မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ကမၻာ့အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ (အပုိင္း ၁၀)

အပုိင္း(၆)

ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႔

လူဝီဘုိနာပတ္က ဓနရွင္လူတန္းစား၏ ေနာက္ဆုံးခံကတုတ္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ (၁၈၅၁) ဒီဇင္ဘာ (၂) ရက္ ေန႔က ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့အၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ရွာသူ ဂုိဏ္းအုပ္စုတခုက ျပင္သစ္ျပည္ႀကီးကုိ ေသြးစုပ္ စည္းစိမ္ခံသည့္ ဒုတိယအင္ပါယာႏုိင္ငံေတာ္ (၁၈၅၂- ၁၈၇ဝ) ၏ကာလကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ လုိက္ပါၿပီ။

အျမင္က်ဥ္းၿပီး မဝံ့မရဲ ရွိတတ္သည့္ လူဝီဖိလစ္ဘုရင္လက္ထက္တုန္းက ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္မႈတရပ္သည္ လူဝီဘုိနာပတ္၏လက္ထက္မွာက်မွ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေလသည္္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ မႈကုိ ဓနရွင္ႀကီးလူတန္းစား၏ ေသးငယ္လွသည့္ အစိတ္အပုိင္းတရပ္က လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

လူဝီဘုိနာပတ္သည္ ဓနရွင္တုိ႔အား အလုပ္သမားေတြ၏ရန္မွ အကာအကြယ္ေပးမည္၊ ေနာက္တဖက္က်ျပန္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြကုိ ဓနရွင္တုိ႔၏ ရန္မွ အကာအကြယ္ေပးမည္ - ဟူေသာ ကလိမ္ေစ့ျငမ္းဆင္သည့္ ပရိယာယ္ႏွင့္ အရင္းရွင္ တုိ႔၏ လက္ထဲက အာဏာကုိရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္္။ သုိ႔ရာတြင္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အျမတ္ႀကီးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အားေပးခဲ့ရသည္။ အတုိခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ဓနရွင္လူတန္းစားတရပ္လုံး၏ ေခတ္ထမႈႏွင့္ ခ်မ္းသာျကြယ္ဝမႈတုိ႔သည္ ထုိအခ်ိန္ ထုိကာလေရာက္သည္အထိ တခါမွ် မႀကဳံဖူးေသးသည့္ အတုိင္းအတာျဖင့္ ျဖစ္ထြန္း လာခဲ့ပါသည္။ (၁၈၅၂) ခုႏွစ္မွ (၁၈၆၉) ခုႏွစ္ အထိ ဒီၾကားကာလအတြင္းမွာ ျပင္သစ္ျပည္ အရင္းရွင္စနစ္ႀကီးထြားမႈႏွင့္အတူ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႀကီးလည္း ၿပီးဆုံး သြားခဲ့ပါသည္။

(၁၈၆၃) ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာဘုရင္ (၁၈၃) ဦး၏လက္တြင္းမွာ ျပင္သစ္ဖရန္႔ေငြ ကုေဋ (၂ဝဝဝ) - ရွိခဲ့ၿပီး ဘဏ္မ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ခင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုန္တုိက္ႀကီးမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ျပင္သစ္က ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၄) ႏုိင္ငံ အေပၚ ေငြတုိးခ်စားသည့္ အရင္းအႏွီးကသည္ပင္လွ်င္ ကုေဋ (၁၂ဝဝ) - ရွိခဲ့သည္။

