မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

အလုပ္သမား ဥပေဒႏွင့္ အခြင့္အေရးသင္တန္း

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္ ရံုးခန္းတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 5 ရက္ 2011 ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားအခြင့္ေရး၊ အလုပ္သမားဥပေဒ သင္တန္းကို 1 ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းတြင္ သင္တန္းဆရာ အေနျဖင့္ ကိုစိုး (ျမန္မာအလုပ္သမားကြန္ယက္) ႏွင့္ ကိုႏိုင္ႏိုင္ (ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္) တို႔မွ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ျပီး သင္တန္းသား စုစုေပါင္း 20 ေယာက္ေက်ာ္ တတ္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တာက္ခရိုင္၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားမွာ အမ်ားအျပားရွိေနရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရရွိမည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြႏွင့္ပါတ္သတ္၍ သိရွိနာလည္သူမ်ားမွာ နည္းသည္ထက္ နည္းလာခဲ့ပါသည္၊ အခ်ဳိ႕ အလုပ္သမားမ်ားမွာ မိမိတို႔ရရွိမည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခကိုေတာင္ မသိတဲ့အတြက္ ဥပေဒအရ အခြင့္ေရးေတာင္းဆိုဖို႔ဆိုတာ အလွမ္းကြာေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္၀န္းက်င္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စား ၀တ္ ေနေရးအခတ္ခဲမ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမား အသစ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ သိသင့္သိထိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိေစရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္သမားဥပေဒ သင္တန္းမ်ားကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းမ်ား၊ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ား ကူညီေျဖရွင္းျခင္းမ်ားကို မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ကူညီေျဖရွင္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။


0 comments:

Post a Comment