မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

၂၀၁၀ သႀကၤန္ ယိမ္းအက

နာေရး လုပ္ေဆာင္မႈ ပံုရိပ္မ်ား

ပန္ၾကားလႊာ

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္ ဘေလာဒ္ သည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေျပာင္းလႊဲလိုက္ရျခင္းအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွ အလြန္၀မ္းနည္းရပါသည္၊ သို႔ေသာ္ မိမိတုိ႔ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္ အေနျဖင့္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိတို႔၏ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္ ဆိုက္ဒ္ ေလးကုိ ထပ္မံတည္ေထာင္သြားပါမည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္ မွ မိတ္ေဆြမ်ားအား ေတာင္းပန္ျခင္းႏွင့္အတူ ထပ္မံတည္ေထာင္ထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္ ဆိုက္ဒ္ ေလးကုိ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရာက္လာခဲ့သည့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း မိမိတို႔ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္