လူဝီဘုိနာပတ္၏ အာဏာရွင္စနစ္အုပ္စုိးမႈေအာက္တြင္ စစ္တပ္အင္အား (၅ဝဝ,ဝဝဝ)ရွိခဲ့သလုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ တြင္လည္း အရာရွိႏွင့္ အမႈထမ္းေပါင္း (၅ဝဝ,ဝဝဝ) ရွိသည္။ ဒီအင္အားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွာ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သကဲ့သုိ႔ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္မႈေတြလည္း လုပ္ခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ျပည္၏ ဒုတိယအင္ပါယာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးဆုိသည္မွာ ျပင္သစ္အမ်ဳိးသားေရွာ္ဗင္ဝါဒ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ ျဖစ္၏။ (၁၈၁၄) ခုႏွစ္က ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရေသာ ပထမအင္ပါယာ နယ္ေျမပုိင္နက္ (သုိ႔မဟုတ္) ပထမသမၼတႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမပုိင္နက္အတုိင္း ျပန္လည္ ရယူဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အီတလီကုိ ဝါးျမိဳေရးလုပ္ခဲ့သလုိ မကၠဆီကုိႏွင့္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားတုိ႔အား သိမ္းပုိက္ၿပီး အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားတြင္လည္း က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိ္က္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျပင္သစ္ျပည္၏ေဘးမွာက စနစ္ေဟာင္းဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ နယ္နိမိတ္ေတြ တည္ရွိေနၾကသည္။ ဒီနယ္ေျမ ေတြၾကားက ျပင္သစ္အင္ပါယာႏုိင္ငံေတာ္။ တကယ္ပဲ (၁၈၁၅) ခုႏွစ္ကထက္ ပုိၿပီး အပုိင္းပုိင္း ကြဲျပားျပတ္ေတာက္ေနၾကတဲ့ ပုိင္နက္နယ္ေျမေတြအၾကားမွာ တည္ရွိေနရသည့္ ျပင္သစ္အင္ပါယာႏုိင္ငံေတာ္။ ဒီလုိ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ဳိးဟာ ဘယ္လုိမွ ေရရွည္ မတည္တံံ့ႏုိင္ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္မုိ႔ တခါတရံမွာ စစ္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ နယ္ေျမပုိင္နက္ လုယူသိမ္းပုိက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏုိင္ေပ။

ျပင္သစ္အမ်ဳိးသား ေရွာ္ဗင္ဝါဒတုိ႔အတြက္ဆုိလွ်င္ ဂ်ာမဏီ၏ ရိန္းျမစ္လက္ဝဲဘက္ကမ္းပါးသည္ နယ္ေျမသိမ္းပုိက္ခ်ဲ႔ ထြင္ေရးအတြက္ သြားရည္ယုိစရာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေနသည္။ ရိန္းျမစ္ဝွမ္းက ဧရိယာ စတုရန္းတမုိင္သည္ အဲလ္ပ္ ေတာင္တန္း ေဒသက စတုရန္းတမုိင္ထက္ ပုိမိုသာလြန္ခ်က္ရွိေနသည္။ ထုိမွ်မက အျခားဘယ္ေဒသ ထက္မဆုိသာသည္။ လူဝီဘုိနာပတ္က ျပင္သစ္ အင္ပါယာႏုိ္င္ငံေတာ္၏နယ္နိမိတ္ကုိ ရိန္းျမစ္ကမ္းမွာ အဆုုံးသတ္လုိသည္။ ဒီေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ျဖည့္စြမ္းဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ဒီေဒသကုိ တခ်ီ တည္းစားမလား၊ တလုပ္စီစားမလား၊ အခ်ိန္ျပႆနာသာ ရွိေတာ့သည္။

ဒီၾကားထဲ ျပင္သစ္ျပည္ ျပည္ထဲေရးမွာ (၁၈၆၆ - ၆၇) တြင္ စီးပြားေရးကပ္တခု ေပၚခဲ့သည္။ အလုပ္သမားထု၏ သပိတ္တုိက္ပြဲမ်ားလည္း အဆက္မျပတ္ ေပၚခဲ့သည္။ (၁၈၇ဝ) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ လူႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ ဆႏၵျပပြဲ တရပ္ ပဲရစ္ျမိဳ႔မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထုိစဥ္အခ်ိန္က မာ့က္စ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအစည္းအရံုးက လည္း အလုပ္သမားထု၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူဝီဘုိနာပတ္က ႏုိင္ငံတကာ့အလုပ္သမားအစည္းအရုုံးအေပၚ အျငိဳးးထားခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ျပည္ျပည္ တြင္း လူတန္းစားစစ္ပြဲအေပၚ အျမတ္ထုတ္ၿပီး မတရားအာဏာရယူကာ ဒီအာဏာကုိ အခ်ိန္ကာလအလုိက္ ဆင္ႏႊဲသည့္ ျပည္ပစစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ လူဝီဘုိနာပတ္သည္ မူလပထမကတည္းက ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအစည္း အရံုးကုိ ရန္သူေတာ္တဦး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ မည္သုိ႔မွ် အံ့ၾသစရာ မရွိေပ။

