မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ၀န္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း

(တရား၀င္ဘာသာျပန္မဟုတ္ပါ)


၂၀၁၂ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၃)ရက္

အမွတ္စဥ္ ၁၀။ ေလာ၊ ျမန္မာ ၊ ကမ္ဖူးခ်ား တရားမ၀င္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္စီစဥ္ခ်က္ ၂၀၁၂

အလုပ္သမားေရး၀န္ၾကီးဌာနတင္ျပခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီမ ွ၂၀၊ ၁၊ ၂၅၅၅ ရက္ေန႔ တြင္သေဘာတူျပီးေသာ တရားမ၀င္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္စီစဥ္ခ်က္ ၂၀၁၂ ကို ၀န္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ ၁/၂၅၅၅ မွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအတည္ျပဳ လိုက္ပါသည္။
၁)-၁၉။ ၁။ ၂၀၀၉ ရက္ေနတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ၀န္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ၊ ၂၈၊ ၂၊ ၂၀၁၂ ေန႔ထိသက္တမ္းတိုးခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ပူးခ်ားမွေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကိစၥအား အျမန္ဆံုးအေကာင္ထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ၂၈၊ ၂၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔ အတြင္း ၿပီးစီးစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ၁၄၊ ၆၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔မေက်ာ္လြန္မီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အခ်ိန္တိုးေပး ရန္ေအာက္ပါအတိုင္းဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္၊

၁-၁) ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဘီအီး၂၅၂၂ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ - ၁၇ အရ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းေခတၱ ေနထိုင္ခြင့္ေပး ထားျခင္းႏွင့္ဆိုင္ရာအခ်က္ ၁ႏွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံတြင္း ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္အား ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေနစဥ္အတြင္း ၁၄၊ ၆၊ ၂၀၁၂ အထိေပးရန္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံသားစိစစ္မွဳလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ ဘီအီး-၂၅၂၂ ပုဒ္မ-၅၄ အရ လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ပါ။ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ဖူးခ်ား အလုပ္သမားမ်ားအား ႏိုင္ငံသား စိစစ္မွဳျပဳလုပ္ရန္အတြက္ နယ္ေျမျပင္ပထြက္ခြါခြင့္ အားျပဳသည့္ေၾကညာ ခ်က္အား ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။
လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ ဘီအီး၂၅၂၂ ပုဒ္မ - ၁၂ (၃)အရနိုင္ငံသားစိစစ္မွဳခံယူၿပီးေသာ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ဖူးခ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ယာယီပတ္စပို႔(သို႔) (Certificate of Identity) အသံုးျပဳေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ၂ ႏွစ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္၂ ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္ေသာ သက္တမ္းတိုးခြင့္္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္အားႏွင့္ရင္း၍ လုပ္ကိုင္ရသည့္ အေထြေထြအလုပ္သမားအျဖစ္သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည္။

၁-၂) နိုင္ငံသားစိစစ္ၿပီး ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ဖူးခ်ားမွေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးရံုးမွ ၂ ႏွစ္ထက္မေက်ာ္ေသာ ယာယီေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား (Non-Immigrant-LA) ဗီဇာကိုထုတ္ေပးရမည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားမိမိအလုပ္သမားမ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာသြားေရာက္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တရား၀င္ဂိတ္မ်ားလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာရာတြင္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ဘတ္ ၅၀၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေတာင္းဆိုလလွ်င္လည္း ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာဘတ္ ၅၀၀ထပ္မံကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။

၁-၃) က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ( ၁၄၊ ၆၊ ၂၀၁၂)ရက္ေန႔အထိ သက္တမ္းတိုးေပးျခင္းခံရေသာ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ပူးခ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးအာမခံျပဳ လုပ္ေပးျခင္း မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးအာမခံျပဳ လုပ္ခကို က်န္းမာေရးဌာနမွသတ္မွတ္သည့္အတိုင္းေပးေဆာင္ရမည္။

၁-၄) အလုပ္သမားရွာေဖြေရးဌာနမွ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ပူးခ်ားေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား(၁၄၊ ၆၊ ၂၀၁၂)ရက္ေန႔အလုပ္ခြင့္ကို အခ်ိန္တိုးေပးရမည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွ ျပဌာန္းခ်က္အတိုင္း အလုပ္လက္မွတ္ခကိုေပးေဆာင္ရမည္။ ထိုအခ်ိန္ အတိုင္းအတာအတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသည္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းကိုအၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မွဳေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္အလုပ္သမား သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေပးေဆာင္အလုပ္လုပ္ခြင့္အသစ္ကို ထပ္မံေတာင္းဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ထပ္ေနခ်ိန္အတြက္ေကာက္ခံရန္မလို။

၁-၅) လူမွဳဖူလံုေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မွဳခံယူၿပီးသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လူမွဳဖူလံုေရးစနစ္သို႔၀င္ ေရာက္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၁-၆) ထိုင္းႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မွဳခံယူျခင္းမရွိဘဲတရားမ၀င္ အလုပ္ လုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔အားခန္႔ထားသူအလုပ္ရွင္မ်ား၊ တင္သြင္းလာသူ(ကယ္ရီ)မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သည့္ ေနရာေပးထားသူမ်ားအား ဥပေဒအရတင္းၾကပ္စြာအေရးယူသြားရမည္။

ျပည္ထဲေရးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္(သို႔) စည္းကမ္းခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ ျမန္၊ ေလာ၊ ကမ္ဖူးခ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည္။

၂) (၂၆-၄-၂၀၁၁) ေန႔၀န္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ (၁၄-၆-၂၀၁၂)ရကေန႔အထိ နိုင္ငံတြင္းေခတၱေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ရထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၂-၁) ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဘီအီး၂၅၂၂ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ - ၁၇ အရ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေခတၱ ေနထိုင္ခြင့္ေပးထားျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ရာအခ်က္ ၁ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံတြင္း ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္အား ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေနစဥ္အတြင္း ၁၄၊ ၆၊ ၂၀၁၂ အထိ ေပးရန္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မွဳ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ ဘီအီး-၂၅၂၂ ပုဒ္မ - ၅၄ အရ လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ပါ။ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ဖူးခ်ားအလုပ္သမားမ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္မွဳျပဳလုပ္ရန္အတြက္ နယ္ေျမျပင္ပထြက္ခြါခြင့္အားျပဳသည့္ ေၾကညာခ်က္အား ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။
လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ ဘီအီး၂၅၂၂ ပုဒ္မ - ၁၂(၃)အရ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈခံယူၿပီးေသာ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ဖူးခ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ယာယီပတ္စပို႔(သို႔) ) (Certificate of Identity) အသံုးျပဳေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ၂ႏွစ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္၂ ႏွစ္ထက္မေက်ာ္ေသာ သက္တမ္းတိုးခြင့္္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္အားႏွင့္ရင္း၍လုပ္ကိုင္ရသည့္ အေထြေထြအလုပ္သမားအျဖစ္သာလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည္။

၂-၂) ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈခံယူၿပီးေသာ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ဖူးခ်ားမွေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ယာယီပတ္စပို႔စ္(သို႔) (Certificate of Identity)အသံုးျပဳေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ (Non-Immigrant-LA) ေခတၱေနထိုင္ခြင့္တံဆိပ္တံုး ထုတ္ေပးေစၿပီး ၂ ႏွစ္ထက္ မပိုသည့္ ေနထိုင္ခြင့္ ေပး၍ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ၂ ႏွစ္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

၂-၃)ႏိုင္ငံသားစိစစ္ၿပီးသည့္ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ဖူးခ်ားေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား (Non-Immigrant-LA)တံဆိပ္ထုေပးရန္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ လံုေလာက္သည့္၀န္ထမ္းအင္္အားကို ခ်ထားေပးရမည္။ ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ခြင့္ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ၂ ႏွစ္ေနထိုင္ခြင့္အား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးဌာန တည္ရွိသည့္ေနရာ(သို႔) လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဂိတ္မ်ား(သို႔) အလုပ္ရွင္မွအလုပ္သမားအား လြယ္ကူစြာ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္သည့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ား တြင္ကုန္က်စရိတ္ ဘတ္ ၅၀၀ ေပး ေဆာင္၍သက္တမ္းတိုးရန္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေနထိုင္ခြင့္ေတာင္းခံရာတြင္လည္း ဘတ္ ၅၀၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

၂-၄)က်န္းမာေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈျပဳလုပ္ၿပီးသူ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ဖူးခ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးရမည္။

၂-၅) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ၿပီး (Non-Immigrant-LA) ႏွင့္ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ခြင့္တံဆိပ္ရရွိၿပီးသေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ရွာေဖြေရးဌာနမွ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံ၍အလုပ္ သမားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ကိုေဆာင္ရြက္သြားရမည္။

၂-၆) လူမႈဖူလံုေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ၿပီးအလုပ္သမားမ်ားအား လူမႈဖူလံုေရးအာမခံစနစ္သို႔၀င္ေရာက္နိုင္ ရန္စိစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၂-၇) ထိုင္းနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ နိုင္ငံသားစိစစ္မႈခံယူျခင္းမရွိဘဲတရားမ၀င္ အလုပ္ လုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔အားခန္႔ထားသူအလုပ္ရွင္မ်ား၊ တင္သြင္းလာသူ(ကယ္ရီ)မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သည့္ ေနရာေပးထားသူမ်ားအား ဥပေဒအရ တင္းၾကပ္စြာအေရးယူသြားရမည္။

ျပည္ထဲေရးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္(သို႔) စည္းကမ္းခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ ျမန္၊ ေလာ၊ ကမ္ဖူးခ်ားမွအလုပ္သမားမ်ား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည္။

၃) - ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ဖူးခ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ (MOU) ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈစာခ်ဳပ္ျဖင့္ တရား၀င္တင္သြင္းလာေသာ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကမ္ပူးခ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမား မ်ားကုန္က်စရိတ္သာမန္အားျဖင့္ ဘတ္ ၂၀၀၀(သို႔) ဘတ္ ၅၀၀ ေပးေဆာင္ျပီး နိုင္ငံအတြင္း ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ဘတ္ ၅၀၀ ထပ္မံေပးေဆာင္ရန္အတြက္ (၄)ႏွစ္တာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ရမည္။ ၀န္ၾကီးဌာနစည္းမ်ည္းထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး အတည္ျပဳသည့္ေနာက္မွစ၍ သက္ဆိုင္သည့္ဌာနမ်ားမွေအာက္ပါ အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၃-၁) ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ကုန္က်စရိတ္ ဘတ္ ၅၀၀ ေကာက္ယူျခင္းအားေခတၱ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ထက္တၾကိမ္ထပ္မံ၍ ဘတ္ ၅၀၀ ေပးေဆာင္၍၀န္ၾကီးဌာနေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ၄ ႏွစ္ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

၃-၂)လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၃-၂-၁) ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈ စာခ်ဳပ္(MOU) ျဖင့္ တရား၀င္၀င္ေရာက္သူ အလုပ္သမားမ်ား သည္ ၀င္ေရာက္လာသည့္လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဂိတ္မ်ား အားလံုးတြင္ ၂ ႏွစ္ ေနထိုင္ခြင့္ ဘတ္ ၅၀၀ ေပးေဆာင္၍ တံဆိပ္တံုးထုရမည္။ အခ်ိန္ကုန္ ဆံုး၍ ထပ္မံေနလိုပါက ဘတ္ ၅၀၀ ေပးေဆာင္၍ ၂ ႏွစ္ထပ္ ေနခြင့္ရွိသည္။

၃-၂-၂) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ၿပီးေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း အထက္ပါအတိုင္း သည္ ၀င္ေရာက္လာသည့္လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဂိတ္မ်ား အားလံုးတြင္ ၂ ႏွစ္ ေနထိုင္ခြင့္ ဘတ္ ၅၀၀ ေပးေဆာင္၍ တံဆိပ္တံုးထုရမည္။ အခ်ိန္ကုန္ ဆံုး၍ထပ္မံေနလိုပါက ဘတ္ ၅၀၀ ေပးေဆာင္၍ ၂ ႏွစ္ ထပ္ေနခြင့္ရွိသည္။

၄-(၂၀၀၈)ခု ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား ဥပေဒအရ ေကာက္ခံမည့္ ေနရပ္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္စရိတ္ ရံပံုေငြ ေကာက္ခံျခင္းကို ေနာက္တစ္ႏွစ္သို႔ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။ ၀န္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျပီးေနာက္ အလုပ္ရွာေဖြေရးဌာနမွ စည္းမ်ည္းထုတ္ျပန္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးရံုး အတည္ျပဳခ်က္ကိုေစာင့္ဆိုင္းရန္မလိုပါ။
http://www.thaigov.go.th

အီးေမးလ္းမွ ၀င္ေရာက္လာသည္ကို မူရင္းအတိုင္း ထပ္မံေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
(ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္)