မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

အလုရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ညွိဳႏႈိင္းမႈ ျပီးဆံုး


မဲ့ေဆာက္ ျမိဳ႕ပိုင္ရံုးအနီး  ROYAL TEX. CO. LTD (ဘန္႔ႏုရာ သိုးေမြး) စက္ရံုတြင္ 29 . 5 . 2012 ရက္ေန႔တြင္း အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမွဳျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

ဆႏၵျပသည္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လက္ရွိ ဒါဇင္ေၾကးမွာ အဆမတန္ ည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ ဒါဇင္ေစ်းတိုးျမင့္ေရးႏွင့္ အကယ္၍ ဒါဇင္ေစ်း မတိုးျမင့္ေပးႏုိင္ပါက ဒါဇင္စား(အထည္ေကာက္) မွ ေန႔စား အလုပ္သမားအျဖင့္ေျပာင္းေပးေရးတို႔ျဖစ္သည္။
စက္ရံုရွိအလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ဒါဇင္စားအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ျပီး အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ 8 နာရီမွ 10 နာရီအထိ လုပ္ခမွာ  1 လ လုပ္အားခစုစုေပါင္း 1500 ဘတ္မွ 1900 ဘတ္အလြန္ဆံုးသာရရွိသျဖင့္ ေစ်းႏွဳန္းတိုးျမင့္ေပးရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆို တင္ျပခဲ့သည္။
1 - ဒါဇင္ေၾကးတိုးေပးပါရန္ႏွင့္ ညေန 6 နာရီ ေနာက္ပိုင္း OT (အခ်ိန္ပို)ေၾကးေပးပါရန္၊ တနဂၤေႏြေန႔အလုပ္ဆင္းရပါက လုပ္အားခ ကို ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း 2 ဆေပးရန္
2 - ဒါဇင္ေၾကးကို မတိုးေပးပါက ေန႔စားခ (225) ဘတ္ ႏွင့္ OT ေၾကး 1 နာရီလွ်င္ (25) ဘတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ရာခိုင္ႏွဳံးေၾကး 3 ရာခိုင္ႏႈံး ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ တို႔ျဖစ္သည္။
ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို စက္ရံုရွိအလုပ္သမားမ်ားအားလံုး (125 ေယာက္) မွ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
အလုပ္သမားမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္ စာကို အလုပ္ရွင္သို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္မွ မည္သို႔မွ မလိုက္ေလွ်ာသည့္အျပင္ အကယ္၍ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါက မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ထြက္သြားႏိုင္ေၾကာင္းေျပာဆိုသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ မေၾကနပ္၍ အလုပ္မဆင္ပဲ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
30 ရက္ေန႔ ည 9 နာရီခြဲခန္႔တြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္သို႔ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားလာသျဖစ္ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုျပီး လိုအပ္သည့္အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။
31 ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္ဆင္းရန္ စက္ရံုသို႔သြားရာ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္ေပးမဆင္းသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာစက္ရံု၀န္းအတြင္းမွာပင္ အုပ္စုလိုက္ထိုင္ေနခဲ့ၾကပါသည္။
နံနက္ 930 နာရီခန္႔တြင္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ 3 ဦး ထြက္လာျပီး ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္သို႔ အကူညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ 10 နာရီ 30 ခန္႔တြင္  ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွ ဦးေဆာင္၍ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရံုး (စ၀ါတီကန္) သို႔ သြားေရာက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တင္ျပ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးမွ အရာရွိမွ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ သူသြားေရာက္ ေဆြးေႏြးေပးမယ္ေျပာပါတယ္။ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရံုမွ တာ၀န္ရွိသူက 7 – 6- 2012 (ၾကာသပေတး) ေန႔တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရံုးတြင္ ညွိႏိုင္းေတြ႔ဆံုရန္အတြက္ ခ်ိန္းဆိုလိုက္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္ျပန္ဆင္းရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားေတြေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္ကို သူ႔အေနႏွင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေပးမည္ဟုေျပာပါသည္။
1 . ရက္ေန႔ မနက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ျပန္ဆင္းရျပီး.. အလုပ္ရွင္မွ အစည္းေ၀းေခၚ ညွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားမ်ားအား ေန႔စားခ တရက္ကို 150 ေပးမည္ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း သူတို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏွဳန္းအတိုင္း ျပီးေအာင္လုပ္ေပးရန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တနဂၤေႏြ အလုပ္ မဆင္းရသည့္ရက္တြင္ ထမင္းမေပးေတာ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားမွ ေက်နပ္မွဳမရွိခဲ့ေပ..
7 ရက္ေန႔တြင္ စက္ရံုပုိင္ရွင္ႏွင့္ ကိုယ္စာလွယ္ 5 ဦး၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ 7 ဦး ႏွင့္ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရံုး(စ၀ါတီကန္)မွ တာ၀န္ရွိသူတို႔ မနက္ 10 နာရီတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
တဘက္ႏွင့္တဘက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ညေန 4 နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေအာက္ပါသေဘာတူညီမွဳကို ရရွိခဲ့ပါသည္။
1 . ယခင္ ဒါဇင္စား (ပုတ္ျပတ္စား) အျဖစ္မွ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီ၍ ေန႔စားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
2. ေန႔စားခကို ေရ၊ မီး၊ အေဆာင္၊ ထမင္းဖိုး စသည္တို႔ျဖစ္ေတာက္ျပီး ေန႔စားခကို 155 ဘတ္ တန္းတူရရွိမည္။
3. အခ်ိန္ပို ( OT ) ေၾကးကို တနာရီလွ်င္ 10 ဘတ္ ႏွံဳးျဖင့္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။
4. တနဂၤေႏြ အလုပ္ဆင္းခိုင္းပါက ေန႔စားခကို 2 ဆေပးရမည္။
5. အလုပ္မရွိသည့္ ေန႔မ်ားတြင္ 50 ဘတ္ကို အလုပ္ရွင္မွ ေပးရမည္။
6. တနဂၤေႏြေန႔ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ထမင္းမေပးပဲ အလုပ္သမားမ်ားအား မိမိဘာသာ ခ်က္စားႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္မွ ဆန္ ေပးရမည္။
ဆိုသည့္ အခ်က္ 6 ခ်က္ကို သေဘာတူညီခဲ့သည္။
အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္သည္ 8 – 6 – 2012 (ေသာၾကာ) ေန႔တြင္ စတင္ အက်ဳံး၀င္မည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပေနစဥ္

0 comments:

Post a Comment