ထုိစဥ္က ဘုိနာပတ္၏ ဘုရင့္အစုိးရသည္ ျပည္တြင္းမွာ “လူထု ဆႏၵမဲေပးပြဲ”တရပ္ လုပ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနသည္။ ဒီလူထု ဆႏၵမဲေပးပြဲ၏ အႀကဳိကာလတြင္ ျပင္သစ္တျပည္လုံးအႏွံ႔ ပဲရစ္၊ လုိင္ယြန္၊ ဗာေဆး၊ ရုိဗင္...စသည့္ျမိဳ႔မ်ားမွ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား အစည္းအရုုံး စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ စီးနင္းတုိက္ခုိက္ကာ ဖမ္းဆီးဖုိ႔ သူက အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ဒီအစည္းအရုုံးသည္ သူ႔ကုိ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ဖုိ႔အတြက္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ခဲ့ေသာ လွ်ဳိ႔ဝွက္အသင္းတခု ျဖစ္သည္ဆုိေသာ စြပ္စြ ဲခ်က္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးဖုိ႔ အမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္းျျဖစ္သည္။

လူဝီဘုိနာပတ္၏ ဘုရင့္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအစည္းအရုုံး၏ ပဲရစ္ဌာနခြဲမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ သုံးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ရံုးးတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြက တရားရုုံးေတာ္တြင္ အရင္းရွင္စနစ္ကုိ ဖြင့္ခ်တုိက္ခုိက္ကာ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခဲ့ ၾကပါသည္။ လူဝီဘုိနာပတ္ အစုိးရ၏ တရားရုုံးမ်ားသည္ ဖုံးမႏုိင္ဖိမရ အမွားအယြင္းေတြႏွင့္အတူ ပြင့္က် သြားခဲ့ရသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား အစည္းအရံုုံး ျပင္သစ္ဌာနခြဲ၏ တကယ့္ျပစ္မႈက ဘာလဲ။

‘ဆႏၵခံယူပြဲ’တြင္ မဲေပးေရးဆုိသည္မွာ ျပည္တြင္း အာဏာရွင္အုပ္စုိးမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ဆင္ႏႊဲေရးတုိ႔အတြက္ မဲေပးရ ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ျပည္သူေတြ အက်ယ္အျပန္႔သိရွိေစဖုိ႔ အေလးအနက္ ေျပာၾကားစည္းရုုံးခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

လက္ေတြ႔တြင္လည္း သူတုိ႔စည္းံရုုံးခဲ့ၾကေသာ ျမိဳ႔ႀကီးေတြမွန္သမွ်ႏွင့္ ျပင္သစ္ျပည္၏ စက္မႈလုပ္ငန္း ဗဟုိခ်က္မ မွန္သမွ်တုိ႔မွာ အလုပ္သမားတုိ႔ ႏုိးၾကားထျကြလာၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲကုိ တစိတ္တဝမ္းတည္း ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းမလွခ်င္ေတာ့ ခရုိင္အတြင္းရွိ ေက်းလက္မ်ား၏ အလြန္တရာ အသိအျမင္နိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာသည္ ဆႏၵခံယူပြဲဘက္သုိ႔ အေလးသာသြားခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ အလုပ္သမားလူတန္းစားအေပၚ အင္ပါယာႏုိင္ငံေတာ္၏ ေအာင္ပြဲအထိ္မ္းအမွတ္အေနျဖင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ကုိ က်င္းပခဲ့ေလသည္။ ဤသည္မွာ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးအတြက္ အခ်က္ျပသေကၤတပါပဲ။ လူတဦးတေယာက္အား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရး မဟုတ္။ တႏုိင္ငံလုံးအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးပါ။

၁၈၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ပရပ္ရွားႏွင့္ ၾသစတီးရီးယားတုိ႔ စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဒီစစ္ပြဲကုိ ဖန္တီးခဲ့သူကေတာ့ ပရပ္ရွားက ဘစ္စ္မတ္ ပါ။ ပရပ္ရွား၏ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဘစ္စ္မတ္သည္ လူဝီဘုိနာပတ္၏ ပုံတူကုိယ္ပြားဟူ၍ ဆုိႏုိင္သည္။ ျပည္တြင္းမွာ အစုိးရ ဂုိဏ္းကုိ အတုိက္အခံျပဳေနသည့္ လစ္ဘရယ္ဂုိဏ္း၏ သတင္းစာမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ၿပီး လစ္ဘရယ္ဂုိဏ္းကုိ ႏွိမ္နင္း ခဲ့သည္။ စစ္တပ္ကုိ တုိးခ်ဲ႔ စစ္စရိတ္ကုိ တုိးျမွင့္သည္။ ဘစ္စ္မတ္သည္ (၁၈၆၄) ခုႏွစ္တြင္ ရုရွားႏွင့္ ျပင္သစ္က မစြက္ဖက္ပါဘူး-ဟု ကတိေပးထားမႈေအာက္တြင္ ၾသစတီးရီးယားႏွင့္ မဟာမိတ္လုပ္ၿပီး ဒိန္းမတ္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သည္။ ယခုတခါ (၁၈၆၆) မွာ ၾသစတီးရီးယားကုိ စစ္ေၾကညာၿပီး တုိက္ခုိက္ျပန္ျခင္း ျဖစ္၏။

