မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

မွတ္ပံုတင္အသစ္ ဖြင့္ေပးမႈကို အလုပ္သမားေရးအဖြဲ႔မ်ား ႀကိဳဆို

ျမတ္ခိုင္ဦး / ၀၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၀


ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရိွ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ထိုင္းအစိုးရက တရားဝင္ ထပ္မံမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္ကို အလုပ္သမားေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။

ယင္းသို႔ႀကိဳဆိုလိုက္သည့္အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားအား မွီခိုေနထိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စုေပါင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ထိုင္းအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ က်န္းမာေရးပညာေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ယမန္ေန႔၌ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ထိုင္းအစိုးရအား ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ထိုင္းအစိုးရက ေရရွည္မူဝါဒတခု ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈတြင္ ဥပေဒအရ အမွန္ျဖစ္ေစမည့္ ေဆာင္ရြက္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစလိုေၾကာင္း၊ မူ၀ါဒဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား စသည့္သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ က်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရိွရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုထားသည့္အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳျခင္းကို အသစ္ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္အတြက္ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတိက်က် ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းတခုကို ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သို႔မွသာ ဥပေဒ အသက္ဝင္လာႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အလုပ္သမားေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈလည္းလိုေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ယခင္အစဥ္အဆက္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ေသာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပထားၿပီး ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္ကို (၆) လၾကာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္နွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ရွင္ ရွိရွိ မရွိရွိ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေစၿပီး ထိုလုပ္သားမ်ားအား (၃) လအတြင္း အလုပ္ရွင္ ရွာေဖြခြင့္ျပဳရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။ ထိုင္းအစိုးရက ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္းရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္မွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အပါအ၀င္ (၇) ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အတိုင္ပင္ခံအရာရွိ အန္ဒီေဟာလ္က ထိုင္းအစိုးရသည္ လက္မွတ္အသစ္ဖြင့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ေကာင္းကို မလြဲမေသြျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုအစီအစဥ္တြင္ ယခင္က စနစ္မက်မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ တိုးပြားလာေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္လြဲႏိုင္မည့္ ေရရွည္စီမံကိန္းတခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၎က “တကယ္လို႔ တုံ႔ျပန္မႈမရခဲ့ရင္ေတာ့ ထိုင္းစီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြက ဘယ္လိုေပးဆပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔ ILO တို႔ရဲ႕ နည္းစနစ္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို တုံ႔ျပန္ဖို႔အတြက္ အလုပ္သမားေတြဟာ စုစည္းၿပီး သူတို႔စြမ္းအားကို အသံုးခ်ရပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ ခြန္ခန္းမွာ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသလိုေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း၌ ခြန္ခန္းရွိ ငါးဖမ္းပိုက္စက္႐ံုတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ယာယီပတ္စပို႔စ္ႏွင့္ အလုပ္သမားကတ္မ်ားအား စက္႐ံုတာဝန္ရွိသူမ်ားက အလြဲသံုးစားျပဳခဲ့မႈအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားက တပတ္ၾကာဆႏၵျပခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ လုပ္ငန္းရွင္က အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာခဲ့ရသည္။

လက္မွတ္အသစ္ဖြင့္ေပးျခင္းကို ယခုႏွစ္မကုန္ခင္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအစီအစဥ္အတြက္ က်န္ရွိေသာ ျမဝတီႏွင့္ တာခ်ီလိတ္တို႔မွ ႐ံုးမ်ားကို ထိုင္းဘက္အျခမ္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးဌာန ဒါ႐ိုက္တာ ခြန္ဂ်ီရာဆက္က စက္တင္ဘာ (၂၈) ရက္၌ တရားဝင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေခတ္ျပိဳင္၀က္ဆိုက္မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။