မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသိေစရန္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးရံပံုေငြ ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္

၂၀၀၈ခုႏွစ္ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအရ ေနရပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးရံပံုေငြ ထူ ေထာာင္ရန္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းအစိုးရကလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီစည္းမ်ဥ္းဟာ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေနမွာ စတင္အသက္၀င္(အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္) လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းပါအခ်က္ေတြကေတာ့ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားအေနနဲ႔ အလုပ္ရွင္ေတြကတဆင့္ ေနရပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးရံပံုေငြေပးေဆာင္ပံုနဲ႕့ လက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ားရယူပံုအ ဆင့္ဆင့္ကိုေဖၚျပထားပါတယ္။

- ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္) ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၊ ယာယီပတ္စ္ပို႔ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၊ သေဘာတူနားလည္မႈစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းအလုပ္လုပ္ေန သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးရံပံုေငြထည့္၀င္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေပးသြင္းရမည့္ေငြပမာဏကို လုပ္ငန္းရွင္က ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏လုပ္အားခထဲမွႏႈတ္ယူၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ (၁၇) ရက္ ေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ပထမအရစ္အျဖစ္ေပးရပါမယ္။ ျပည္နယ္အလုပ္သမားေရးရာ႐ံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘန္ ေကာက္ရွိႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတြင္သြားေရာက္ေပးေဆာင္ၾကရပါမယ္။ အလုပ္သ မားေရးရာဌာနကအသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ စီးပြားေရးဘဏ္မ်ား၊ စာတိုက္႐ံုးေတြနဲ႔ အျခားေနရာေတြမွာလည္း သြားေရာက္ေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္။

- လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ရံပံုေငြေပးေဆာင္တဲ့အခါတိုင္းမွာေျပစာျဖတ္ပိုင္းရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေျပစာျဖတ္ပိုင္းကို သက္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားကိုေပးအပ္ရပါမယ္။

- ေပးေဆာင္ရမည့္ေငြစုစုေပါင္းဟာႏိုင္ငံသားအလိုက္မတူၾကပါဘူး။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားက တစ္ဦး လွ်င္ ဘတ္ ၂၁၀၀ ( ႏွစ္ေထာင့္တစ္ရာဘတ္) ျဖစ္ၿပီး လာအိုႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႔ေတာ့တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ ၂၄၀၀ ( ႏွစ္ေထာင့္ေလးရာ) ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

- ေပးေဆာင္ရမည့္ေငြအား (၆)လခဲြ၍လစဥ္(၁၅) ရက္ေန႔တိုင္းမွာ အရစ္က်ေပးသြင္းရပါမယ္။ အဲဒီ (၆) လအတြင္းမွာ လာအိုနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ( တလလွ်င္) ဘတ္ ၄၀၀ (ေလးရာဘတ္) ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားအေနနဲ႕ ဘတ္၃၅၀ (သံုးရာ့ငါးဆယ္) ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

- ေငြေပးသြင္းထားေသာအလုပ္သမားမ်ားအေနန႔ဲ အလုပ္လုပ္ခြင့္သက္တမ္းကုန္ဆံုးလို႔မိမိႏိုင္ငံကိုတရား၀င္ျပန္ ေတာ့မယ္ဆိုရင္ျပန္ထုတ္ယူလို႔ရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားမသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းထုတ္ျပန္မယ့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ပါ၀င္မည္ဟုသာသိရပါ တယ္။

0 comments:

Post a Comment