ဒီစစ္ပြဲမွာ ပရပ္ရွားက အႏုိင္ရၿပီး ဂ်ာမန္အင္ပါယာ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္လုံးပန္းဖုိ႔ လုပ္လာျပန္သည္။

ပရပ္ရွာ - ၾသစတီးရီးယားစစ္ပြဲမွာ နပုိလီယံ-၃ (လူဝီဘုိနာပတ္) က ၾကားေနခဲ့သည္။ ဒီလုိၾကားေနခဲ့ရင္ နယ္ေျမေတြ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ရတဲ့အခါ နပုိလီယံ- ၃ ကုိလည္း ခြဲေဝေပးမယ္လုိ႔ ဘစ္စ္မတ္က လိမ္ညာခဲ့လုိ႔ပါ။ စစ္ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ လူဝီဘုိနာပတ္အတြက္ စစ္ပြဲကလြဲလုိ႔ ဘာဆုိဘာမွ မက်န္ပါ။ သူ ဘာမွ မရလုိက္။ ပရပ္ရွားကုိ စစ္တုိက္ရုုံပဲ က်န္ေတာ့သည္။

(၁၈၇ဝ) ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ျပည္ဘက္က စတင္စစ္ေၾကညာလုိက္သည္။

ဤစစ္ပြဲသည္ ျပင္သစ္ျပည္၏ (၁၈၅၁) ဒီဇင္ဘာ (၂) ရက္ေန႔ အၾကမ္းဖက္အာဏာသိမ္းပြဲကုိ အမွားျပင္ဆင္ကာ အသစ္ ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။

အစပုိင္းမွာ အရာကိစၥေတြ ကေျပာင္းကျပန္ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြး ျဖစ္ေနခဲ့သည့္အတြက္ ျပင္သစ္ျပည္မွာ စစ္ျဖစ္မွာကုိ လူေတြက သိပ္မယုံၾကည္ခဲ့ၾက။ ျပင္သစ္ျပည္၏ေအာက္လႊတ္ေတာ္ တာဝန္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ကလည္း ဝန္ႀကိးအဆင့္ေတြ စစ္ပြဲအတြက္ ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ကုိ စေတာ့စာခ်ဳပ္အေရာင္းအဝယ္ကိစၥအတြက္ လွည့္ကြက္လုပ္ေနၾကျခင္းပါ - ဟု လိမ္ညာၿပီး ေၾကညာခဲ့သျဖင့္ ဒါကုိပဲ ယုံေနၾကသည္။

စစ္ေၾကညာမည္ဆုိသည္ကုိ ဇူလုိင္လ (၁၅ ) ရက္ေန႔တြင္ အခုိင္အမာသိလာၾကေတာ့ အတုိက္အခံေတြအားလုံးက အစုိးရ၏ စစ္စရိတ္ထုတ္ယူသုံးစြဲေရးကုိ မဲမေပးႏုိင္ဟု ျငင္းဆုိလုိက္ၾကသည္။ ပါလီမန္ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ သုိင္းယားစ္ ကေတာင္ “သိပ္ရြံမုန္း စရာေကာင္းတဲ့ ကိစၥပဲ”ဟူ၍ တံဆိပ္တပ္ေပးရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစုိးရပုိင္မဟုတ္သည့္ ပဲရစ္က သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ အားလုံးသည္ ဒီစစ္ပြဲကုိ အျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ဒီလုိ အျပစ္တင္ေဝဖန္ရာတြင္ ျပင္သစ္ျပည္၏ ျပည္နယ္ေတြမွ သတင္းစာမ်ား ကလည္း အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တညီတညြတ္တည္း ရွိၾကသည္။

ကားလ္မာ့က္စ္က ျပင္သစ္ျပည္အလုပ္သမားမ်ားကုိ တတိယနပုိလီယံအား ဒီစစ္ပြဲအတြက္ ဆန္႔က်င္ၾကရန္ ေဆာ္ေၾသာခဲ့ပါသည္။ ဂ်ာမဏီမွ အလုပ္သမားမ်ားကုိလည္း ဂ်ာမဏီျပည္ဟာ ခံစစ္ဘဝမွ ထုိးစစ္ျပန္လုပ္ခဲ့လွ်င္ ျပင္သစ္ ျပည္သူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေရး မျဖစ္ေစဖုိ႔ သတိေပးခဲ့ပါေသးသည္။

