထာက္ခံ လုိက္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေရာမေက်ာင္းေတာ္၏ ၾသဇာေအာက္မွ ရုုန္းထြက္ လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။


ထုိေခတ္ထုိအခါတုန္းက ဘာသာေရးသင္းအုပ္ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္း ေတာ္္ႀကီးမ်ား ဦးစီးသည့္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားသည္ ေပၚထြန္းစ ၿမိဳ႕ေနဓနရွင္လူတန္းစား၏ လႈပ္ရွားမႈအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ “ဒုစရုိက္မႈမ်ား”အျဖစ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ ေထာက္ခံ အားေပးေသာ အျမင္မ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၆ ရာစုႏွင့္ ၁၇ ရာစုႏွစ္မ်ားတုန္းက ဂ်ာမနီ၊ ေဟာ္လန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တုိ႔တြင္ အလယ္အလတ္လူတန္းစား (စက္မႈလုပ္ငန္းပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ေျပာတာပါ။ သူတုိ႔ဟာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ စုစည္းမႈရွိၾကသည့္ ေခတ္မီအႀကီးစား စက္မႈလုပ္ ငန္းပုိင္ရွင္ မ်ား အဆင့္သုိ႔ မေရာက္ၾကေသးပါ။) သည္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိ္င္၏ ဘာသာေရးအသစ္တရပ္ ျဖစ္တည္ လာေအာင္ ဝုိင္းဝန္းဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ အလယ္ေခတ္ ပေဒသရာဇ္တုိ႔ ယုံၾကည္လာခဲ့ၾကသည့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္၏ ဘုရားတဆူကုိ ဖန္တီးခဲ့ၾကျခင္းပါ။ ပရုိတက္စတင့္ ဘာ သာသည္ ဤနည္းျဖင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ပရုိတက္စတင့္ အယူဝါဒသည္ ၿခဳိးၿခံေခၽြတာေရး၊ သိကၡာသမာဓိတည္ၾကည္ေရး၊ အလုပ္ၾကဳိးစားေရး(အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ရည္စူးခ်က္) တုိ႔ကုိ ေဟာေျပာသြန္သင္သည္။ အဲဒီေခတ္ က ရာႏွင့္ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆုံးသူေတြ ရွိခဲ့ရေသာ ဘာသာေရး စစ္ပြဲမ်ားဆုိသည္ကုိ အရင္း စစ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ဥစၥာဓန ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ မတူညီသည့္ စည္းရံုးးေရး နည္းနာ ၂ ရပ္အေပၚ အေျခခံထားၾကေသာ၊ လုံးဝကြဲျပားျခားနားသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အသြင္သဏၭာန္ ၂ ရပ္အၾကားက တုိက္ပြဲတြင္ ဘယ္ဘက္က အႏုိင္ရမလဲဆုိသည္ကုိ အသက္မ်ားေပးအပ္၍ ေလာင္းေၾကးထပ္ၾကရသည့္ ေလာင္းကစားပြဲႀကီးမ်ားဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။


ၿဗိတိန္မွာ ဆုိလွ်င္ ဓနရွင္လူတန္းစားက သိသာစြာ အႏုိင္ရလုိက္သည္။


ေသေၾကခဲ့ၾကရတာကေတာ့ ျပည္သူေတြပါ။ စစ္ပြဲထဲ ဆြဲသြင္းျခင္း ခံလုိက္ၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြေပါ့။


ဥေရာပ အရင္းရွင္စနစ္ေခတ္ဦးမွာ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး တုိက္ခုိက္ခဲ့ရေသာ သည္စစ္ပြဲေတြ.... ျပည္ သူေတြ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ ေသဆုံးခဲ့ၾကရတဲ့ သည္စစ္ပြဲေတြ.... ဥေရာပ အရင္း ရွင္စနစ္ေခတ္ဦး အေၾကာင္း ေျပာမည္္ဆုိပါက ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဖယ္ခ်န္ ထားခဲ့၍ မရပါ၊ ေနာက္ၿပီး ဒီပ႗ိပကၡ မ်ားသည္ ဘာသာေရးသက္သက္ တုိက္ပြဲမ်ားမဟုတ္ဘဲ အရင္းခံအားျဖင့္ လူတန္းစားတုိက္ပြဲမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သတိျပဳေစလုိပါသည္။


အေရွ႕မိုးေကာင္းကင္၀က္ဆိုဒ္ မွ ကူယူေဖာ္ျပပါသည္၊

0 comments:

Post a Comment