မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

အလုရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ညွိဳႏႈိင္းမႈ ျပီးဆံုး


မဲ့ေဆာက္ ျမိဳ႕ပိုင္ရံုးအနီး  ROYAL TEX. CO. LTD (ဘန္႔ႏုရာ သိုးေမြး) စက္ရံုတြင္ 29 . 5 . 2012 ရက္ေန႔တြင္း အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမွဳျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

ဆႏၵျပသည္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လက္ရွိ ဒါဇင္ေၾကးမွာ အဆမတန္ ည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ ဒါဇင္ေစ်းတိုးျမင့္ေရးႏွင့္ အကယ္၍ ဒါဇင္ေစ်း မတိုးျမင့္ေပးႏုိင္ပါက ဒါဇင္စား(အထည္ေကာက္) မွ ေန႔စား အလုပ္သမားအျဖင့္ေျပာင္းေပးေရးတို႔ျဖစ္သည္။
စက္ရံုရွိအလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ဒါဇင္စားအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ျပီး အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ 8 နာရီမွ 10 နာရီအထိ လုပ္ခမွာ  1 လ လုပ္အားခစုစုေပါင္း 1500 ဘတ္မွ 1900 ဘတ္အလြန္ဆံုးသာရရွိသျဖင့္ ေစ်းႏွဳန္းတိုးျမင့္ေပးရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆို တင္ျပခဲ့သည္။
1 - ဒါဇင္ေၾကးတိုးေပးပါရန္ႏွင့္ ညေန 6 နာရီ ေနာက္ပိုင္း OT (အခ်ိန္ပို)ေၾကးေပးပါရန္၊ တနဂၤေႏြေန႔အလုပ္ဆင္းရပါက လုပ္အားခ ကို ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း 2 ဆေပးရန္
2 - ဒါဇင္ေၾကးကို မတိုးေပးပါက ေန႔စားခ (225) ဘတ္ ႏွင့္ OT ေၾကး 1 နာရီလွ်င္ (25) ဘတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ရာခိုင္ႏွဳံးေၾကး 3 ရာခိုင္ႏႈံး ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ တို႔ျဖစ္သည္။
ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို စက္ရံုရွိအလုပ္သမားမ်ားအားလံုး (125 ေယာက္) မွ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
အလုပ္သမားမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္ စာကို အလုပ္ရွင္သို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္မွ မည္သို႔မွ မလိုက္ေလွ်ာသည့္အျပင္ အကယ္၍ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါက မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ထြက္သြားႏိုင္ေၾကာင္းေျပာဆိုသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ မေၾကနပ္၍ အလုပ္မဆင္ပဲ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
30 ရက္ေန႔ ည 9 နာရီခြဲခန္႔တြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္သို႔ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားလာသျဖစ္ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုျပီး လိုအပ္သည့္အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။
31 ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္ဆင္းရန္ စက္ရံုသို႔သြားရာ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္ေပးမဆင္းသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာစက္ရံု၀န္းအတြင္းမွာပင္ အုပ္စုလိုက္ထိုင္ေနခဲ့ၾကပါသည္။
နံနက္ 930 နာရီခန္႔တြင္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ 3 ဦး ထြက္လာျပီး ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္သို႔ အကူညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ 10 နာရီ 30 ခန္႔တြင္  ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္မွ ဦးေဆာင္၍ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရံုး (စ၀ါတီကန္) သို႔ သြားေရာက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တင္ျပ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးမွ အရာရွိမွ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ သူသြားေရာက္ ေဆြးေႏြးေပးမယ္ေျပာပါတယ္။ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရံုမွ တာ၀န္ရွိသူက 7 – 6- 2012 (ၾကာသပေတး) ေန႔တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရံုးတြင္ ညွိႏိုင္းေတြ႔ဆံုရန္အတြက္ ခ်ိန္းဆိုလိုက္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္ျပန္ဆင္းရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားေတြေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္ကို သူ႔အေနႏွင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေပးမည္ဟုေျပာပါသည္။
1 . ရက္ေန႔ မနက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ျပန္ဆင္းရျပီး.. အလုပ္ရွင္မွ အစည္းေ၀းေခၚ ညွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားမ်ားအား ေန႔စားခ တရက္ကို 150 ေပးမည္ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း သူတို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏွဳန္းအတိုင္း ျပီးေအာင္လုပ္ေပးရန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တနဂၤေႏြ အလုပ္ မဆင္းရသည့္ရက္တြင္ ထမင္းမေပးေတာ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားမွ ေက်နပ္မွဳမရွိခဲ့ေပ..
7 ရက္ေန႔တြင္ စက္ရံုပုိင္ရွင္ႏွင့္ ကိုယ္စာလွယ္ 5 ဦး၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ 7 ဦး ႏွင့္ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရံုး(စ၀ါတီကန္)မွ တာ၀န္ရွိသူတို႔ မနက္ 10 နာရီတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
တဘက္ႏွင့္တဘက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ညေန 4 နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေအာက္ပါသေဘာတူညီမွဳကို ရရွိခဲ့ပါသည္။
1 . ယခင္ ဒါဇင္စား (ပုတ္ျပတ္စား) အျဖစ္မွ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီ၍ ေန႔စားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
2. ေန႔စားခကို ေရ၊ မီး၊ အေဆာင္၊ ထမင္းဖိုး စသည္တို႔ျဖစ္ေတာက္ျပီး ေန႔စားခကို 155 ဘတ္ တန္းတူရရွိမည္။
3. အခ်ိန္ပို ( OT ) ေၾကးကို တနာရီလွ်င္ 10 ဘတ္ ႏွံဳးျဖင့္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။
4. တနဂၤေႏြ အလုပ္ဆင္းခိုင္းပါက ေန႔စားခကို 2 ဆေပးရမည္။
5. အလုပ္မရွိသည့္ ေန႔မ်ားတြင္ 50 ဘတ္ကို အလုပ္ရွင္မွ ေပးရမည္။
6. တနဂၤေႏြေန႔ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ထမင္းမေပးပဲ အလုပ္သမားမ်ားအား မိမိဘာသာ ခ်က္စားႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္မွ ဆန္ ေပးရမည္။
ဆိုသည့္ အခ်က္ 6 ခ်က္ကို သေဘာတူညီခဲ့သည္။
အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္သည္ 8 – 6 – 2012 (ေသာၾကာ) ေန႔တြင္ စတင္ အက်ဳံး၀င္မည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပေနစဥ္