ဒီစစ္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီျပည္ရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္မွာ အထူးေလ့လာစရာ ေကာင္း သည္။

ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားမ်ား အစည္းအရံုး၏ ပဲရစ္ဌာနခြဲမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဂ်ဴလုိင္ (၁၂) ရက္ေန႔ထုတ္ ႏႈိးေဆာ္သံ (ခရာသံ) ဆုိသည့္ စာေစာင္ထဲမွာ “ႏုိင္ငံအားလုံးမွ အလုပ္သမားမ်ားသုိ႔”ဟူေသာ ေၾကညာစာတမ္းတေစာင္ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ထုိေၾကညာစာတမ္းထဲမွာပါသည့္ စာပုိဒ္တခုကုိ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပရမည္ဆုိလွ်င္...

“အမ်ဳိးသားဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ဥေရာပတုိင္းျပည္မ်ား၏ ခ်ိန္ခြင္ညွာ ထိန္းညွိိမႈဟု အေၾကာင္းျပၿပီး ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ဆႏၵရမက္ေတြေၾကာင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေနာက္တႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရျပန္ပါၿပီ။ ျပင္သစ္အမ်ဳိးသား၊ ဂ်ာမန္အမ်ဳိးသား၊ စပိန္ အမ်ဳိးသား အလုပ္သမားအေပါင္းတုိ႔.... ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ေျကြးေၾကာ္သံမ်ားကုိ တခုတည္းေသာ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေျကြးေၾကာ္သံအျဖစ္ တေသြးတသံတည္း ေပါင္းစည္းၾကပါစုိ႔။ ဒီစစ္သည္ အသာစီးရဖုိ႔ အျမတ္ရွာဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သုိ႔မဟုတ္ မင္းဆက္တခု အုပ္စုုိးဖုိ႔အတြက္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္ သမားမ်ား၏အျမင္မွာေတာ့ ဒီစစ္ပြဲသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကလြဲ၍ တျခား ဘာမွ်မဟုတ္ပါ။ အက်ဳိးအျမတ္ ရွာေဖြေရး အတြက္ လတ္ဆတ္သစ္လြင္ေသာ ေရေသာက္ျမစ္တခုကုိ လူထုကံဆုိးမုိး ေမွာင္က်ေနစဥ္အတြင္း လာေရာက္ရွာေဖြေန သူမ်ား၏ စစ္လုိလားသည့္ ေၾကညာခ်က္ကုိ တုံ႔ျပန္ဖုိ႔အေျဖကေတာ့ ... ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကန္႔ကြက္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အလုပ္နဲ႔ လြတ္လပ္မႈတုိ႔ကုိ လုိလားသူ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကန္႔ကြက္တယ္...

ဂ်ာမဏီမွ ညီအစ္ကုိ ေတာ္သူမ်ားတုိ႔...

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကြဲျပားေနၾကမည္ဆုိလွ်င္ ရိန္းျမစ္၏ကမ္းပါး (၂) ဖက္စလုံးက အာဏာရွင္အုပ္စုိးသူမ်ား၏ အျကြင္းမဲ့ ေအာင္ပြဲကုိသာ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။

တုိင္းျပည္အားလုံးရွိ အလုပ္သမားအေပါင္းတုိ႔ ...

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခ်င္း ပူးေပါင္းႀကဳိးပမ္းမႈမ်ား၏ လတ္တေလာအေျခအေနေတြ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေနေစကာမူ တုိင္းျပည္၏ နယ္နိမိတ္ ဆုိသည္ကုိ မသိရွိၾကေသာ၊ ႏုိင္ငံတကာ့အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တေတြက ျဖိဳခြဲမရသည့္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကုိ သႏၷိ႒ာန္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ျပင္သစ္အလုပ္သမားထု၏ မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ေစတနာ၊ ေမတၱာတုိ႔ပုိ႔သကာ အေလးျပဳ လုိက္ပါသည္။”

ဒီေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီးသည္၏ေနာက္မွာ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ေတြ တသီႀကီး ထြက္လာခဲ့ ပါေတာ့သည္။

“ဒီစစ္ပြဲ - ဒီစစ္ပြဲဟာ တရားပါသလား”

“မတရားဘူး”

“ဒီစစ္ပြဲ - ဒါဟာ ႏုိင္ငံနဲ႔ဆုိင္တဲ့ စစ္ပြဲလား”

“မဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ မင္းဆက္အုပ္စုိးမႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ စစ္ပြဲပဲ ျဖစ္တယ္”

ဒါေတြက ျပည္သူလူထုရဲ႔ အသံေတြပါ။

ပရပ္ရွားႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ လူဝီဘုိနာပတ္၏ စစ္ပြဲမွာ မည္သုိ႔ေသာအျခင္းအရာေတြပဲ ေပၚေပါက္ေနပါေစ၊ ပဲရစ္ျမိဳ႔မွာ ကေတာ့ ဒုတိယအင္ပါယာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အသုဘ ေခါင္းေလင္းသံကုိ ၾကားေနရပါၿပီ။ သူ၏ နိဂုံးပုိင္းဆုိသည္မွာလည္း ရံႈံးနိမ့္မႈ၏ ပုံတူရုုပ္လႊာ ျဖစ္သြားရေတာ့မည္သာ။ သုိ႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေမ့မသြားသင့္သည့့္ အခ်က္တခ်က္ ကေတာ့ လူဝီဘုိနာပတ္အတြက္ အင္ပါယာျပန္လည္ရယူေရးဆုိေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွသည့္ တခန္းရပ္ျပဇာတ္ကုိ (၁၈) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ကျပတင္ဆက္ႏုိင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သူမ်ားမွာ ဥေရာပတုိက္ရွိ အစုိးရမ်ားႏွင့္ အုပ္စုိးသူ လူတန္းစား မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ဆုိေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ာမန္တုိ႔ဘက္က ၾကည့္လွ်င္ ဒီစစ္ပြဲသည္ ခုခံကာကြယ္ေရးစစ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဂ်ာမန္တုိ႔အေနႏွင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ခုခံ ကာကြယ္ဖုိ႔ လုိအပ္လာေအာင္ ဘယ္သူက လုပ္ခဲ့တာလဲ။ တုိင္းျပည္အေပၚ စစ္ပြဲဆုိတဲ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး တင္ေပးလုိက္ဖုိ႔ လူဝီဘုိနာပတ္ကုိ ဘယ္သူကမ်ား ခုိင္းေစလုိက္သလဲ။ ပရပ္ရွားပဲ မဟုတ္လား။ ဘစ္စ္မတ္သည္ သူ႔ျပည္တြင္း လူထုႀကဳိက္ျဖစ္ေနသည့္ အတုိက္အခံအဖြဲ႔ ကုိ ဖိႏွိပ္ျဖိဳခြဲဖုိ႔ႏွင့္ ဂ်ာမဏီအင္ပါယာ ထူေထာင္ေရးအတြက္ လူဝီဘုိနာပတ္ႏွင့္ လက္ဝါးခ်င္းရုိုိက္ထားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူသည္ လူဝီဘုိနာပတ္ကိုလည္း လိမ္ညာခဲ့သည္။

ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ ဘုိနာပတ္၏ အုပ္စုိးမႈသည္ ယခုအခါမွာေတာ့ ရိန္းျမစ္၏ အျခားတဖက္ကမ္း တြင္လည္း သူ၏ပုံတူကုိယ္ပြားအျဖစ္ ဘစ္စ္မတ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္္္္္္္္္္။ သုိ႔ရာတြင္ ဥေရာပတုိက္ဆုိတာ ဘုိနာပတ္ (၂) ေယာက္ အတြက္ ဆုိလွ်င္ သိပ္ကို ငယ္လြန္းလွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမုိင္း၏ျပက္ရယ္ျပဳမႈအျဖစ္ ဘုိနာပတ္တေယာက္ေယာက္ကေတာ့ သမုိင္းဇာတ္ခုံ ေပၚကဆင္းေပးရေပ လိမ့္မည္။

ဂ်ာမန္တုိ႔ဘက္က ခုခံကာကြယ္ေရးစစ္ပြဲႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ျပင္သစ္ျပည္ကုိ ဆက္လက္က်ဴးေက်ာ္မည့္ အလားအလာ လည္းရွိေနသည္။

“အကယ္၍ ဂ်ာမန္အလုပ္သမားလူတန္းစားသည္ မ်က္ေမွာက္စစ္ပြဲ၏ ခုခံေရးလကၡဏာ အတိအက်ျဖစ္ေနမႈကုိ လက္လႊတ္ၿပီး ျပင္သစ္ျပည္သူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ စစ္ပြဲအျဖစ္ နိမ့္က်သြားေစဖုိ႔ ခြင့္ျပဳလုိက္မည္ဆုိလွ်င္ ေအာင္ပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ရႈံးးနိမ့္မႈသည္ ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ကုိသာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲအၿပီး ကာလတုန္းက ဂ်ာမဏီမွာ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ေဘးဒုကၡ အားလုံးတုိ႔သည္ ပုိမုိႀကီးမားသည့္ သည္းသန္ျပင္းထန္မႈႏွင့္အတူ ျပန္လည္ က်ေရာက လာလိမ့္မည္။” ဟူ၍ မာ့က္စ္က ညႊန္ျပခဲ့သည္၊ (တကယ္တမ္းတြင္လည္း မာ့က္စ္ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ျဖစ္လာခဲ့ပါ သည္။)