အုိမီကာစက္ရုံမွ အလုပ္သမားမ်ား ေန႔စားခ တိုးျမွင့္ေပးရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ ေအာင္ျမင္

  
migratေန႕စားခနည္း၍ ေမလ (၁၆) ရက္ကေန ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနေသာ အုိမီကာေအာက္စက္ရုံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႕တြင္ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္ ၆ ဦးႏွင့္ စက္ရုံမန္ေနဂ်ာတုိ႔ ညွိႏႈိင္း၍ ေန႔စားခ ၂၂၆ ဘတ္ ေပးရန္ သေဘာတူညီမႈကုိရရွိၿပီး အလုပ္သမားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ဥပေဒအရ အလုပ္သမားတစ္ဦးကုိ တစ္ရက္လုပ္အားခ ၂၂၆ ဘတ္ ထားရွိၿပီး ယခုအုိမီကာစက္ရုံမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ရက္လုပ္အားခ ၂၂၆ ဘတ္ကုိ ရရွိသည့္အတြက္ စက္ရုံမန္ေနဂ်ာက OT(အခ်ိန္ပုိ) လုပ္ရန္ မေခၚတ့ဲအျပင္ စက္ရုံမွာလည္းေနခြင့္မရွိဘူး။ အျပင္မွာ မိမိဘာသာေနထုိင္ရမည္၊ အစားအေသာက္ကိုလည္း မိမိစရုိက္နဲ႕ခ်က္စားရမည္၊ လုံၿခံဳေရးအတြက္ကိုလည္း မိမိဘာသာ တာဝန္ယူရရမည္ဟု အလုပ္သမားတစ္ဦး ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
အခုလုိမ်ိဳး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စက္ရုံပုိင္ရွင္ သူေဌးတုိ႔အၾကား ပဋိပကၡေတြကုိ စဝပ္ဒီးခါ့ရုံး၊ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကုိပီတာႏွင့္ ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားအဖြဲ႕ရဲ႕ အဓိကတာဝန္ခံ ထြန္းႏုိင္တုိ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးတ့ဲအျပင္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ စက္ရုံမွတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ မေပးတ့ဲအရာေတြကုိ သူတုိ႔က တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ကုိလည္း သိရွိရသည္။
တစ္ရက္လုပ္အားခ ၂၂၆ ဘတ္ ရရွိသည္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေက်နပ္မႈရွိမရွိ အလုပ္သမားတစ္ဦးကုိ Arakan Times က ေမးျမန္းေသာအခါ သူကအခုလုိေျပာျပသည္။ " က်ေနာ္ကေတာ့ အရမ္းကုိေက်နပ္အားရ ဝမ္းသာျဖစ္မိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လဲလုိ႔ဆုိေတာ့ ထုိင္းႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အရ တစ္ရက္လုပ္အားခ ၂၂၆ ဘတ္ ရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မဲေဆာက္မွာ ဘယ္စက္ရုံမွ မရဖူးတ့ဲေန႕စားခကုိ အခု က်ေနာ္တုိ႕ ရရွိတ့ဲအတြက္ေၾကာင္း ေပ်ာ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕အလုပ္သမားမ်ားေတြကုိ အားလုံးအဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတ့ဲ စဝပ္ဒီးခါ့ရုံး၊ ကုိပီတာႏွင့္ ေရာင္ျခည္ဦး အလုပ္သမားအဖြဲ႕ကုိလည္း အရမ္းကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ " ဟု သူက ေျပသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သည္ တစ္ျခားၿမိဳ႕မ်ားထက္ အလုပ္ခလစာနည္းပါးေနသည့္အတြက္ အခုလုိမ်ိဳး စနစ္တက် ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ရာမွ  ေအာင္ျမင္မႈကုိရရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ဆႏၵျပေနသည့္ ရက္ပိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ခရီးစဥ္မွာ ထုိင္းဝန္းႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လတ္ႏွင့္ အလုပ္သမားအေရးကိစၥကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားေတြ ေခ်ာ႔ေခ်ာ႔ေမာ့ေမာ့ အဆင္ေျပသြားတာျဖစ္တယ္ ဟု ဆႏၵျပအလုပ္သမားေတြက ေျပာဆုိေနသည္။