သုိ႔ရာတြင္ ဂ်ာမန္အလုပ္သမားတုိ႔သည္ တာဝန္သိစြာ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျပင္သစ္ အလုပ္ သမားမ်ား၏အသံကုိ ဂ်ာမဏီကလည္း ပဲ့တင္ရုိက္တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမဏီအလုပ္သမားထု အစည္းအေဝးတရပ္က ပဲရစ္ အလုပ္သမားထု၏ ေၾကညာစာတမ္းအေပၚ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ျပင္သစ္အေပၚ အမ်ဳိးသားရန္လုိမႈ အေတြး အေခၚကုိ ျငင္းဆုိပယ္ခ်ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္တြင္ သူတုိ႔၏ဆုးံျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပခဲ့ၾက ပါသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ မင္းဆက္ဘုရင္စနစ္ရဲ႔ စစ္ပြဲမ်ားကုိသာမက စစ္ပြဲဟူသမွ်တုိ႔ရဲ႔ ရန္သူေတာ္ေတြျဖစ္ပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေရွာင္လႊဲမရႏုိင္တဲ့ ကိစၥဆုိးတရပ္အျဖစ္ ဒီစစ္ပြဲအတြင္း တြန္းပုိ႔ခံရျခင္းကုိ အလြန္တရာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႔ဖြယ္ရာ ေတြ႔ႀကဳံခံစား ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိႀကီးမားျပင္းထန္တဲ့ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်မႈမ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔အတြက္ စစ္နဲ႔ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကုိ အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏုိင္တဲ့အာဏာဟာ ျပည္သူမွာသာရွိေၾကာင္း သိေစျခင္းနည္းလမ္းနဲ႔ ျပည္သူလူထုကုိ ကုိယ့္ ၾကမၼာ ကုိယ္ျပ႒ာန္းတဲ့ အရွင္သခင္ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေပးတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားတုိ႔ကုိ ထမ္းရြက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကပါရန္ ဂ်ာမန္ အလုပ္သမားလူတန္းစား တရပ္လုံးအား ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါတယ္။”

ဂ်ာမဏီ အလုပ္သမား (၅ဝ, ဝဝဝ) ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ကုိ္ယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးတခုကလည္း ေအာက္ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တရပ္ကုိ တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

“ဂ်ာမန္ဒီမုိကေရစီနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ဆုိရွယ္လစ္ပါတီကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ အလုပ္သမားမ်ား အေနနဲ႔ မ်က္ေမွာက္စစ္ပြဲဟာ မင္းဆက္ဘုရင္ေတြအတြက္ ျဖစ္တာကလြဲလို႔ ဘာမွမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေၾကညာအပ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္အလုပ္သမားမ်ားက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထံ ညီရင္းအစ္ကုိပမာ ခ်စ္ခင္စြာ လက္ကမ္းလာမႈကုိ လက္ခံ စြဲကုိင္ရတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမႈျဖစ္ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံအားလုံးမွ ပစၥည္းမဲ့မ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ ၾကေလာ့ ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားမ်ား အစည္းအရုုံးရဲ႔ (ေျကြးေၾကာ္သံ) ေဆာင္ပုဒ္ကုိ အေလးအနက္ျပဳၿပီး ႏုိင္ငံ အားလုံးမွ အလုပ္သမားမ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံအားလုံးမွ အာဏာရွင္စနစ္အုပ္စုိးသူမ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႔ ရန္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေမ့ေလ်ာ့သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။”

ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအစည္းအရုုံး ဘာလင္ဌာနခြဲက ပဲရစ္ေၾကညာစာတမ္းကုိ ျပန္ၾကားရာတြင္ ...

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႔ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးမွာ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ပါတယ္။ ေအာင္ပြဲ ခရာသံ ျဖစ္ေစ၊ (သုိ႔မဟုတ္) အေျမာက္ေပါက္ကြဲသံျဖစ္ေစ ... ေအာင္ပြဲျဖစ္ေစ၊ (သုိ႔မဟုတ္) ရႈံးနိမ့္မႈျဖစ္ေစ မည္သည့္အရာကမွ် ႏုိင္ငံအားလုံးမွ တာဝန္ လႊဲေပးျခင္းခံရေသာ မ်ဳိးဆက္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႔ ဘုံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကေန ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျပာင္းလဲကင္း ကြာေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေလးအနက္ ကတိျပဳပါတယ္။”ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကုိယ့္ဘာသာ သတ္ေသလုိက္ၾကသလုိ ျဖစ္ေသာ ဒီစစ္ပြဲ၏ေနာက္ခံကားတြင္ ရုရွားျပည္၏ ပုံရိပ္မဲႀကီး ထင္ဟပ္လာ သည္။ ဤသည္မွာ သတိေပးေနသည့္ နိမိတ္ဆုိးျပ သေကၤတလည္းျဖစ္သည္။ ေမာ္စကုိအစုိးရက သူ၏ေသနဂၤဗ်ဴဟာ မီးရထားလမ္းကုိ ေဖာက္ၿပီးစအခ်ိန္ သူ႔တပ္ေတြကုိ ဂ်ာမဏီက ‘ပရပ္ျမိဳ႔’ဆီ ဦးတည္ခ်ီတက္ဖုိ႔ လႊတ္လုိက္သည့္အခ်ိန္ ... အဲဒီလုိအခ်ိန္မွာ မ်က္ေမွာက္စစ္ပြဲအတြက္ အခ်က္ျပ သတိေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္၏။ ဘုိနာပတ္၏က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ခုခံကာကြယ္ ေနရသည့္စစ္ပြဲအတြင္းမွာ ဂ်ာမဏီအေနႏွင့္ ဘယ္လုိ စာနာေထာက္ခံမႈေတြ လုိအပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ့ဆက္တုိ႔ဆီက အကူအညီေတာင္းခံဖုိ႔ (သုိ႔မဟုတ္) လက္ခံဖုိ႔ ပရပ္ရွားအစုိးရလုပ္ေနသည္မ်ားကုိ အလုပ္သမားႏွင့္ျပည္သူမ်ားက ခြင့္ျပဳေပး လုိက္သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ထုိစာနာ ေထာက္ခံမႈ ေတြကုိ ဆုံးရႈံးသြားရပါလိမ့္မည္။ ပထမနပုိလီယံကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္ခဲ့ရေသာ လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံသည္ မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ဇာဘုရင္၏ေျခရင္းမွာ ဝပ္စင္းခဲ့ရေသာ အတိတ္မွ အခ်က္ အလက္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမ့ ေလ်ာ့မသြားသင့္ပါ။

အဂၤလိပ္အလုပ္သမား လူတန္းစားကလည္း ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမန္အလုပ္သမားျပည္သူေတြကုိ တုိက္ေဖာ္တုိက္ဖက္ အျဖစ္ ပူးတြဲ ဖုိ႔ လက္ကမ္းမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။

မုန္းတီးစက္ဆုပ္စရာ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ဘာေတြပဲ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနပါေစ၊ ႏုိင္ငံအားလုံးမွ အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ မဟာ မိတ္ဖြဲ႔မႈသည္ အဆုံးတေန႔တြင္ စစ္ပြဲ ဆုိသည္ကုိ သုတ္သင္ပစ္လိမ့္မည္ဟူ၍ သူတုိ႔ေလးနက္စြာ တထစ္ခ် ယုံၾကည္ခံစားခဲ့ၾကပါသည္။ တရားဝင္အစုိးရမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီအုပ္စုိးသူတုိ႔က အမုန္းပြားစစ္ခင္းမႈတရပ္ အတြင္းသုိ႔ ခုန္ဆင္းတုိးဝင္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီအလုပ္သမားေတြကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ့တင္သံ ေတြႏွင့္ ေမတၱာေစတနာတုိ႔ကုိ အျပန္အလွန္ ပုိ႔ေနခဲ့ၾကျခင္းသည္ တကယ့္အျဖစ္မွန္ပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒါမ်ဳိး အတိတ္သမုိင္းမွာ ႏႈိင္းယွဥ္ျပစရာမရွိခဲ့ပါ။ ႏႈိင္းယွဥ္ျပစရာမရွိေသာ ဤ ႀကီးျမတ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္က ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္၏ ျမင္ကြင္းက်ယ္တံခါးခ်ပ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးလုိက္ပါသည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္)


အေရွ႕မိုးေကာင္းကင္၀က္ဆိုဒ္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment